Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 8, 27 февруари - 4 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 27 февруари - 4 март 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Като работодател на 5 човека задължен ли съм да им осигурявам годишно обслужване от Служба по трудова медицина? Има ли критерии за минимален брой заети работни места и вида на дейност на фирмата? Отговор: Изискванията на Закона за здравосл...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене допълнение на Наказателния кодекс. Работодател, който едновременно наеме пет или повече незаконно пребиваващи чужденци на територията на България, ще се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две ...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в земеделските кооперации през 2011 година - важни моменти

Годишното счетоводно приключване на всяка отчетна година в земеделската кооперация е процес, който се повтаря. На пръв поглед всичко е ясно, но фактите говорят, че много от процедурите, през които трябва да протече този процес, или не се знаят, или н...

Данъчно задължени лица по ЗДДФЛ, когато отдаваният под наем имот е съпружеска съсобственост

Юридическо лице наема апартамент от физическо лице, който се използва за офис от фирмата. ЮЛ удържа авансов данък за доходите от наем. Ако собственикът на апартамента има съпруга, трябва ли удържаният данък да се разделя на двамата? В случай че апар...

Доставка на стока, която се монтира или инсталира

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС със седалище в България, сключва договор с италианска фирма за покупка и монтаж на метална конструкция в България. Италианската фирма възлага на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, да извърши монтаж на т...

Начисляване на осигуровки

В болницата ни действа Етична комисия, която разглежда внесени документи от фирми за извършване на клинични проучвания и дава становища по тях. Фирмите плащат за услугата определена такса. Със заповед на изпълнителния директор е определено, че комиси...

Отписване на земя

Фирма има закупена земя през 2007 г. По-късно е получено писмо от частен съдебен изпълнител (ЧСИ), че сделката е недействителна поради наложена възбрана от ЧСИ преди покупката от нас. През 2011 земята е продадена от ЧСИ за удовлетворяване вземане на ...

Правото на наследствена пенсия в България

Кодексът за социално осигуряване (КСО) регламентира отпускане на няколко вида пенсии. Една от тези пенсии е наследствената пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят...

Раздел 26 - Плащания на базата на акции

Както показва практиката, малките и средните предприятия могат да извършват също така платежни транзакции чрез акции. Ето защо в стандарта е включен и разглежданият раздел 26 Плащания на базата на акции. Той е сходен с МСФО 2 Плащания на базата на ак...

В пресата за вас

Дарение на земя

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българска фирма (юридическо лице - ЕООД) получава дарение земя на стойност 1000 лв. Земята ще бъде използвана за строеж на сграда, която ще се отдава ...

Обезценка на положителна репутация.

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира обезценката на положителна репутация чрез пример. Пример: Дружество изкупува целия капитал на друго дружество, в резултат на което отчита пол...

Ползване на отложен отпуск

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, дава отговор на въпроса: Докога могат да се ползват 10-те работни дни отложен платен годишен отпуск от отпуска за 2011 г. и ако има и други неползвани дни, надхвърлящи...

Прекратяване на непререгистрираното търговско дружество

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира прекратяването на непререгистрираното търговско дружество. Съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР считано от 01.01.2012 г. се прекратява дейността на търговските др...

Пример във връзка с изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2012 г., по отношение на определянето, декларирането и внасянето на корпоративен данък при прекратяване с ликвидация

В бр. 1 от 2012 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда промените в Закона за корпоративното подоходно облагане от 1.01.2012 г. Съгласно чл. 162, ал. 6 “Деклариране на данъка за последния данъчен период” о...

Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Приложим ли е чл. 44 към сделки с обл...

Третиране по ЗДДС на доставката на актив по договор за финансов лизинг

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Данъчна практика” може да се намери отговор на следния въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, предоставя на лизинг ДМА на друга, свързана с нея нерегистрирана фирма. Първоначалната вноска на лизингополучателя е 50 на сто от с...

Упражняване на правото на отказ от договора

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” проф. д-р Методи Марков коментира правото на отказ от договора. Отметнината поражда право на отказ от договора. То е непритезателно субективно право. Правото на отказ се упражнява с едностранн...

Справочник

Държавен вестник, бр. 15 - 16/2012 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Министърът на финансите издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стой...

Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Национален осигурителен институт Кой подава декларацията Декларацията се подава от: 1. местните юридически лица - търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите; 2. местните юридически лица, к...

Често задавани въпроси по Интрастат

15. Ако за храната, доставяна за самолетите, не може да се определи количество в килограми поради спецификата на доставката (безалкохолни напитки, кафе, сандвичи, прибори, плодове, лед - на брой), как следва да се посочи количество? Трябва ли на отде...