Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 7, 20 - 26 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 20 - 26 февруари 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение? Отговор: Съгласно чл. 333 ал. 1 от Кодекса на труда при прекратяването на трудовите правоотношения на основанията, и...

Министерски съвет бр. 7/2012

Социално-икономическите партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) разгледаха и одобриха изменения и допълнения в пет наредби във връзка с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на годината. В Наредбата за изчисляване и изпл...

Народно събрание бр.7/2012

Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. С измененията се предвижда предприемането на мерки за продължаване на реформата в областта на здравеопазването, които са свързани с оптимизиране на съществуващите в страната...

Плащания от ДОО, подлежащи на възстановяване

С § 6 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.), в сила от 01.01.2010 г., е изменен и допълнен текстът на чл. 114 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Запазва се регламентираното в чл. 114, ал. 1 от КСО условие недобросъвестно получените сум...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в земеделските кооперации през 2011 година - важни моменти

Годишното счетоводно приключване на всяка отчетна година в земеделската кооперация е процес, който се повтаря. На пръв поглед всичко е ясно, но фактите говорят, че много от процедурите, през които трябва да протече този процес, или не се знаят, или не се спазват. В настоящия мате...

Отговорност на едноличния търговец

ЕТ извършва дейност през 2010 г. по поддръжка и ремонт на жп инфраструктура. През м. 02.2010 г. при трудова злополука загива работник, работещ във фирмата по трудов договор. През м. 04.2010 г. наследниците завеждат съдебен иск за обезщетение срещу ЕТ в размер 250 000 лв. През м. ...

Раздел 25 - Разходи по заеми

Този раздел на стандарта не е голям. Той включва текст, който по обем е по-малък от една страница. Поради това неговите правила не са трудни за прилагане от счетоводителите. Това е причината да се ограничим с кратък коментар. Обхват на раздела В стандарта са включени правила за с...

Разпореждане със стоки под митнически надзор

1. Предвид систематичното място на разпоредбата на чл. 5, ал. 2 и във вр. с чл. 224 ЗМ следва ли да се приеме, че разпореждане в нарушение на чл. 5, ал. 2 от ЗМ e нарушение на митническия режим? Евентуално предвид регламентирането на митническите нарушение в глава 32 от ЗМ счита ...

Условия за работа от разстояние по трудов договор

При какви условия може да се работи от разстояние по трудов договор? Легалното определение на работата от разстояние е дадено в чл. 107з, ал. 1 от КТ. Тя е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използ...

В пресата за вас

Данъчни временни разлики от неплатени доходи на местни физически лица, отчетени като разход от данъчно задължени лица

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. - ДВР ли е неплатено възнаграждение по повод договор за управление и...

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика

ЗКПО В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. В писмата № 34-28 от 10.02.2011 г.; № 311-36 от 13.04.2011 г....

Задължения по системата “Интрастат”

Закон за статистика на вътреобщностната търговия със стоки В “Консултант А-Я” е разгледан следният казус: През м. 11.2011 г. получаваме доставка на строителни материали от Чехия на стойност 51 475,86 лв. като ВОП и от представителството на същата фирма в Румъния като участник в ...

Преоценка на възникнало вземане във валута

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява преоценката на възникнало вземане във валута от клиент, когато курсът на чуждестранната валута спрямо лева към датата на изготвяне на финансовия отчет се е повишил спрямо курса на лева към чуждестр...

Пререгистрацията по § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира пререгистрацията по § 5а от ПЗР на ЗТР. Съгласно § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в срок до 31.01.2015 г. всяко заинтересувано лице може да по...

Пример 1 във връзка с изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2012 г., по отношение на определянето, декларирането и внасянето на корпоративен данък при прекратяване с ликвидация

В бр. 1 от 2012 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава пример във връзка с изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2012 г., по отношение на определянето, декларирането и внасянето на корпоративен данък при прекратяване с ликвидация. Пример:...

Счетоводна база на организациите с нестопанска цел

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Дочев, д.е.с., коментира счетоводната база на организациите с нестопанска цел. Съгласно чл. 22а и чл. 22б от Закона за счетоводството предприятията в България се делят на две големи групи: а. прилагащи Международните счетово...

Счетоводно отчитане на правото на строеж

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕООД закупува ППС (преотстъпено право на строеж) за вечни времена от общината за 63 000 лв. Завеждам го като дълготраен нематериален актив, правилно ли е или не? Кога ще мога да начисляв...

Справочник

Държавен вестник, бр. 13/2012 г.

ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 19 от 8.02.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Национален осигурителен институт • Прекратяване на правоотношението на лицето: връчване на акта за прекратяване на правоотношението и надлежно оформяне на документите за трудов и осигурителен стаж - трудова книжка, образец УП-3 и др. • Регистрация на лицето като безработно в ...

Ред за подаване на болничните листове

Национален осигурителен институт • Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина издава болничния лист в деня, в който установи временната неработоспособност. На осигурените лица, които работят при повече от един работодател/осигурител, се издава повече от един екземпляр на бо...

Често задавани въпроси по Интрастат

III. Методологически казуси, въпроси и отговори: 1. Как се отразява кредитно известие, което се отнася за върнати/заменени стоки? Съгласно чл. 53а от Наредбата за различните и специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения (изм., ДВ, бр. 97 от 10.12...