Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 7, 20 - 26 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 20 - 26 февруари 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение? Отговор: Съгласно чл. 333 ал. 1 от Кодекса на труда при прекратяването на трудовите пр...

Министерски съвет бр. 7/2012

Социално-икономическите партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) разгледаха и одобриха изменения и допълнения в пет наредби във връзка с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на годината. В Н...

Народно събрание бр.7/2012

Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. С измененията се предвижда предприемането на мерки за продължаване на реформата в областта на здравеопазването, които са свързани с оптимизиран...

Плащания от ДОО, подлежащи на възстановяване

С § 6 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.), в сила от 01.01.2010 г., е изменен и допълнен текстът на чл. 114 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Запазва се регламентираното в чл. 114, ал. 1 от КСО условие ...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в земеделските кооперации през 2011 година - важни моменти

Годишното счетоводно приключване на всяка отчетна година в земеделската кооперация е процес, който се повтаря. На пръв поглед всичко е ясно, но фактите говорят, че много от процедурите, през които трябва да протече този процес, или не се знаят, или н...

Отговорност на едноличния търговец

ЕТ извършва дейност през 2010 г. по поддръжка и ремонт на жп инфраструктура. През м. 02.2010 г. при трудова злополука загива работник, работещ във фирмата по трудов договор. През м. 04.2010 г. наследниците завеждат съдебен иск за обезщетение срещу ЕТ...

Раздел 25 - Разходи по заеми

Този раздел на стандарта не е голям. Той включва текст, който по обем е по-малък от една страница. Поради това неговите правила не са трудни за прилагане от счетоводителите. Това е причината да се ограничим с кратък коментар. Обхват на раздела В стан...

Разпореждане със стоки под митнически надзор

1. Предвид систематичното място на разпоредбата на чл. 5, ал. 2 и във вр. с чл. 224 ЗМ следва ли да се приеме, че разпореждане в нарушение на чл. 5, ал. 2 от ЗМ e нарушение на митническия режим? Евентуално предвид регламентирането на митническите нар...

Условия за работа от разстояние по трудов договор

При какви условия може да се работи от разстояние по трудов договор? Легалното определение на работата от разстояние е дадено в чл. 107з, ал. 1 от КТ. Тя е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по труд...

В пресата за вас

Данъчни временни разлики от неплатени доходи на местни физически лица, отчетени като разход от данъчно задължени лица

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. - ДВР ли е неплатено възнаграждение по...

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика

ЗКПО В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. В писмата № 34-28 от 10.02.2011...

Задължения по системата “Интрастат”

Закон за статистика на вътреобщностната търговия със стоки В “Консултант А-Я” е разгледан следният казус: През м. 11.2011 г. получаваме доставка на строителни материали от Чехия на стойност 51 475,86 лв. като ВОП и от представителството на същата фи...

Преоценка на възникнало вземане във валута

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява преоценката на възникнало вземане във валута от клиент, когато курсът на чуждестранната валута спрямо лева към датата на изготвяне на финансовия отчет се е повишил спр...

Пререгистрацията по § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира пререгистрацията по § 5а от ПЗР на ЗТР. Съгласно § 5а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в срок до 31.01.2015 г. всяко ...

Пример 1 във връзка с изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2012 г., по отношение на определянето, декларирането и внасянето на корпоративен данък при прекратяване с ликвидация

В бр. 1 от 2012 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава пример във връзка с изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2012 г., по отношение на определянето, декларирането и внасянето на корпоративен данък при прекр...

Счетоводна база на организациите с нестопанска цел

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Дочев, д.е.с., коментира счетоводната база на организациите с нестопанска цел. Съгласно чл. 22а и чл. 22б от Закона за счетоводството предприятията в България се делят на две големи групи: а. пр...

Счетоводно отчитане на правото на строеж

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕООД закупува ППС (преотстъпено право на строеж) за вечни времена от общината за 63 000 лв. Завеждам го като дълготраен нематериален актив, правилно ли е ил...

Справочник

Държавен вестник, бр. 13/2012 г.

ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 19 от 8.02.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законнит...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Национален осигурителен институт • Прекратяване на правоотношението на лицето: връчване на акта за прекратяване на правоотношението и надлежно оформяне на документите за трудов и осигурителен стаж - трудова книжка, образец УП-3 и др. • Регистраци...

Ред за подаване на болничните листове

Национален осигурителен институт • Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина издава болничния лист в деня, в който установи временната неработоспособност. На осигурените лица, които работят при повече от един работодател/осигурител, се издава ...

Често задавани въпроси по Интрастат

III. Методологически казуси, въпроси и отговори: 1. Как се отразява кредитно известие, което се отнася за върнати/заменени стоки? Съгласно чл. 53а от Наредбата за различните и специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движе...