Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 6, 13 - 19 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 13 - 19 февруари 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Работодателят не ми оформи трудовата книжка и след прекратяването на трудовия договор трудовата ми книжка все още е в предприятието. Какво да направя, за да си я получа? Отговор: Можете да подадете жалба до Обласната инспекция по труда. А за...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за търговския регистър (ЗРТ), свързани с пререгистрацията на търговските дружества. В закона е налице празнота по отношение на статуса на търговците, поискали пререгистрация, на които е отказана такав...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 януари 2012 г.

Парламентът прие промени в данъчните закони, които са в сила от 1 януари 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.). Целта на промените е хармонизиране на ЗАДС с изискванията на европейските директиви и решения на Европейската комисия в областта на косвен...

Въпроси и отговори

Възражение по ревизионен доклад

Взет заем на 27.08.2008 136 300 евро. Не е върнат към 31.12.08 г. Пазарната лихва за 2008 година е 8,5942% евро. Начислената лихва от НАП към 31.12.2008 г. е 4075,79 евро. На 23.01.2009 г. са върнати на заемодателя 126 300 евро. Към 31.12.2009 година...

Годишните финансови отчети на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от Националните счетоводни стандарти, които нямат аналог в международните стандарти, е именно СС 13, касаещ отчитането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност. Ако изхождаме само от счетоводната уредба, дори и само липсата на условия за ...

Закрила при уволнение

Предстои ни да извършим съкращения на немалък брой работещи при нас работници и служители. В какво се състоят задълженията на двете страни по трудовия договор - работодател и работник или служител, за установяване наличието на болест, определена в На...

Облагане на доставки, свързани със земя и сгради

Чуждестранно физическо лице от трета страна, без постоянно да пребивава в страната, притежава имоти в страната - апратамент и офиси. През 2011 г. продава апартамент. Сега иска да продаде офиса и друг апартамент. Лицето има участие в регистрирана в Бъ...

Раздел 24 - Правителствени дарения

Обхват на раздела В раздела са включени правила за счетоводно отчитане на всички правителствени дарения - по смисъла на това понятие, който e вложен в правилата на раздела. Понятието “правителствено дарение” е определено като: Прехвърляне на ресурси ...

Режим за облагане на услуга за наемане на движими вещи от трета страна

Българско предприятие, регистрирано по ЗДДС, наема за дейността си металорежеща машина от Турция за срок от 12 месеца. Съгласно договора за нейното наемане наемът за нея ще се заплаща в началото на всеки календарен месец, а след изтичане на договорен...

Социално осигуряване по КСО

1. Чуждестранно лице (македонец) е собственик и управител на българско юридическо лице. Българското юридическо лице е сключило договор с италианска спедиторска фирма за превоз на стоки по дестинации в Европейския съюз. Какви осигурителни вноски следв...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната и съдебната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 35-24 от 18.02.2011 г. на НАП ...

Изменения и допълнения на Валутния закон

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Български законник” Велко Джилизов, юрист, коментира последните промени във Валутния закон. С последните промени на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон (ЗИДВЗ) наред с промените на някои легални дефини...

Отметнина - понятие и характеристика

В бр. 1 от 2012 г. на списание“Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира отметнината. Въз основа на текста на чл. 308 ТЗ отметнината може да се дефинира като даване или обещаване на нещо от една страна по договора, за да може ...

Плащане на 10% авансов данък от наемателя

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Наемодател нотариус, регистриран по ДДС, издава данъчна фактура за получения от фирма наем. Как трябва да плати авансовия 10% данък за наема и какви счетово...

Предстоящи срокове през 2012 г. за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, главен специалист в Дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, представя сроковете за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП. Последното изменение на Нapeдбa...

Промени в изискванията към предприятията, прекратяващи се с ликвидация или обявяване в несъстоятелност от 1.01.2012 г.

В бр. 1 от 2012 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда промените в ЗКПО от 1.01.2012 г. Според направените изменения относно документирането и разчитането по реда на глава двадесет и първа от Закона за к...

Разпределяне на дивидент на общинско дружество

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: “КИМ” ЕООД е 100% общинско предприятие. Едноличният собственик на капитала в лицето на общинския съвет взема решение да се изв...

Ред за отлагане на платения годишен отпуск от работника или служителя

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, дава отговор на въпроса: Какъв е редът за отлагане на 10-те работни дни платен годишен отпуск от работника или служителя и необходим ли е писмен акт на работодателя? О...

Справочник

Дерегистрация по ЗДДС

Национална агенция за приходите Основания Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, ...

Държавен вестник, бр. 11 - 12/2012 г.

ДВ, бр. 11 от 07.02.2012 г. Народно събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Конвеннцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета н...

Често задавани въпроси по Интрастат

I. Въпроси и отговори относно проблеми, свързани с информационната система Интрастат: 1. Как се процедира при приета с грешки и/или несъответствия (статус В) месечна Интрастат декларация? Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за статистика на вътрешнооб...