Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 6, 13 - 19 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 13 - 19 февруари 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Работодателят не ми оформи трудовата книжка и след прекратяването на трудовия договор трудовата ми книжка все още е в предприятието. Какво да направя, за да си я получа? Отговор: Можете да подадете жалба до Обласната инспекция по труда. А за периода на задържане на трудо...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за търговския регистър (ЗРТ), свързани с пререгистрацията на търговските дружества. В закона е налице празнота по отношение на статуса на търговците, поискали пререгистрация, на които е отказана такава с влязъл в сила акт на Агенц...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове от 1 януари 2012 г.

Парламентът прие промени в данъчните закони, които са в сила от 1 януари 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.). Целта на промените е хармонизиране на ЗАДС с изискванията на европейските директиви и решения на Европейската комисия в областта на косвеното облагане, както и прецизир...

Въпроси и отговори

Възражение по ревизионен доклад

Взет заем на 27.08.2008 136 300 евро. Не е върнат към 31.12.08 г. Пазарната лихва за 2008 година е 8,5942% евро. Начислената лихва от НАП към 31.12.2008 г. е 4075,79 евро. На 23.01.2009 г. са върнати на заемодателя 126 300 евро. Към 31.12.2009 година не са върнати останалите 10 0...

Годишните финансови отчети на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от Националните счетоводни стандарти, които нямат аналог в международните стандарти, е именно СС 13, касаещ отчитането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност. Ако изхождаме само от счетоводната уредба, дори и само липсата на условия за прилагане на фундаменталния пр...

Закрила при уволнение

Предстои ни да извършим съкращения на немалък брой работещи при нас работници и служители. В какво се състоят задълженията на двете страни по трудовия договор - работодател и работник или служител, за установяване наличието на болест, определена в Наредба № 5 на МЗ като основание...

Облагане на доставки, свързани със земя и сгради

Чуждестранно физическо лице от трета страна, без постоянно да пребивава в страната, притежава имоти в страната - апратамент и офиси. През 2011 г. продава апартамент. Сега иска да продаде офиса и друг апартамент. Лицето има участие в регистрирана в България фирма. Имотите са лични...

Раздел 24 - Правителствени дарения

Обхват на раздела В раздела са включени правила за счетоводно отчитане на всички правителствени дарения - по смисъла на това понятие, който e вложен в правилата на раздела. Понятието “правителствено дарение” е определено като: Прехвърляне на ресурси от правителството към предприя...

Режим за облагане на услуга за наемане на движими вещи от трета страна

Българско предприятие, регистрирано по ЗДДС, наема за дейността си металорежеща машина от Турция за срок от 12 месеца. Съгласно договора за нейното наемане наемът за нея ще се заплаща в началото на всеки календарен месец, а след изтичане на договорения срок тя ще се върне на собс...

Социално осигуряване по КСО

1. Чуждестранно лице (македонец) е собственик и управител на българско юридическо лице. Българското юридическо лице е сключило договор с италианска спедиторска фирма за превоз на стоки по дестинации в Европейския съюз. Какви осигурителни вноски следва да се внасят върху възнаграж...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната и съдебната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 35-24 от 18.02.2011 г. на НАП - разяснението е полезна данъч...

Изменения и допълнения на Валутния закон

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Български законник” Велко Джилизов, юрист, коментира последните промени във Валутния закон. С последните промени на Закона за изменение и допълнение на Валутния закон (ЗИДВЗ) наред с промените на някои легални дефиниции и количествени прагове, от...

Отметнина - понятие и характеристика

В бр. 1 от 2012 г. на списание“Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира отметнината. Въз основа на текста на чл. 308 ТЗ отметнината може да се дефинира като даване или обещаване на нещо от една страна по договора, за да може тя да се откаже от него, губей...

Плащане на 10% авансов данък от наемателя

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Наемодател нотариус, регистриран по ДДС, издава данъчна фактура за получения от фирма наем. Как трябва да плати авансовия 10% данък за наема и какви счетоводни котировки трябва да се със...

Предстоящи срокове през 2012 г. за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, главен специалист в Дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, представя сроковете за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП. Последното изменение на Нapeдбa № Н-18 (ДВ, бр. 64 от 19.08.2...

Промени в изискванията към предприятията, прекратяващи се с ликвидация или обявяване в несъстоятелност от 1.01.2012 г.

В бр. 1 от 2012 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда промените в ЗКПО от 1.01.2012 г. Според направените изменения относно документирането и разчитането по реда на глава двадесет и първа от Закона за корпоративното подоходно облага...

Разпределяне на дивидент на общинско дружество

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: “КИМ” ЕООД е 100% общинско предприятие. Едноличният собственик на капитала в лицето на общинския съвет взема решение да се извърши рехабилитация на улици в ...

Ред за отлагане на платения годишен отпуск от работника или служителя

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, дава отговор на въпроса: Какъв е редът за отлагане на 10-те работни дни платен годишен отпуск от работника или служителя и необходим ли е писмен акт на работодателя? Отлагането на платения годишен ...

Справочник

Дерегистрация по ЗДДС

Национална агенция за приходите Основания Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил ...

Държавен вестник, бр. 11 - 12/2012 г.

ДВ, бр. 11 от 07.02.2012 г. Народно събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Конвеннцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк....

Често задавани въпроси по Интрастат

I. Въпроси и отговори относно проблеми, свързани с информационната система Интрастат: 1. Как се процедира при приета с грешки и/или несъответствия (статус В) месечна Интрастат декларация? Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (...