Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 5, 6 - 12 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 6 - 12 февруари 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Предстои ми пенсиониране. Като ми прекратят договора, ще получа ли шест брутни работни заплати? Отговор: Съгласно чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда работникът или служителят получава по-големия размер на предвиденото обезщетение (шест брутни работни заплати), когато са н...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на първо четене законопроект за хазарта. Парламентът прие нормативни правила за хазарта в Интернет и чрез електронни съобщителни средства. В него за първи път се регулира и организирането на турнири за игри с карти в игрални казина, които са разпространени...

Особености при определяне годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност на ЕТ

1. Разходи, приспадани от облагаемия доход на ЕТ Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ се определя, като облагаемият доход за съответната данъчна година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено...

Въпроси и отговори

Кой подлежи на осигуряване като управител на търговско дружество

С влизането в сила на Кодекса за социално осигуряване, считано от 01.01.2000 г., изпълнителите по договори за управление на търговски дружества независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик следва задължително да се осигуряват за всички осигурени соци...

Осигуряване на чужденец

Нашата фирма е собственост на английска фирма и за управител и представляващ фирмата е назначен чужденец - японски гражданин, който постоянно живее в Унгария. В България идва за кратко всеки месец и е на хотел (няма 183 дни пребиваване у нас). Фирмата ни му плаща месечно заплата....

Осигуряване при доходи от дейности на различни основания

До 31.11.2011 г. ЕТ се самоосигурява върху 550 лв., месечно и работи по ДУК за 1400 лв. месечно. 1. Ако от 01.1.2012 г. възнаграждението по ДУК е над 2000 лв. месечно, трябва ли лицето да се самоосигурява и като ЕТ и на каква сума, ако облагаемият му доход като ЕТ през 2011 г. е ...

Правото на обезщетение не зависи от основанието за уволнение

В продължение на повече от 20 години работих в едно и също предприятие. През м. октомври миналата година, след като придобих право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят прекрати трудовото ми правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (п...

Преоценка на финансовите инструменти в края на годината

Важна част от преоценките на активите и пасивите на предприятието във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет представлява преоценката по справедлива стойност на финансовите активи и пасиви. Прилагат се изискванията за оценяване в МСС 39 Финансови инструменти: признава...

Прилагане на специален ред за облагане на доставка на обща туристическа услуга

Въпрос 1: Как ще се облага туристически пакет, предоставен от български туроператор на чуждестранен туроператор (в т.ч. ЧТО от ЕС и друга страна)? В резултат на направените промени в ЗДДС от 01.01.2012 г., свързани с прилагане на специален ред на облагане, доставка на обща тури...

В пресата за вас

Внасяне на капитала в учредено ЕООД

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Капиталът на еднолично дружество с ограничена отговорност е внесен като парична вноска с номинална стойност 5000 лв. Към датата на съставяне на устава - 02.04.2009 г., е внесен 35% от ка...

Данъчни аспекти при публичната продан

В бр. 11 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира две специфични разпоредби на чл. 83 от ППЗДДС. Двете специфични разпоредби на чл. 83 от ППЗДДС, въведени в сила от 1.01.2011 г., са именно: - Длъжникът (собственик на вещта) има право ...

Застраховката “Трудова злополука”

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, разглежда застраховането на работниците и служителите. Застраховката “Трудова злополука” е полица, чието сключване е законово задължение за работодателите в определени категории икономически дейности. Съгласно ...

Изисквания към лицето, съставител на финансови отчети

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Може ли лице със стаж съответно 1 година като счетоводител, 1 година като помощник финансов мениджър и 3 години управител (със задължения по длъжностна характеристика на финансов мениджъ...

Начисляване на данък при дерегистрацията и определяне на задълженията за последния данъчен период

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Финанси и право” Моника Петрова, методолог в НАП, разглежда начисляването на данък при дерегистрацията и определяне на задълженията за последния данъчен период. Пример: Типичен пример за това са наличните към датата на дерегистрацията стари сгради, кои...

Регулиране на слабата капитализация по чл. 43 от ЗКПО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. От коя най-стара предходна финансова година може да бъде обърната (п...

Специфични аспекти относно данъчните временни разлики за разходите за натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Специфични аспекти относно ДВР по чл. 41 от ЗКПО за 2011 г. - разход...

Специфични критерии за признаване на разходите от страна на верифициращия орган

ПМС 62 от 2007 г. В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., посочва специфични критерии за признаване на разходите от страна на верифициращия орган. По отношение на разбирането за допустимост на разходите приетото през 2007 г. ПМС № 62 за приемане на национ...

Справочник

До Интрастат операторите

Национална агенция за приходите Във връзка с множество запитвания от търговци по отношение на годишно задължение по система Интрастат моля да се има предвид следното. Няма годишни декларации по система Интрастат. Съществува понятието годишно задължение по система Интрастат. Г...

Държавен вестник, бр. 8 - 9/2012 г.

ДВ, бр. 8 от 27.01.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 7 от 18.01.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 8 от 18.01.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за нед...

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги. На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната...