начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2012 г.
Законодателство

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс. Предвижда се да се налага затвор на работодател, който наеме на работа пет или повече незаконно пребиваващи в страната чужденци. Предвидено е нарушителите да се санкционират и с глоба о...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 1 януари 2012 г.

Парламентът прие промени в данъчните закони, които са в сила от 1 януари 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.). Целта на последните изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е усъвършенстване на данъчното...

Въпроси и отговори

ДДС при бракуване на автомобил

Бракуван е товарен автомобил с остатъчна стойност над 10% от първоначалната стойност. Бракуваният автомобил е продаден. Кога се дължи ДДС? Прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит при бракуването на автомобила съгласно чл. 79, ал. 6 от ЗДДС? ...

Извършване на разплащания чрез системата “Easy pay”

Имаме сключен договор с доверен сервиз за ремонт на автомобили със срок на договора една година. Упълномощено лице взема пари от касата и чрез системата “Еasy pay” извършва плащането на сервиза. Попада ли този вид плащане в ограниченията по Закона за...

Отпуск за подготовка на докторантура

Има ли право на платен отпуск служител, който учи докторантура (задочно), при какви условия и в какъв размер? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на задочна докторантура ил...

Преоценка на финансовите инструменти в края на годината

Важна част от преоценките на активите и пасивите на предприятието във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет представлява преоценката по справедлива стойност на финансовите активи и пасиви. Прилагат се изискванията за оценяване в МСС 39 Фи...

Раздел двадесет и трети - приходи

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за счетоводно третиране на приходите, възникнали от следните сделки и събития: - продажба на стоки (произведени в предприятието или закупени за продажба); - заплащане на услуги; - строителни договор...

В пресата за вас

Въвеждат се нови критерии за категоризиране на населените места в България

РМС 710/2003 В бр. 51 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с категоризирането на населените места. Министерският съвет определи нови критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населен...

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 20-21-57 от 28.02.2011 г. на ...

Значението на съгласието на съдружниците в консорциума за прехвърлянето на правото на участие

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира съгласието на съдружниците в консорциума за прехвърлянето на правото на участие. От съществено значение за изясняване на същността на разглеждания въпрос е д...

Лихви, третирани като необлагаеми доходи

В бр. 12 от 2011 г. на списание “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на лихвите. Като необлагаеми доходи се третират три вида доходи от лихви, изрично регламентирани в чл. 13 ЗДДФЛ - “Необла...

Нови стойностни прагове за изпращане на информация за обществени поръчки в Официален вестник на ЕС

Регламент (ЕС) № 1251/2011 В бр. 51 от 2011 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новите стойностни прагове за изпращане на информация за обществени поръчки. На 30 ноември 2011 г. Европейската комисия прие Регламент (ЕС) № 125...

Последващо оценяване в индивидуалния финансов отчет - методи за отчитане на получените дивиденти (понесените загуби)

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова коментира последващо оценяване в индивидуалния финансов отчет, като посочва методите за отчитане на получените дивиденти (понесените загуби). След първоначалното вписване са възможни д...

Предоставяне на предмета на публична продан на кредитора за удовлятворяване на вземането му

В бр. 11 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира предоставянето на предмета на публична продан на кредитора за удовлятворяване на вземането му. Когато по реда на ДОПК по искане на кредитора на дадено вз...

Справочник

Държавен вестник, бр. 4 - 8/2012 г.

ДВ, бр. 4 от 13.01.2012 г. Правителството прие Постановление № 1 от 5.01.2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния конт...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Списък на пощенските станции, в които през 2012 г. се приемат данъчни декларации

[[app_13277_1]] [[app_13278_2]] [[app_13279_3]] [[app_13280_4]]...