Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 30 януари - 5 февруари 2012 г.
Законодателство

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс. Предвижда се да се налага затвор на работодател, който наеме на работа пет или повече незаконно пребиваващи в страната чужденци. Предвидено е нарушителите да се санкционират и с глоба о...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 1 януари 2012 г.

Парламентът прие промени в данъчните закони, които са в сила от 1 януари 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.). Целта на последните изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е усъвършенстване на данъчното...

Въпроси и отговори

ДДС при бракуване на автомобил

Бракуван е товарен автомобил с остатъчна стойност над 10% от първоначалната стойност. Бракуваният автомобил е продаден. Кога се дължи ДДС? Прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит при бракуването на автомобила съгласно чл. 79, ал. 6 от ЗДДС? ...

Извършване на разплащания чрез системата “Easy pay”

Имаме сключен договор с доверен сервиз за ремонт на автомобили със срок на договора една година. Упълномощено лице взема пари от касата и чрез системата “Еasy pay” извършва плащането на сервиза. Попада ли този вид плащане в ограниченията по Закона за...

Отпуск за подготовка на докторантура

Има ли право на платен отпуск служител, който учи докторантура (задочно), при какви условия и в какъв размер? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на задочна докторантура ил...

Преоценка на финансовите инструменти в края на годината

Важна част от преоценките на активите и пасивите на предприятието във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет представлява преоценката по справедлива стойност на финансовите активи и пасиви. Прилагат се изискванията за оценяване в МСС 39 Фи...

Раздел двадесет и трети - приходи

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за счетоводно третиране на приходите, възникнали от следните сделки и събития: - продажба на стоки (произведени в предприятието или закупени за продажба); - заплащане на услуги; - строителни договор...

В пресата за вас

Въвеждат се нови критерии за категоризиране на населените места в България

РМС 710/2003 В бр. 51 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с категоризирането на населените места. Министерският съвет определи нови критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населен...

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 20-21-57 от 28.02.2011 г. на ...

Значението на съгласието на съдружниците в консорциума за прехвърлянето на правото на участие

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира съгласието на съдружниците в консорциума за прехвърлянето на правото на участие. От съществено значение за изясняване на същността на разглеждания въпрос е д...

Лихви, третирани като необлагаеми доходи

В бр. 12 от 2011 г. на списание “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на лихвите. Като необлагаеми доходи се третират три вида доходи от лихви, изрично регламентирани в чл. 13 ЗДДФЛ - “Необла...

Нови стойностни прагове за изпращане на информация за обществени поръчки в Официален вестник на ЕС

Регламент (ЕС) № 1251/2011 В бр. 51 от 2011 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новите стойностни прагове за изпращане на информация за обществени поръчки. На 30 ноември 2011 г. Европейската комисия прие Регламент (ЕС) № 125...

Последващо оценяване в индивидуалния финансов отчет - методи за отчитане на получените дивиденти (понесените загуби)

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова коментира последващо оценяване в индивидуалния финансов отчет, като посочва методите за отчитане на получените дивиденти (понесените загуби). След първоначалното вписване са възможни д...

Предоставяне на предмета на публична продан на кредитора за удовлятворяване на вземането му

В бр. 11 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира предоставянето на предмета на публична продан на кредитора за удовлятворяване на вземането му. Когато по реда на ДОПК по искане на кредитора на дадено вз...

Справочник

Държавен вестник, бр. 4 - 8/2012 г.

ДВ, бр. 4 от 13.01.2012 г. Правителството прие Постановление № 1 от 5.01.2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния конт...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Списък на пощенските станции, в които през 2012 г. се приемат данъчни декларации

[[app_13277_1]] [[app_13278_2]] [[app_13279_3]] [[app_13280_4]]...