начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 3, 23 - 29 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2012 г.
Законодателство

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание отхвърли последното вето на президента Георги Първанов върху текстове от промените в Кодекса на труда. В края на миналата година президентът върна за ново обсъждане в парламента текстове от измененията в Кодекса на труда, с които ...

Промени в осигурителните права през 2012 г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2012 г. парламентът направи съществени промени в осигурителните права. Променя се базата, от която се изчисляват обезщетенията за бременност, раждане, временна неработоспособност и б...

Въпроси и отговори

Декларация по ЗКПО

Трябва ли ЕООД, което през 2011 г. не е упражнявало дейност и е закрито в търговския регистър, да подава годишна декларация за 2011 г.? В описания пример е посочено, че заличаването в търговския регистър е настъпило през 2011 г. Следователно дружест...

Дерегистрация на фискално устройство

Фирмата има регистриран касов апарат, през който са направени 3 плащания в брой, останалите са по банков път. От 2005 г. всички плащания са само по банков път и така ще бъде и в бъдеще. Може ли да се прекрати регистрацията по инициатива на фирмата и ...

Инвестиционни имоти

Няколко уводни думи Въпреки тоталната финансова криза строителството на бизнес центрове и молове не само че не намалява, но като че ли бележи нови върхове. През последната година са факт и първите препродажби на молове, а нека да кажем направо - и п...

Ликвидация на ДМА

Бракуван е ДА - автомобил със: - отчетна стойност - 5000 лв. - начислена амортизация - 4200 лв. - балансова стойност - 800 лв. Активът е придобит от дружеството през 2007 г. чрез апорт. Годината на първоначалното придобиване е 1993 г. В протокола...

Раздел двадесет и втори - Пасиви и Собствен капитал

Обхват на раздела В раздела са включени основните принципи за класифициране на част от финансовите инструменти като пасиви или като собствен капитал. Включени са и правила за осчетоводяване на инструментите на собствения капитал, издадени от предпри...

Условия за назначаване на строителни работници за определен срок от време

Фирмата ни желае да наеме строителни работници за около 10 месеца - за построяване на производствена сграда. Как и при какви условия трябва да бъдат регламентирани взаимоотношенията на тези работници с дружеството ни - възложител - трудови или гражда...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - пример по прилагането на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Например: непризнати приходи по чл. 27...

Изисквания към договора за прехвърляне на право на участие в консорциума

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира изискванията към договора за прехвърляне на право на участие в консорциума и неговите последици. От възприемането на схващането, че прехвърлянето на право н...

Ликвидацията на търговско дружество по ЗДДС

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. Съгласно разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. “а” от ЗДДС дружество, което се прекратява с ликвидация, подлежи на задъ...

Оповестяване според МСФО 13

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оповестяването по МСФО 13 Оценка по справедлива стойност. Целта на оповестяването според МСФО 13 Оценка по справедлива стойност е да се осигури ин...

Отчитане на публична продан при длъжник, регистриран по ЗДДС

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява отчитането на публичната продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС. Счетоводното отчитане на публичната продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС, м...

Оценяване на многогодишни растения по цена на придобиване

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира оценяването на многогодишни растения по цена на придобиване. Ако се окаже, че справедливата цена на многогодишните растения не може да се определи надеждно, те ...

Промени във Валутния закон

Валутен закон В бр. 51 от 2011 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените във Валутния закон. Във връзка с прилагането от 10.12.2011 г. на измененията и допълненията на Валутния закон трябва да се има предвид следното: ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 2/2012 г.

ДВ, бр. 2 от 06.01.2012 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. Министърът на зд...

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2012 г.

[[app_13272_1]] [[app_13273_2]] [[app_13274_3]] [[app_13275_4]] [[app_13276_5]] ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се л...