Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 3, 23 - 29 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2012 г.
Законодателство

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание отхвърли последното вето на президента Георги Първанов върху текстове от промените в Кодекса на труда. В края на миналата година президентът върна за ново обсъждане в парламента текстове от измененията в Кодекса на труда, с които се променят критериите за пред...

Промени в осигурителните права през 2012 г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2012 г. парламентът направи съществени промени в осигурителните права. Променя се базата, от която се изчисляват обезщетенията за бременност, раждане, временна неработоспособност и безработица. С 6 месеца се увел...

Въпроси и отговори

Декларация по ЗКПО

Трябва ли ЕООД, което през 2011 г. не е упражнявало дейност и е закрито в търговския регистър, да подава годишна декларация за 2011 г.? В описания пример е посочено, че заличаването в търговския регистър е настъпило през 2011 г. Следователно дружеството трябва да подаде годишна ...

Дерегистрация на фискално устройство

Фирмата има регистриран касов апарат, през който са направени 3 плащания в брой, останалите са по банков път. От 2005 г. всички плащания са само по банков път и така ще бъде и в бъдеще. Може ли да се прекрати регистрацията по инициатива на фирмата и каква е процедурата? С оглед ...

Инвестиционни имоти

Няколко уводни думи Въпреки тоталната финансова криза строителството на бизнес центрове и молове не само че не намалява, но като че ли бележи нови върхове. През последната година са факт и първите препродажби на молове, а нека да кажем направо - и първите фактически фалити. По-н...

Ликвидация на ДМА

Бракуван е ДА - автомобил със: - отчетна стойност - 5000 лв. - начислена амортизация - 4200 лв. - балансова стойност - 800 лв. Активът е придобит от дружеството през 2007 г. чрез апорт. Годината на първоначалното придобиване е 1993 г. В протокола за брак е записано, че двигат...

Раздел двадесет и втори - Пасиви и Собствен капитал

Обхват на раздела В раздела са включени основните принципи за класифициране на част от финансовите инструменти като пасиви или като собствен капитал. Включени са и правила за осчетоводяване на инструментите на собствения капитал, издадени от предприятието индивидуално на физичес...

Условия за назначаване на строителни работници за определен срок от време

Фирмата ни желае да наеме строителни работници за около 10 месеца - за построяване на производствена сграда. Как и при какви условия трябва да бъдат регламентирани взаимоотношенията на тези работници с дружеството ни - възложител - трудови или граждански? Съществува ли някакво за...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - пример по прилагането на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Например: непризнати приходи по чл. 27 са само приходите от дивидент...

Изисквания към договора за прехвърляне на право на участие в консорциума

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира изискванията към договора за прехвърляне на право на участие в консорциума и неговите последици. От възприемането на схващането, че прехвърлянето на право на участие в консорциум - гражд...

Ликвидацията на търговско дружество по ЗДДС

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. Съгласно разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. “а” от ЗДДС дружество, което се прекратява с ликвидация, подлежи на задължителна дерегистрация по ЗДДС...

Оповестяване според МСФО 13

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оповестяването по МСФО 13 Оценка по справедлива стойност. Целта на оповестяването според МСФО 13 Оценка по справедлива стойност е да се осигури информация, която: а) да помогне...

Отчитане на публична продан при длъжник, регистриран по ЗДДС

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява отчитането на публичната продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС. Счетоводното отчитане на публичната продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС, може да се представи със следна...

Оценяване на многогодишни растения по цена на придобиване

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира оценяването на многогодишни растения по цена на придобиване. Ако се окаже, че справедливата цена на многогодишните растения не може да се определи надеждно, те се оценяват по историческа цен...

Промени във Валутния закон

Валутен закон В бр. 51 от 2011 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените във Валутния закон. Във връзка с прилагането от 10.12.2011 г. на измененията и допълненията на Валутния закон трябва да се има предвид следното: При пренасяне на парични сред...

Справочник

Държавен вестник, бр. 2/2012 г.

ДВ, бр. 2 от 06.01.2012 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. Министърът на здравеопазването и министърът на...

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2012 г.

[[app_13272_1]] [[app_13273_2]] [[app_13274_3]] [[app_13275_4]] [[app_13276_5]] ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица: а) до 5400 лв. – 420 лв....