Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 3, 23 - 29 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 23 - 29 януари 2012 г.
Законодателство

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание отхвърли последното вето на президента Георги Първанов върху текстове от промените в Кодекса на труда. В края на миналата година президентът върна за ново обсъждане в парламента текстове от измененията в Кодекса на труда, с които ...

Промени в осигурителните права през 2012 г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2012 г. парламентът направи съществени промени в осигурителните права. Променя се базата, от която се изчисляват обезщетенията за бременност, раждане, временна неработоспособност и б...

Въпроси и отговори

Декларация по ЗКПО

Трябва ли ЕООД, което през 2011 г. не е упражнявало дейност и е закрито в търговския регистър, да подава годишна декларация за 2011 г.? В описания пример е посочено, че заличаването в търговския регистър е настъпило през 2011 г. Следователно дружест...

Дерегистрация на фискално устройство

Фирмата има регистриран касов апарат, през който са направени 3 плащания в брой, останалите са по банков път. От 2005 г. всички плащания са само по банков път и така ще бъде и в бъдеще. Може ли да се прекрати регистрацията по инициатива на фирмата и ...

Инвестиционни имоти

Няколко уводни думи Въпреки тоталната финансова криза строителството на бизнес центрове и молове не само че не намалява, но като че ли бележи нови върхове. През последната година са факт и първите препродажби на молове, а нека да кажем направо - и п...

Ликвидация на ДМА

Бракуван е ДА - автомобил със: - отчетна стойност - 5000 лв. - начислена амортизация - 4200 лв. - балансова стойност - 800 лв. Активът е придобит от дружеството през 2007 г. чрез апорт. Годината на първоначалното придобиване е 1993 г. В протокола...

Раздел двадесет и втори - Пасиви и Собствен капитал

Обхват на раздела В раздела са включени основните принципи за класифициране на част от финансовите инструменти като пасиви или като собствен капитал. Включени са и правила за осчетоводяване на инструментите на собствения капитал, издадени от предпри...

Условия за назначаване на строителни работници за определен срок от време

Фирмата ни желае да наеме строителни работници за около 10 месеца - за построяване на производствена сграда. Как и при какви условия трябва да бъдат регламентирани взаимоотношенията на тези работници с дружеството ни - възложител - трудови или гражда...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - пример по прилагането на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Например: непризнати приходи по чл. 27...

Изисквания към договора за прехвърляне на право на участие в консорциума

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира изискванията към договора за прехвърляне на право на участие в консорциума и неговите последици. От възприемането на схващането, че прехвърлянето на право н...

Ликвидацията на търговско дружество по ЗДДС

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. Съгласно разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. “а” от ЗДДС дружество, което се прекратява с ликвидация, подлежи на задъ...

Оповестяване според МСФО 13

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оповестяването по МСФО 13 Оценка по справедлива стойност. Целта на оповестяването според МСФО 13 Оценка по справедлива стойност е да се осигури ин...

Отчитане на публична продан при длъжник, регистриран по ЗДДС

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява отчитането на публичната продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС. Счетоводното отчитане на публичната продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС, м...

Оценяване на многогодишни растения по цена на придобиване

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира оценяването на многогодишни растения по цена на придобиване. Ако се окаже, че справедливата цена на многогодишните растения не може да се определи надеждно, те ...

Промени във Валутния закон

Валутен закон В бр. 51 от 2011 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените във Валутния закон. Във връзка с прилагането от 10.12.2011 г. на измененията и допълненията на Валутния закон трябва да се има предвид следното: ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 2/2012 г.

ДВ, бр. 2 от 06.01.2012 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. Министърът на зд...

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2012 г.

[[app_13272_1]] [[app_13273_2]] [[app_13274_3]] [[app_13275_4]] [[app_13276_5]] ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се л...