Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 2, 16 - 22 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 16 - 22 януари 2012 г.
Законодателство

Нови изисквания за представяне на справките-декларации по Закона за ДДС

В края на 2011 г. беше направено важно за счетоводителите изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, която се отнася до представянето на справките-декларации от данъчно задължените лица. Промяната е в сила от м. януари 2012 година. Съгласно тази промяна справките-дек...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите се третират в Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) № 3. През 2004 г. Бордът по международни счетоводни стандарти издаде МСФО 3, с което бе отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През м. юли 2009 г. стандартът бе отменен и заме...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1991 г. 1. Дело C-287/91, решение от 3 юни 1992 г. страни: Commission of the European Communities vs Italian Republic Предмет на спора е възстановяване на ДДС, период, който е определен в Осма директива. В своето решение Съдът на ЕО посочва, че Министерството на финанс...

Място на изпълнение на доставка на услуга

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършва следните услуги: разработване на уебдизайн за изложба “Фър Екселенс”, Атина 2011, и консултантски услуги за тази изложба. Услугата е оказана на Гръцка асоциация на търговците на кожа и кожени изделия. 1. За целите на ЗДДС...

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за 2011 г.

Същност и цел на регулацията Регулирането на слабата капитализация се изразява в непризнаване при данъчното облагане на частта от разходите за лихви, намалени с приходите от лихви по определени видове парични кредити, превишаваща 75 на сто от положителния счетоводен финансов резу...

В пресата за вас

Възстановяване на дарение

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява счетоводното отчитане на възстановяване на дарение при неизпълнение на условията за дарението със следния пример: Предприятие е придобило амортизируем актив с цена на придобиване 20 000 лв. От ...

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика.

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 96-00-102 от 15.03.2011 г. на НАП - не всеки отчетен разход ...

Консорциум - характерът на дейността му

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира характера на дейност на консорциума. Дейността на съдружниците в консорциума - гражданско дружество, е търговска. Търговски по характера си са и сключените от тяхно име сделки. Правата и ...

Ликвидацията на търговско дружество по ЗКПО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. От гледна точка на корпоративното облагане към датата на вписване на прекратяване на дружеството в търговския регистър и обявяването му в ликвида...

Новият МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира новия МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия. МСФО 12 съдържа изисквания за оповестяване от предприятията, прилагащи МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСФО 11 Съвместни предприятия. ...

Освобождаване на инвестициите в ДП, АП и СКП

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова коментира освобождаването на инвестициите в ДП, АП и СКП. Най-често са възможни следните случаи за освобождаване (намаляване) на инвестиции в предприятия: - при продажба; - при прекратяване на капиталовото участие;...

Примери на доходи от лихви, попадащи в обхвата на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ

В бр. 12 от 2011 г. на списание “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска дава пример за доходи от лихви, попадащи в обхвата на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ. В практиката най-често на облагане по реда на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ подлежат лихви, свързани с обезщетения по Кодекса на труда (КТ),...

Работа в страна - членка на Европейския съюз, по професия, нерегулирана на територията на Република България

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Бюлет...

Справочник

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 104/2011 Г - 1/2012 Г.

ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г. Правителството прие: 1. Постановление № 352 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои ...

Кодове за вноски към републиканския бюджет за 2012 г.

[[app_13266_1]] [[app_13267_2]]...

Кодове за ДОО за 2012 г.

[[app_13264_1]] [[app_13265_2]]...

Кодове за здравни вноски за 2012 г.

[[app_13268_bvhhf]]...

Ползване на Е-услуги чрез персонален идентификационен код

Национална агенция за приходите Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: •...