Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 2, 16 - 22 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 16 - 22 януари 2012 г.
Законодателство

Нови изисквания за представяне на справките-декларации по Закона за ДДС

В края на 2011 г. беше направено важно за счетоводителите изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, която се отнася до представянето на справките-декларации от данъчно задължените лица. Промяната е в сила от м. януари 2012 година. Съгла...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите се третират в Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) № 3. През 2004 г. Бордът по международни счетоводни стандарти издаде МСФО 3, с което бе отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През м. юли 2009 г...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1991 г. 1. Дело C-287/91, решение от 3 юни 1992 г. страни: Commission of the European Communities vs Italian Republic Предмет на спора е възстановяване на ДДС, период, който е определен в Осма директива. В своето решение Съдът на ЕО посочв...

Място на изпълнение на доставка на услуга

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършва следните услуги: разработване на уебдизайн за изложба “Фър Екселенс”, Атина 2011, и консултантски услуги за тази изложба. Услугата е оказана на Гръцка асоциация на търговците на кожа и кожени...

Регулиране на слабата капитализация по ЗКПО за 2011 г.

Същност и цел на регулацията Регулирането на слабата капитализация се изразява в непризнаване при данъчното облагане на частта от разходите за лихви, намалени с приходите от лихви по определени видове парични кредити, превишаваща 75 на сто от положит...

В пресата за вас

Възстановяване на дарение

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява счетоводното отчитане на възстановяване на дарение при неизпълнение на условията за дарението със следния пример: Предприятие е придобило амортизируем актив с цена...

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика.

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 96-00-102 от 15.03.2011 г. на ...

Консорциум - характерът на дейността му

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира характера на дейност на консорциума. Дейността на съдружниците в консорциума - гражданско дружество, е търговска. Търговски по характера си са и сключените о...

Ликвидацията на търговско дружество по ЗКПО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. От гледна точка на корпоративното облагане към датата на вписване на прекратяване на дружеството в търговския регис...

Новият МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира новия МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия. МСФО 12 съдържа изисквания за оповестяване от предприятията, прилагащи МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и М...

Освобождаване на инвестициите в ДП, АП и СКП

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова коментира освобождаването на инвестициите в ДП, АП и СКП. Най-често са възможни следните случаи за освобождаване (намаляване) на инвестиции в предприятия: - при продажба; - при прекрат...

Примери на доходи от лихви, попадащи в обхвата на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ

В бр. 12 от 2011 г. на списание “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска дава пример за доходи от лихви, попадащи в обхвата на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ. В практиката най-често на облагане по реда на чл. 35, т. 3 ЗДДФЛ подлежат лихви, свързани с обезщет...

Работа в страна - членка на Европейския съюз, по професия, нерегулирана на територията на Република България

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка В б...

Справочник

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 104/2011 Г - 1/2012 Г.

ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г. Правителството прие: 1. Постановление № 352 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по ав...

Кодове за вноски към републиканския бюджет за 2012 г.

[[app_13266_1]] [[app_13267_2]]...

Кодове за ДОО за 2012 г.

[[app_13264_1]] [[app_13265_2]]...

Кодове за здравни вноски за 2012 г.

[[app_13268_bvhhf]]...

Ползване на Е-услуги чрез персонален идентификационен код

Национална агенция за приходите Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем ...