Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 48, 26 дек. 2011 г. - 1 ян. 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 26 дек. 2011 г. - 1 ян. 2012 г.
Законодателство

Как се заплаща трудът през празнични дни

Официални празници Официалните празници са почивни дни за всички работници и служители в страната и не се отработват. Според чл. 154, ал. 1 от КТ официални празници в РБългария са: 1 януари - Нова година; 3 март - Ден на Освобождението на България от...

Въпроси и отговори

ДДС за получавани и предоставяни електронни съобщителни услуги

Въпрос: Какво е особеното в данъчното облагане по ДДС на българско юридическо лице, регистрирано по закона със следния предмет на дейност: закупуване на определен обем SMS-и от доставчик, гръцко данъчно задължено лице, и след това тяхната препродажба...

Използване на земеделска земя за неземеделски цели

Може ли земеделска земя да се предоставя под наем от физическо лице на ООД за организиране на базар (за извършване на стопанска дейност)? При посочените обстоятелства фактически се търси отговор на въпроса дали земеделска земя може да се използва з...

Консолидиране на финансови отчети

Чрез инвестиране в други дружества възникват т.нар. групи (икономически групи) от предприятия, включващи предприятие майка и дъщерните му предприятия. Те имат най-различна структура и начин на развитие. Характерно за всички е, че са съвкупност от сам...

Преотстъпване и инвестиране на корпоративен данък и на данъка по ЗДДФЛ на земеделските производители за 2011 г.

Преотстъпването на корпоративен данък на регистрирани земеделски производители се регламентира в чл. 189б от ЗКПО, а на данъка по ЗДДФЛ - в член 48, ал. 5 от закона. Това данъчно облекчение е ново. В сила е от 1 януари 2010 г. В процеса на прилаганет...

Продажба на дружествен дял

Въпрос: Облагаем доход ли е продажбата на дружествен дял в ООД при прехвърляне на дялове от един съдружник на друг по номинална стойност? Отговор: Изложената в запитването фактическа обстановка е неясна и не може да се определи по категоричен начин ...

Раздел двадесети - Лизинги

Обхват на раздела В раздела са включени правила за счетоводно отчитане на всички сделки, които попадат под определението за лизинг, с изключение на правилата за: а. лизингови договори за търсене и употребяване на минерали, нефт, природен газ и своб...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 20-15-126 от 25.03.2011 г. на ...

Ликвидацията на търговско дружество по ТЗ и ДОПК

По реда на ДОПК: Съгласно чл. 77 от ДОПК при прекратяване на юридическо лице - търговец, следва да се уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване ...

Отчитане на разходи по разрушаване на стара сграда

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда отчитането на разходите по разрушаване на стара сграда. Отчитане на разходите при разрушаване за разчистване на терена без намерение за строеж на нова сград...

Предварителна закрила при уволнение, предвидена в колективен трудов договор

    В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: Като член на ръководството на синдикална организация участвам в преговорите с работодателя за сключване на колективен трудов договор в предприятието. При обсъждане ...

Прехвърляне на правото на участие в консорциум

В бр. 7 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира прехвърлянето на правото на участие в консорциум. Всеки съдружник в консорциума - гражданско дружество, може да прехвърли правото си на участие на трет...

Продажба на друго имущество от масата на несъстоятелността

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на друго имущество от масата на несъстоятелността. По реда на чл. 639б, ал. 4 ТЗ може да бъдат продавани всякакви вещи и права, включен...

Първоначално признаване при придобиване на инвестициите в дъщерни предприятия и асоциирани предприятия

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Денислава Йосифова коментира първоначалното признаване при придобиване на инвестициите в дъщерни предприятия (ДП), асоциирани предприятия (АП) и съвместно контролирани предприятия (СКП). Първоначалната ...

Счетоводно отчитане на придобиването на амортизируеми активи чрез дарение

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява счетоводното отчитане на придобиването на амортизируеми активи чрез дарение със следния пример:     Предприятие е придобил амортизируем актив с цена на придоб...