начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 48, 26 дек. 2011 г. - 1 ян. 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 26 дек. 2011 г. - 1 ян. 2012 г.
Законодателство

Как се заплаща трудът през празнични дни

Официални празници Официалните празници са почивни дни за всички работници и служители в страната и не се отработват. Според чл. 154, ал. 1 от КТ официални празници в РБългария са: 1 януари - Нова година; 3 март - Ден на Освобождението на България от...

Въпроси и отговори

ДДС за получавани и предоставяни електронни съобщителни услуги

Въпрос: Какво е особеното в данъчното облагане по ДДС на българско юридическо лице, регистрирано по закона със следния предмет на дейност: закупуване на определен обем SMS-и от доставчик, гръцко данъчно задължено лице, и след това тяхната препродажба...

Използване на земеделска земя за неземеделски цели

Може ли земеделска земя да се предоставя под наем от физическо лице на ООД за организиране на базар (за извършване на стопанска дейност)? При посочените обстоятелства фактически се търси отговор на въпроса дали земеделска земя може да се използва з...

Консолидиране на финансови отчети

Чрез инвестиране в други дружества възникват т.нар. групи (икономически групи) от предприятия, включващи предприятие майка и дъщерните му предприятия. Те имат най-различна структура и начин на развитие. Характерно за всички е, че са съвкупност от сам...

Преотстъпване и инвестиране на корпоративен данък и на данъка по ЗДДФЛ на земеделските производители за 2011 г.

Преотстъпването на корпоративен данък на регистрирани земеделски производители се регламентира в чл. 189б от ЗКПО, а на данъка по ЗДДФЛ - в член 48, ал. 5 от закона. Това данъчно облекчение е ново. В сила е от 1 януари 2010 г. В процеса на прилаганет...

Продажба на дружествен дял

Въпрос: Облагаем доход ли е продажбата на дружествен дял в ООД при прехвърляне на дялове от един съдружник на друг по номинална стойност? Отговор: Изложената в запитването фактическа обстановка е неясна и не може да се определи по категоричен начин ...

Раздел двадесети - Лизинги

Обхват на раздела В раздела са включени правила за счетоводно отчитане на всички сделки, които попадат под определението за лизинг, с изключение на правилата за: а. лизингови договори за търсене и употребяване на минерали, нефт, природен газ и своб...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - примери от данъчната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 20-15-126 от 25.03.2011 г. на ...

Ликвидацията на търговско дружество по ТЗ и ДОПК

По реда на ДОПК: Съгласно чл. 77 от ДОПК при прекратяване на юридическо лице - търговец, следва да се уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване ...

Отчитане на разходи по разрушаване на стара сграда

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда отчитането на разходите по разрушаване на стара сграда. Отчитане на разходите при разрушаване за разчистване на терена без намерение за строеж на нова сград...

Предварителна закрила при уволнение, предвидена в колективен трудов договор

    В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: Като член на ръководството на синдикална организация участвам в преговорите с работодателя за сключване на колективен трудов договор в предприятието. При обсъждане ...

Прехвърляне на правото на участие в консорциум

В бр. 7 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира прехвърлянето на правото на участие в консорциум. Всеки съдружник в консорциума - гражданско дружество, може да прехвърли правото си на участие на трет...

Продажба на друго имущество от масата на несъстоятелността

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на друго имущество от масата на несъстоятелността. По реда на чл. 639б, ал. 4 ТЗ може да бъдат продавани всякакви вещи и права, включен...

Първоначално признаване при придобиване на инвестициите в дъщерни предприятия и асоциирани предприятия

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Денислава Йосифова коментира първоначалното признаване при придобиване на инвестициите в дъщерни предприятия (ДП), асоциирани предприятия (АП) и съвместно контролирани предприятия (СКП). Първоначалната ...

Счетоводно отчитане на придобиването на амортизируеми активи чрез дарение

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява счетоводното отчитане на придобиването на амортизируеми активи чрез дарение със следния пример:     Предприятие е придобил амортизируем актив с цена на придоб...