Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 47, 19 - 25 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 19 - 25 декември 2011 г.
Въпроси и отговори

Възстановяване на надвнесен акциз

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: През 2008 г. от дружеството ни е внесен от САЩ автомобил втора употреба, при вноса на който е заплатен акциз. Автомобилът е заприходен за 50 000 лв. Съгласно Закона за възстановяване н...

Данъчно третиране на доставка на стока

Фирма “А” - членка на EС, издава фактура за 5000 ЕUR, в която упоменава нашия ДДС номер и нашата фирма “В” като получател на стоката (българска фирма), но като купувач упоменава турска фирма “С”. Турската фирма “С” издава фактура към нашата фирма “В”...

Изплащане на заплати по дебитни карти

Имат ли право банките да откриват дебитни карти на всички работници в едно предприятие “автоматично” без тяхното изрично съгласие и да превеждат по тях заплатите им? В предложението е поставен определен срок и ако не изразят съгласие, такива ще им бъ...

Корпоративен данък при прекратяване

Какви задължения има ООД, вписано в търговския регистър? Като заличен търговец през м. 11.2011 г. подава ли данъчна декларация и в какъв срок след заличаването? Публикува ли празни годишни отчети за 2011 г. в търговския регистър? Дружеството няма дей...

Облагане на възнаграждението за техническа услуга

Фирмата ни (ООД с място на стопанска дейност в РБългария) следва да заплати на италианска фирма по издадена от нея фактура сума за техническа услуга. Техническата услуга представлява монтаж на италианско оборудване на територията на България и Казахс...

Пояснителни приложения към годишните финансови отчети на предприятията, които прилагат МСФО/МСС през 2011 г.

Съгласно Закона за счетоводството пояснителните приложения са неделима част от годишния финансов отчет за всички предприятия - в това число и за тези, които прилагат МСФО/МСС. Те са равностойна на останалите съставна част от годишния финансов отчет. ...

Предоставяне на информация при ревизия

Длъжни ли сме по искане от НАП (в ревизия сме) да представим имена и ЕГН-та на лица, участвали в наш рекламен клип? Основните правомощия на данъчните органи във връзка с изискване на информация и събиране на доказателства за целите на ревизионното п...

Фактура за бонификация

Дружеството ни, регистрирано по ДДС в България и притежаващо лиценз за търговия със зърно, извършва износ и ВОД на стоки (зърно и маслодайни култури). В зависимост от това закъде ще пътува стоката и дали клиентът ни е регистриран по ДДС в държава от ...

В пресата за вас

Внос на стоки от Китай

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от Китай. Стоките се освобождават от митниците чрез митнически агенти. В митническата декларация за едната доставка на стоката е обложена с...

Възстановяване на надвнесени суми за осигуровки

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Едноличен търговец, самоосигуряващо се лице, приема, декларира и внася текущо през 2010 г. осигигурителни вноски за задължително о...

Задължения на страните при подаване на платежно нареждане с посочване на IBAN

В бр. 9 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира задълженията на страните при подаване на платежно нареждане с посочване на IBAN. Платежното нареждане може да бъде за кредитен превод или за директен ...

Корекция на счетоводна грешка

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: ЕООД, регистрирано по ЗДДС, установява през м. 09.2011 г., че е допусната счетоводна грешка през 2008, 2009 и 2010 г. - изписвана е по-висока отчетна стойност на ...

Начисляване на амортизация на дълготрайни нетекущи активи

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: През месец 02.2011 г. закупуваме право на ползване на сграда - ресторант, за срок от 10 години. Имаме ли право да начисляваме амор...

Отчитане на растения в туристическите предприятия

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира отчитането на растенията в туристическите предприятия. Тъй като от растенията, които се отглеждат в туристическите предприятия, не се очаква получаване на реколт...

Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Александра Атанасова, адвокат, дава отговор на следните въпроси: Имам връчен ревизионен акт, който ще обжалвам. Какъв е срокът за произнасяне по жалбата против ревизионен акт от страна на административния ...