начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 47, 19 - 25 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 19 - 25 декември 2011 г.
Въпроси и отговори

Възстановяване на надвнесен акциз

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: През 2008 г. от дружеството ни е внесен от САЩ автомобил втора употреба, при вноса на който е заплатен акциз. Автомобилът е заприходен за 50 000 лв. Съгласно Закона за възстановяване н...

Данъчно третиране на доставка на стока

Фирма “А” - членка на EС, издава фактура за 5000 ЕUR, в която упоменава нашия ДДС номер и нашата фирма “В” като получател на стоката (българска фирма), но като купувач упоменава турска фирма “С”. Турската фирма “С” издава фактура към нашата фирма “В”...

Изплащане на заплати по дебитни карти

Имат ли право банките да откриват дебитни карти на всички работници в едно предприятие “автоматично” без тяхното изрично съгласие и да превеждат по тях заплатите им? В предложението е поставен определен срок и ако не изразят съгласие, такива ще им бъ...

Корпоративен данък при прекратяване

Какви задължения има ООД, вписано в търговския регистър? Като заличен търговец през м. 11.2011 г. подава ли данъчна декларация и в какъв срок след заличаването? Публикува ли празни годишни отчети за 2011 г. в търговския регистър? Дружеството няма дей...

Облагане на възнаграждението за техническа услуга

Фирмата ни (ООД с място на стопанска дейност в РБългария) следва да заплати на италианска фирма по издадена от нея фактура сума за техническа услуга. Техническата услуга представлява монтаж на италианско оборудване на територията на България и Казахс...

Пояснителни приложения към годишните финансови отчети на предприятията, които прилагат МСФО/МСС през 2011 г.

Съгласно Закона за счетоводството пояснителните приложения са неделима част от годишния финансов отчет за всички предприятия - в това число и за тези, които прилагат МСФО/МСС. Те са равностойна на останалите съставна част от годишния финансов отчет. ...

Предоставяне на информация при ревизия

Длъжни ли сме по искане от НАП (в ревизия сме) да представим имена и ЕГН-та на лица, участвали в наш рекламен клип? Основните правомощия на данъчните органи във връзка с изискване на информация и събиране на доказателства за целите на ревизионното п...

Фактура за бонификация

Дружеството ни, регистрирано по ДДС в България и притежаващо лиценз за търговия със зърно, извършва износ и ВОД на стоки (зърно и маслодайни култури). В зависимост от това закъде ще пътува стоката и дали клиентът ни е регистриран по ДДС в държава от ...

В пресата за вас

Внос на стоки от Китай

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от Китай. Стоките се освобождават от митниците чрез митнически агенти. В митническата декларация за едната доставка на стоката е обложена с...

Възстановяване на надвнесени суми за осигуровки

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Едноличен търговец, самоосигуряващо се лице, приема, декларира и внася текущо през 2010 г. осигигурителни вноски за задължително о...

Задължения на страните при подаване на платежно нареждане с посочване на IBAN

В бр. 9 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира задълженията на страните при подаване на платежно нареждане с посочване на IBAN. Платежното нареждане може да бъде за кредитен превод или за директен ...

Корекция на счетоводна грешка

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: ЕООД, регистрирано по ЗДДС, установява през м. 09.2011 г., че е допусната счетоводна грешка през 2008, 2009 и 2010 г. - изписвана е по-висока отчетна стойност на ...

Начисляване на амортизация на дълготрайни нетекущи активи

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: През месец 02.2011 г. закупуваме право на ползване на сграда - ресторант, за срок от 10 години. Имаме ли право да начисляваме амор...

Отчитане на растения в туристическите предприятия

В бр. 8-9 от 2011 г. на списание “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира отчитането на растенията в туристическите предприятия. Тъй като от растенията, които се отглеждат в туристическите предприятия, не се очаква получаване на реколт...

Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Александра Атанасова, адвокат, дава отговор на следните въпроси: Имам връчен ревизионен акт, който ще обжалвам. Какъв е срокът за произнасяне по жалбата против ревизионен акт от страна на административния ...