Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 46, 12 - 18 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 12 - 18 декември 2011 г.
Законодателство

Движение на акцизни стоки с електронен административен документ, регламентирано в ЗАДС

Нов момент в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), който е в сила от 1 януари 2010 г., е това, че за движението на акцизните стоки, които са под режим на отложено плащане на акциз, ще се въвежда електронен административен документ (ДВ, бр. ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 13/2011

Период 1990 - 1991 г. Дело C-200/90, решение от 31 март 1992 г. страни: Dansk Denkavit ApS and P. Poulsen Trading ApS Skatteministeriet (Ministry for Fiscal Affairs - Дания) Предмет на спора е характерът на дейността, извършвана от държавните орга...

Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услуга на италианска фирма, регистрирана по ЗДДС в Италия. Италия е мястото, където италианската фирма, е установила независимата си икономическа дейност. Услугата, извършена от българската фирма, е свъ...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски

Самоосигуряващо се лице (застрахователен агент) през юни 2010 г. заминава за Канада. През октомври 2010 г. лицето е започнало ползването на обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, като преди това си е ползвало и обезщетението за бременност и р...

Отчет за паричните потоци на предприятията по MСФO/МСС за 2011 година

Правилата за изготвянето на отчетите за паричните потоци на тези предприятия не са определени в МСС 1 Представяне на финансовите отчети, а в МСС 7 Отчети за паричните потоци. В този отчет се представят измененията на наличностите на парични средства ...

Раздел деветнадесети - бизнес комбинации и репутация

Обхват на раздела В този раздел са включени: - указания за разпознаване на придобиващия; - правила за измерване на стойността на бизнес комбинациите и за разпределение на разходите за придобитите активи и пасиви; - правила за отразяване на придобитит...

Регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС и право на приспадане на данъчен кредит за закупените активи преди датата на регистрацията

На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния му опис и признава ли му се правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, които касаят авансови преводи, направени от дружеството преди регистрацият...

В пресата за вас

Данъчни и счетоводни аспекти на публичната продан

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда казуса: Ползвали сме банков заем, за който е прието от банката обезпечение недвижим имот. Учредена е ипотека в полза на банката. В резултат на усложнената икономиче...

Данъчно третиране на преоценките по справедлива стойност на финансовите активи на разположение за продажба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчно третиране на преоценките по справедлива стойност на финансовите активи на разположение за продажба. Данъчното третиране на преоценките по спр...

Има ли данъчни аспекти отделянето на търговско дружество

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Данъчен консултант” Иван Дочев, д.е.с., дава отговор на въпроса има ли данъчни аспекти отделянето на търговско дружество. Преобразуването на търговски дружества чрез отделяне е регламентирано в чл. 262в от ТЗ, респ. в чл. ...

Отчитане на биологични активи

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват разходите на биологични aктиви - трайни насаждения, след прехвърлянето им в с/ка 271 - пълно плододаване, а именно: амортизации, външн...

Платен годишен отпуск по договор за допълнителен труд

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Имам трудов договор за неопределено време в едно предприятие на 8-часов работен ден и още един трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда. На какъв разм...

Попълване на приложение № 15 за паричните обезщетения и помощи, неразделна част от болничния лист

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Служител е назначен на работа по чл. 114 от Кодекса на труда за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов ...

Придобиване на недвижими имоти

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Закупихме регулиран терен (УПИ) с цел да изградим строеж с производствено предназначение за предприятието. Предвид сложната икономическа обстановка строи...

Продажба на вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред. Възможността за прода...