Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 46, 12 - 18 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 12 - 18 декември 2011 г.
Законодателство

Движение на акцизни стоки с електронен административен документ, регламентирано в ЗАДС

Нов момент в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), който е в сила от 1 януари 2010 г., е това, че за движението на акцизните стоки, които са под режим на отложено плащане на акциз, ще се въвежда електронен административен документ (ДВ, бр. 95 от 2009 г.). В съответствие...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 13/2011

Период 1990 - 1991 г. Дело C-200/90, решение от 31 март 1992 г. страни: Dansk Denkavit ApS and P. Poulsen Trading ApS Skatteministeriet (Ministry for Fiscal Affairs - Дания) Предмет на спора е характерът на дейността, извършвана от държавните органи по събиране на вземанията. ...

Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услуга на италианска фирма, регистрирана по ЗДДС в Италия. Италия е мястото, където италианската фирма, е установила независимата си икономическа дейност. Услугата, извършена от българската фирма, е свързана с два недвижими имота на...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски

Самоосигуряващо се лице (застрахователен агент) през юни 2010 г. заминава за Канада. През октомври 2010 г. лицето е започнало ползването на обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, като преди това си е ползвало и обезщетението за бременност и раждане до 410 дни. През октомв...

Отчет за паричните потоци на предприятията по MСФO/МСС за 2011 година

Правилата за изготвянето на отчетите за паричните потоци на тези предприятия не са определени в МСС 1 Представяне на финансовите отчети, а в МСС 7 Отчети за паричните потоци. В този отчет се представят измененията на наличностите на парични средства и парични еквиваленти в начало...

Раздел деветнадесети - бизнес комбинации и репутация

Обхват на раздела В този раздел са включени: - указания за разпознаване на придобиващия; - правила за измерване на стойността на бизнес комбинациите и за разпределение на разходите за придобитите активи и пасиви; - правила за отразяване на придобитите провизии и условни задължени...

Регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС и право на приспадане на данъчен кредит за закупените активи преди датата на регистрацията

На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния му опис и признава ли му се правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, които касаят авансови преводи, направени от дружеството преди регистрацията му за придобиване на сгради....

В пресата за вас

Данъчни и счетоводни аспекти на публичната продан

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда казуса: Ползвали сме банков заем, за който е прието от банката обезпечение недвижим имот. Учредена е ипотека в полза на банката. В резултат на усложнената икономическа обстановка сме затруднени ...

Данъчно третиране на преоценките по справедлива стойност на финансовите активи на разположение за продажба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчно третиране на преоценките по справедлива стойност на финансовите активи на разположение за продажба. Данъчното третиране на преоценките по справедлива стойност на финансови...

Има ли данъчни аспекти отделянето на търговско дружество

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Данъчен консултант” Иван Дочев, д.е.с., дава отговор на въпроса има ли данъчни аспекти отделянето на търговско дружество. Преобразуването на търговски дружества чрез отделяне е регламентирано в чл. 262в от ТЗ, респ. в чл. 129 и 130 от раздел II на глав...

Отчитане на биологични активи

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват разходите на биологични aктиви - трайни насаждения, след прехвърлянето им в с/ка 271 - пълно плододаване, а именно: амортизации, външни услуги, ФРЗ, ДОО и др.? Всич...

Платен годишен отпуск по договор за допълнителен труд

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Имам трудов договор за неопределено време в едно предприятие на 8-часов работен ден и още един трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда. На какъв размер отпуск имам право по втория...

Попълване на приложение № 15 за паричните обезщетения и помощи, неразделна част от болничния лист

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Служител е назначен на работа по чл. 114 от Кодекса на труда за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж, например през първите тр...

Придобиване на недвижими имоти

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Закупихме регулиран терен (УПИ) с цел да изградим строеж с производствено предназначение за предприятието. Предвид сложната икономическа обстановка строителството се отлага за неизвес...

Продажба на вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред. Възможността за продажба на вещи, чиято стойност не...