начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 46, 12 - 18 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 12 - 18 декември 2011 г.
Законодателство

Движение на акцизни стоки с електронен административен документ, регламентирано в ЗАДС

Нов момент в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), който е в сила от 1 януари 2010 г., е това, че за движението на акцизните стоки, които са под режим на отложено плащане на акциз, ще се въвежда електронен административен документ (ДВ, бр. ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 13/2011

Период 1990 - 1991 г. Дело C-200/90, решение от 31 март 1992 г. страни: Dansk Denkavit ApS and P. Poulsen Trading ApS Skatteministeriet (Ministry for Fiscal Affairs - Дания) Предмет на спора е характерът на дейността, извършвана от държавните орга...

Мястото на изпълнение на доставките на строителни услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва услуга на италианска фирма, регистрирана по ЗДДС в Италия. Италия е мястото, където италианската фирма, е установила независимата си икономическа дейност. Услугата, извършена от българската фирма, е свъ...

Освобождаване от здравноосигурителни вноски

Самоосигуряващо се лице (застрахователен агент) през юни 2010 г. заминава за Канада. През октомври 2010 г. лицето е започнало ползването на обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, като преди това си е ползвало и обезщетението за бременност и р...

Отчет за паричните потоци на предприятията по MСФO/МСС за 2011 година

Правилата за изготвянето на отчетите за паричните потоци на тези предприятия не са определени в МСС 1 Представяне на финансовите отчети, а в МСС 7 Отчети за паричните потоци. В този отчет се представят измененията на наличностите на парични средства ...

Раздел деветнадесети - бизнес комбинации и репутация

Обхват на раздела В този раздел са включени: - указания за разпознаване на придобиващия; - правила за измерване на стойността на бизнес комбинациите и за разпределение на разходите за придобитите активи и пасиви; - правила за отразяване на придобитит...

Регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС и право на приспадане на данъчен кредит за закупените активи преди датата на регистрацията

На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния му опис и признава ли му се правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, които касаят авансови преводи, направени от дружеството преди регистрацият...

В пресата за вас

Данъчни и счетоводни аспекти на публичната продан

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда казуса: Ползвали сме банков заем, за който е прието от банката обезпечение недвижим имот. Учредена е ипотека в полза на банката. В резултат на усложнената икономиче...

Данъчно третиране на преоценките по справедлива стойност на финансовите активи на разположение за продажба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчно третиране на преоценките по справедлива стойност на финансовите активи на разположение за продажба. Данъчното третиране на преоценките по спр...

Има ли данъчни аспекти отделянето на търговско дружество

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Данъчен консултант” Иван Дочев, д.е.с., дава отговор на въпроса има ли данъчни аспекти отделянето на търговско дружество. Преобразуването на търговски дружества чрез отделяне е регламентирано в чл. 262в от ТЗ, респ. в чл. ...

Отчитане на биологични активи

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват разходите на биологични aктиви - трайни насаждения, след прехвърлянето им в с/ка 271 - пълно плододаване, а именно: амортизации, външн...

Платен годишен отпуск по договор за допълнителен труд

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Имам трудов договор за неопределено време в едно предприятие на 8-часов работен ден и още един трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда. На какъв разм...

Попълване на приложение № 15 за паричните обезщетения и помощи, неразделна част от болничния лист

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Служител е назначен на работа по чл. 114 от Кодекса на труда за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов ...

Придобиване на недвижими имоти

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Закупихме регулиран терен (УПИ) с цел да изградим строеж с производствено предназначение за предприятието. Предвид сложната икономическа обстановка строи...

Продажба на вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред. Възможността за прода...