Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 45, 5 - 11 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 5 - 11 декември 2011 г.
Законодателство

Нови моменти в трудовото законодателство

В ДВ, бр. 82 от 21.10.2011 г., бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Промените, които бяха извършени, регламентират трудовите отношения в областта на извършване на работа от разстояние. С посочения нормативен акт в Кодекса на труда в Глава пета се с...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 12/2011

Период 1989 -1990 г. Дело C-97/90, решение от 11 юли 1991 г., страни: Hansgeorg Lennartz - Finanzamt Mьnchen III Предмет на спора e право на приспадане на ДДС за закупени капиталови стоки. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: а) чл. 20 (2) от Шеста директива (Директива 77...

Налагане на дисциплинарно наказание

Предстои ни да наложим дисциплинарно наказание на наш работник за системни нарушения на трудовата дисциплина. Какво означава мотивирана писмена заповед за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 195, ал. 1 от Кодекса на труда? Откога се счита наложено дисциплинарнот...

Определяне на мястото на дейност за целите на ЗДДС

Местно юридическо лице е регистрирано по ЗДДС и има седалище и адрес на управление в България. В България се осъществяват управлението, контролът, организацията и администрирането на дейността на дружеството - международни спедиторски услуги. На този етап в дружеството работи ед...

Отчитане на получена стока

Фирмата ни е ООД. През м. октомври 2011 г. внесе стока от Китай, която е оставена на митническо складиране. Съставен е Договор за съхранение на товари. До края на годината най-вероятно стоката ще остане там. Как да осчетоводим получената стока, която е наша собственост, но е на с...

Третиране на доходите от отдаване под наем на земеделска земя

Физическо лице, собственик на земеделска земя, има сключен договор с юридическо лице за отдаване на земя под наем. От своя страна юридическото лице я преотдава на земеделска кооперация. Какво е облагането на дохода при физическото лице (собственик) и при юридическото лице (посред...

Третиране по ЗДДС на правната помощ, оказана от адвокатско дружество

Адвокатско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва правни услуги по силата на одобрени оферти. За извършените правни услуги се определя съответното възнаграждение. Осъществяването на правните услуги е съпътствано от допълнителни услуги, като нотариални услуги, превод и легализа...

В пресата за вас

Haгради, третирани като доходи от други източници

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда въпроса за нaградите, третирани като доходи от други източници. Паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които: - не са предоставени от работодател или възложител и - не ...

Елементи на трудовото възнаграждение при договори за надомна работа

В бр. 11 от 2011 на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за внасяне на осигурителните вноски при трудовите договори за надомна работа. Особено интересен е въпросът за елементите на трудовото възнаграждение, които следва да се вклю...

Отпуск при встъпване в брак

В бр. 11 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда темата за отпуската при встъпване в брак. При встъпване в брак на работника или служителя се полага отпуск в размер на 2 работни дни. За да може да ползва този вид целеви отпуск, рабо...

Отчитане на данъчни разлики

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: След като взехме счетоводните записвания по годишната данъчна декларация за 2010 г. и отразихме данъка и отсрочените активи и пасиви, включително тяхното обратно проявление, установих...

Отчитане на “неразпределяеми разходи”

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как да разбираме понятието “неразпределяеми разходи” в организациите с нестопанска цел предвид приложението му по ЗКПО? Всъщност това са “разпределяеми разходи”, тъй като тяхната прир...

Поемане на дейността на ЕТ от наследник на починалото физическо лице

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Георгиев, юрист, коментира поемането на дейността на ЕТ от наследник на починалото физическо лице. В тази хипотеза един от наследниците на физическото лице приема по реда на чл. 60, ал. 2 ТЗ притежаваното от на...

Продажба на бързоразвалящи се вещи

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на бързоразвалящи се вещи. Продажбата на бързоразвалящи се вещи е регламентирана в чл. 97, ал. 1 ЗЗД, чл. 328 ТЗ, чл. 242 ДОПК и чл. 475 ГПК. Макар и принципно ...