Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 45, 5 - 11 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 5 - 11 декември 2011 г.
Законодателство

Нови моменти в трудовото законодателство

В ДВ, бр. 82 от 21.10.2011 г., бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Промените, които бяха извършени, регламентират трудовите отношения в областта на извършване на работа от разстояние. С посочения нормативен акт в Коде...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 12/2011

Период 1989 -1990 г. Дело C-97/90, решение от 11 юли 1991 г., страни: Hansgeorg Lennartz - Finanzamt Mьnchen III Предмет на спора e право на приспадане на ДДС за закупени капиталови стоки. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: а) чл. 20 (2) от...

Налагане на дисциплинарно наказание

Предстои ни да наложим дисциплинарно наказание на наш работник за системни нарушения на трудовата дисциплина. Какво означава мотивирана писмена заповед за налагане на дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 195, ал. 1 от Кодекса на труда? Откога се...

Определяне на мястото на дейност за целите на ЗДДС

Местно юридическо лице е регистрирано по ЗДДС и има седалище и адрес на управление в България. В България се осъществяват управлението, контролът, организацията и администрирането на дейността на дружеството - международни спедиторски услуги. На тоз...

Отчитане на получена стока

Фирмата ни е ООД. През м. октомври 2011 г. внесе стока от Китай, която е оставена на митническо складиране. Съставен е Договор за съхранение на товари. До края на годината най-вероятно стоката ще остане там. Как да осчетоводим получената стока, която...

Третиране на доходите от отдаване под наем на земеделска земя

Физическо лице, собственик на земеделска земя, има сключен договор с юридическо лице за отдаване на земя под наем. От своя страна юридическото лице я преотдава на земеделска кооперация. Какво е облагането на дохода при физическото лице (собственик) и...

Третиране по ЗДДС на правната помощ, оказана от адвокатско дружество

Адвокатско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва правни услуги по силата на одобрени оферти. За извършените правни услуги се определя съответното възнаграждение. Осъществяването на правните услуги е съпътствано от допълнителни услуги, като нотари...

В пресата за вас

Haгради, третирани като доходи от други източници

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда въпроса за нaградите, третирани като доходи от други източници. Паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които: - не са предоставени от рабо...

Елементи на трудовото възнаграждение при договори за надомна работа

В бр. 11 от 2011 на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за внасяне на осигурителните вноски при трудовите договори за надомна работа. Особено интересен е въпросът за елементите на трудовото възнаграж...

Отпуск при встъпване в брак

В бр. 11 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда темата за отпуската при встъпване в брак. При встъпване в брак на работника или служителя се полага отпуск в размер на 2 работни дни. За да може да ползв...

Отчитане на данъчни разлики

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: След като взехме счетоводните записвания по годишната данъчна декларация за 2010 г. и отразихме данъка и отсрочените активи и пасиви, включително тяхното...

Отчитане на “неразпределяеми разходи”

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как да разбираме понятието “неразпределяеми разходи” в организациите с нестопанска цел предвид приложението му по ЗКПО? Всъщност това са “разпределяеми р...

Поемане на дейността на ЕТ от наследник на починалото физическо лице

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Георгиев, юрист, коментира поемането на дейността на ЕТ от наследник на починалото физическо лице. В тази хипотеза един от наследниците на физическото лице приема по реда на чл. 60...

Продажба на бързоразвалящи се вещи

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, коментира продажбата на бързоразвалящи се вещи. Продажбата на бързоразвалящи се вещи е регламентирана в чл. 97, ал. 1 ЗЗД, чл. 328 ТЗ, чл. 242 ДОПК и ч...