Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 11/2011

Въпрос: Трябва ли преназначаването по трудово правоотношение да бъде огласено с уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. В трудовата ми книжка не е посочена заповед за преназначаване, а съм три пъти преназначаван. Какво бих могъл да сторя? Подлежат ли на обжалване записите в трудовата...

Коментар на правилата на МСФО 1 прилагане за първи път на МСФО

Няма да са малко и през 2012 година предприятията, които ще изготвят своите финансови отчети за 2011 година за първи път по правилата на МСФО/МСС. Поради това ще направим кратък коментар на правилата и изискванията на счетоводния стандарт, в който са включени. А това е МСФО 1 При...

Въпроси и отговори

Амортизиране на активи

Сключен е договор за обновление на оборудването по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година с 60% съфинансиране от еврофондове. Дружеството прилага НСС. Считаме, че в случая е приложим НСС 20, но има няколко въпроса, на ...

Връщането на допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Връщането на направени допълнителни парични вноски, направени от съдружник в ООД по чл. 134, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), платимо в брой, попада ли в изключенията на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)? При проверката на изключенията от приложното поле на ЗОПБ,...

Мястото на изпълнение на услуга

Българско юридическо лице (наричано дружеството), регистрирано по ЗДДС, извършва следните услуги: разработване на корпоративна идентичност; идеен проект и дизайн на лого; идеен проект, дизайн и отпечатване на каталози, етикети, опаковъчни материали, сертификати, фирмени бланки, п...

Отчитане на лицензиран софтуер

Предприятието ни използва за търговската си дейност скъп лицензиран софтуер. По различни обективни и субективни причини доскоро работехме на доста стара негова версия. Това постепенно доведе до сериозни проблеми с поддръжката му. Сключихме договор със специализирана фирма за прем...

Практически пример за попълване на отчета за финансовото състояние (счетоводния баланс) за 2011 г. по правилата на МСФО/МСС

В търговско дружество “Сила” АД с предмет на дейност машиностроене при годишното счетоводно приключване за 2011 година са установени документално следните активи, собствен капитал и пасиви: А. Активи I. Невнесен капитал - 300 000 лева II. Нетекущи активи за 8 600 000 лева. В тов...

Прилагане на нулева данъчна ставка при износ, извършен от името на европейски контрагент

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е сключила договор с фирма, регистрирана в Германия, за доставка на стока, договорена по условията на търговския термин СРТ (“Превоз платен до...”), като посоченото местоназначение е в Русия. Доставчикът на стоката няма платежни взаимоотноше...

В пресата за вас

Заличаване на ЕТ от търговския регистър при смърт на търговеца

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Георгиев, юрист, коментира заличаване на ЕТ от търговския регистър при смърт на търговеца. При тази хипотеза търговската дейност се прекратява и ЕТ се заличава от Търговския регистър, а включеното в търговското...

Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Основна цел Насърчаване на безработните да започнат самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по ЗМСП. Целева група Безработни лица, регистрирани в ДБТ, с одобрен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по ЗМСП. Субсидии за безработн...

Осигурителни вноски при трудовите договори за надомна работа

В бр. 11 от 2011 на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за внасяне на осигурителните вноски при трудовите договори за надомна работа. При сключване на трудови договори за надомна работа работодателят трябва да изпрати уведомление...

Отдаване под наем на жилище, собственост на предприятие

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Предприятие е собственик на апартамент. Разходите са свързани с данък недвижими имoти, такса смет и амортизации. Жилището е предоставено на служител със заповед. Определен е наем 32 лв. ...

Отпуск при кръводаряване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в Министерство на труда и социалната политика, разглежда темата за отпуската при кръводаряване. При кръводаряване отсъствие се разрешава за деня на прегледа и кръводаряването, както и един ден след него. То...

Попълване и подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: Попълва ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, когато фирма ЕООД или ООД заплаща наем на юридическо или на физическо лице? Съгласно текста на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ пред...

Счетоводно отчитане на финансов лизинг

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на финансов лизинг. Лизингополучател е класифицирал недвижим имот, държан пoд формата на лизинг, като инвестиционен имот, отчитан по спра...