Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 28 ноември - 4 декември 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 11/2011

Въпрос: Трябва ли преназначаването по трудово правоотношение да бъде огласено с уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. В трудовата ми книжка не е посочена заповед за преназначаване, а съм три пъти преназначаван. Какво бих могъл да сторя? Подлежат ли на ...

Коментар на правилата на МСФО 1 прилагане за първи път на МСФО

Няма да са малко и през 2012 година предприятията, които ще изготвят своите финансови отчети за 2011 година за първи път по правилата на МСФО/МСС. Поради това ще направим кратък коментар на правилата и изискванията на счетоводния стандарт, в който са...

Въпроси и отговори

Амортизиране на активи

Сключен е договор за обновление на оборудването по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година с 60% съфинансиране от еврофондове. Дружеството прилага НСС. Считаме, че в случая е приложим НСС 2...

Връщането на допълнителни парични вноски и прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Връщането на направени допълнителни парични вноски, направени от съдружник в ООД по чл. 134, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), платимо в брой, попада ли в изключенията на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)? При проверката на изключения...

Мястото на изпълнение на услуга

Българско юридическо лице (наричано дружеството), регистрирано по ЗДДС, извършва следните услуги: разработване на корпоративна идентичност; идеен проект и дизайн на лого; идеен проект, дизайн и отпечатване на каталози, етикети, опаковъчни материали, ...

Отчитане на лицензиран софтуер

Предприятието ни използва за търговската си дейност скъп лицензиран софтуер. По различни обективни и субективни причини доскоро работехме на доста стара негова версия. Това постепенно доведе до сериозни проблеми с поддръжката му. Сключихме договор съ...

Практически пример за попълване на отчета за финансовото състояние (счетоводния баланс) за 2011 г. по правилата на МСФО/МСС

В търговско дружество “Сила” АД с предмет на дейност машиностроене при годишното счетоводно приключване за 2011 година са установени документално следните активи, собствен капитал и пасиви: А. Активи I. Невнесен капитал - 300 000 лева II. Нетекущи ак...

Прилагане на нулева данъчна ставка при износ, извършен от името на европейски контрагент

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е сключила договор с фирма, регистрирана в Германия, за доставка на стока, договорена по условията на търговския термин СРТ (“Превоз платен до...”), като посоченото местоназначение е в Русия. Доставчикът на сток...

В пресата за вас

Заличаване на ЕТ от търговския регистър при смърт на търговеца

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Георгиев, юрист, коментира заличаване на ЕТ от търговския регистър при смърт на търговеца. При тази хипотеза търговската дейност се прекратява и ЕТ се заличава от Търговския регист...

Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие

Основна цел Насърчаване на безработните да започнат самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по ЗМСП. Целева група Безработни лица, регистрирани в ДБТ, с одобрен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие п...

Осигурителни вноски при трудовите договори за надомна работа

В бр. 11 от 2011 на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за внасяне на осигурителните вноски при трудовите договори за надомна работа. При сключване на трудови договори за надомна работа работодателят...

Отдаване под наем на жилище, собственост на предприятие

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Предприятие е собственик на апартамент. Разходите са свързани с данък недвижими имoти, такса смет и амортизации. Жилището е предоставено на служител със зап...

Отпуск при кръводаряване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в Министерство на труда и социалната политика, разглежда темата за отпуската при кръводаряване. При кръводаряване отсъствие се разрешава за деня на прегледа и кръводаряването, ...

Попълване и подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: Попълва ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, когато фирма ЕООД или ООД заплаща наем на юридическо или на физическо лице? Съгласно текста ...

Счетоводно отчитане на финансов лизинг

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на финансов лизинг. Лизингополучател е класифицирал недвижим имот, държан пoд формата на лизинг, като инвес...