Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
Законодателство

Зачитане и заверка на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение

До 2009 г. осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на лицата, работещи без трудово правоотношение, вкл. по договори за управление и контрол, се заверяваше от ТП на НОИ в осигурителни книжки. От 2009 г. ...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на Директивите по ДДС - 11/2011

Период 1989 - 1990 г. 1. Дело C-343/89, решение от 6 декември 1990 г. страни: Max Witzemann срещу Hauptzollamt Mьnchen-Mitte Предмет на спора e определяне на понятието “внос на фалшиви парични знаци”. В своето решение Съдът на ЕО приема, чл. 2 от Шеста директива (Директива 77...

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат

Доставчик на пуловери предоставя на своите клиенти отстъпка в натура в размер 5 на сто, ако в рамките на даден календарен месец закупят от него 1000 или повече пуловери. В началото на м. октомври регистрирано лице - търговец, закупува от доставчика 200 броя пуловери на стойност 1...

Документиране на получена услуга по превоз на пътници по въздух

Във връзка с предстояща командировка в Германия дружеството ни е закупило самолетни билети от унгарска авиокомпания. В издадената фактура няма начислен ДДС. Имам няколко въпроса: 1. Издадената фактура осчетоводява ли се - трябва ли да се включва в месечната справка-декларация, ил...

Класификационни критерии и категоризация на превозните средства за целите на ЗДДС

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва консултантски и правни услуги. За целите на дейността дружеството сключва договор за лизинг за автомобил със следните параметри по регистрационен талон: товарен автомобил с брой места за сядане 4+1, марка “Ауди А6 Олроуд Куатро”...

Обезщетение от работодателя за оставане без работа при финансови затруднения

Наскоро в дружеството ни бяха извършени съкращения. В тази връзка молим да ни отговорите има ли срок за изплащане от работодателя на обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на съкратени наши работници и служители, като се има предвид, че дружеството ни се намира...

В пресата за вас

Данъчната практика по регулирането на слабата капитализация

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: За 2011 г. дружество АЛА ООД потенциално има право според изчисленията по чл. 43, ал. 2 ЗКПО да признае (в намаление) сума от 35 000 лв. Едновременно с това данъчната временна разл...

Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско търговско дружество с регистрация по ЗДДС продава стоки на физически лица (чуждестранни граждани) от ЕС, като им изпраща за своя сметка стоките до желаното от тях място, н...

Обща характеристика на особените случаи на продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, прави обща характеристика на особените случаи на продажба. Нормативната уредба на особените случаи на продажба се съдържа в чл. 639б, ал. 1-4 ТЗ. Цитираната разпоредба урежда три хипотез...

Определяне себестойността на произведена продукция

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Имаме разрешение за строеж на обект “Фотоволтаична електроцентрала”. Одобрена е от ДНСК. Получихме договора за присъединяване към “EVN България, Електроразпределение” АД. Те от своя...

Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: Попълва ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване на предприятие, т.е. от ЕООД предприятието се преобразува в ООД, и кой подава справка по чл. 73 - новообра...

Счетоводното представяне на обратно изкупените собствени акции

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при последващо разпореждане с купени собствени акции при следните случаи: - намаление на капитала чрез обезсилване на акциите; - продажба на акциите: a) по ц...

Финансови активи, държани за продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за финансови активи, държани за продажба. Пример: През 2009 г. “Диамант” АД закупува 100 000 бр. акции с емитент “Зора” АД от борсата по цена 2,50 лв./бр. при номинал 1 лв./бр., с които си осигурява 15...