начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
Законодателство

Зачитане и заверка на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение

До 2009 г. осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на лицата, работещи без трудово правоотношение, вкл. по договори за управление и контрол, се заверяваше от ТП на НОИ в ос...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на Директивите по ДДС - 11/2011

Период 1989 - 1990 г. 1. Дело C-343/89, решение от 6 декември 1990 г. страни: Max Witzemann срещу Hauptzollamt Mьnchen-Mitte Предмет на спора e определяне на понятието “внос на фалшиви парични знаци”. В своето решение Съдът на ЕО приема, чл. 2 от...

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат

Доставчик на пуловери предоставя на своите клиенти отстъпка в натура в размер 5 на сто, ако в рамките на даден календарен месец закупят от него 1000 или повече пуловери. В началото на м. октомври регистрирано лице - търговец, закупува от доставчика 2...

Документиране на получена услуга по превоз на пътници по въздух

Във връзка с предстояща командировка в Германия дружеството ни е закупило самолетни билети от унгарска авиокомпания. В издадената фактура няма начислен ДДС. Имам няколко въпроса: 1. Издадената фактура осчетоводява ли се - трябва ли да се включва в ме...

Класификационни критерии и категоризация на превозните средства за целите на ЗДДС

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва консултантски и правни услуги. За целите на дейността дружеството сключва договор за лизинг за автомобил със следните параметри по регистрационен талон: товарен автомобил с брой места за сядане 4+1,...

Обезщетение от работодателя за оставане без работа при финансови затруднения

Наскоро в дружеството ни бяха извършени съкращения. В тази връзка молим да ни отговорите има ли срок за изплащане от работодателя на обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на съкратени наши работници и служители, като се има предви...

В пресата за вас

Данъчната практика по регулирането на слабата капитализация

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: За 2011 г. дружество АЛА ООД потенциално има право според изчисленията по чл. 43, ал. 2 ЗКПО да признае (в намаление) сума от 35 000 лв. Едновременно ...

Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско търговско дружество с регистрация по ЗДДС продава стоки на физически лица (чуждестранни граждани) от ЕС, като им изпраща за своя сметка стоки...

Обща характеристика на особените случаи на продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, прави обща характеристика на особените случаи на продажба. Нормативната уредба на особените случаи на продажба се съдържа в чл. 639б, ал. 1-4 ТЗ. Цитираната...

Определяне себестойността на произведена продукция

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Имаме разрешение за строеж на обект “Фотоволтаична електроцентрала”. Одобрена е от ДНСК. Получихме договора за присъединяване към “EVN България, Електр...

Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: Попълва ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване на предприятие, т.е. от ЕООД предприятието се преобразува в ООД, и кой подав...

Счетоводното представяне на обратно изкупените собствени акции

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при последващо разпореждане с купени собствени акции при следните случаи: - намаление на капитала чрез обезсилване на акциите; ...

Финансови активи, държани за продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за финансови активи, държани за продажба. Пример: През 2009 г. “Диамант” АД закупува 100 000 бр. акции с емитент “Зора” АД от борсата по цена 2,50 лв./бр. при номинал 1 лв...