Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 21 - 27 ноември 2011 г.
Законодателство

Зачитане и заверка на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение

До 2009 г. осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на лицата, работещи без трудово правоотношение, вкл. по договори за управление и контрол, се заверяваше от ТП на НОИ в ос...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на Директивите по ДДС - 11/2011

Период 1989 - 1990 г. 1. Дело C-343/89, решение от 6 декември 1990 г. страни: Max Witzemann срещу Hauptzollamt Mьnchen-Mitte Предмет на спора e определяне на понятието “внос на фалшиви парични знаци”. В своето решение Съдът на ЕО приема, чл. 2 от...

Документиране и облагане на бонуси по ЗДДС при натурален рабат

Доставчик на пуловери предоставя на своите клиенти отстъпка в натура в размер 5 на сто, ако в рамките на даден календарен месец закупят от него 1000 или повече пуловери. В началото на м. октомври регистрирано лице - търговец, закупува от доставчика 2...

Документиране на получена услуга по превоз на пътници по въздух

Във връзка с предстояща командировка в Германия дружеството ни е закупило самолетни билети от унгарска авиокомпания. В издадената фактура няма начислен ДДС. Имам няколко въпроса: 1. Издадената фактура осчетоводява ли се - трябва ли да се включва в ме...

Класификационни критерии и категоризация на превозните средства за целите на ЗДДС

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва консултантски и правни услуги. За целите на дейността дружеството сключва договор за лизинг за автомобил със следните параметри по регистрационен талон: товарен автомобил с брой места за сядане 4+1,...

Обезщетение от работодателя за оставане без работа при финансови затруднения

Наскоро в дружеството ни бяха извършени съкращения. В тази връзка молим да ни отговорите има ли срок за изплащане от работодателя на обезщетението за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на съкратени наши работници и служители, като се има предви...

В пресата за вас

Данъчната практика по регулирането на слабата капитализация

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: За 2011 г. дружество АЛА ООД потенциално има право според изчисленията по чл. 43, ал. 2 ЗКПО да признае (в намаление) сума от 35 000 лв. Едновременно ...

Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско търговско дружество с регистрация по ЗДДС продава стоки на физически лица (чуждестранни граждани) от ЕС, като им изпраща за своя сметка стоки...

Обща характеристика на особените случаи на продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Делян Маринов, съдебен изпълнител, прави обща характеристика на особените случаи на продажба. Нормативната уредба на особените случаи на продажба се съдържа в чл. 639б, ал. 1-4 ТЗ. Цитираната...

Определяне себестойността на произведена продукция

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Имаме разрешение за строеж на обект “Фотоволтаична електроцентрала”. Одобрена е от ДНСК. Получихме договора за присъединяване към “EVN България, Електр...

Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: Попълва ли се справка по чл. 73 от ЗДДФЛ при преобразуване на предприятие, т.е. от ЕООД предприятието се преобразува в ООД, и кой подав...

Счетоводното представяне на обратно изкупените собствени акции

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при последващо разпореждане с купени собствени акции при следните случаи: - намаление на капитала чрез обезсилване на акциите; ...

Финансови активи, държани за продажба

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за финансови активи, държани за продажба. Пример: През 2009 г. “Диамант” АД закупува 100 000 бр. акции с емитент “Зора” АД от борсата по цена 2,50 лв./бр. при номинал 1 лв...