Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 42, 14 - 20 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 14 - 20 ноември 2011 г.
Законодателство

Годишно приключване и изготвяне на ГФО по МСФО

I. Увод Годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети са два взаимно свързани процеса. Приключването се извършва с цел да се обобщи, анализира, класифицира и оцени в стойностно изражение информация за финансовото състояние и финансовите резултати от...

Въпроси и отговори

Инвентаризация на активите и пасивите на лечебните заведения

Законът за счетоводството съдържа специална глава четвърта “Инвентаризация”. Тя е много кратка и съдържа следните основни изисквания: - Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. - Инвен...

Консолидиран финансов отчет.

Фирмата ни има дъщерно дружество (100% собственост) в Македония. Македонското дружество има 100% собственост в друго дружество в Македония. 1. Дружеството в България следва ли да прави консолидиран отчет с македонското дружество? 2. Представя ли се консолидиран отчет на някоя от...

Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването

От 1977 г. работя като икономист в различни структури на Министерството на здравеопазването - като специалист по медикостатистическа информация в организационно-методично отделение, след което бях пренасочен като главен експерт финансиране в дирекция “Народно здраве и социални гр...

Отдаване под наем на част от сграда за жилище на физическо лице

Аз съм физическо лице, регистрирано по ЗДДС. През 2010 г. придобих апартамент, за който ползвах данъчен кредит (НАП ми възстановиха част от сумата), като го използвам и днес за независимата си икономическа дейност като офис. Деклариран е като жилищен имот със стопанско предназнач...

Раздел осемнадесети - нематериални активи, различни от репутацията

Обхват на раздела От заглавието става ясно, че в раздела са включени правила за счетоводно третиране (признаване, оценяване, отчитане, отписване) на всички отчетни обекти, които се определят като нематериални активи, с изключение на репутацията. Последната по своята същност е нем...

Участие на разходите за транспорт в данъчната основа при внос

Дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от Китай. Стоките се освобождават от митниците чрез митнически агенти. В митническата декларация за едната доставка на стоката е обложена с 20 на сто ДДС само нейната стойност, а в другата освен стойността на стоката е включена и съотв...

В пресата за вас

Възможности за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда възможностите за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение, предоставяни от ГПК. Етапи, през които протича производството: 1. Подаване на заявление от работника/служителя до ра...

Награди, третирани като необлагаеми доходи

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен експерт, разглежда въпроса за наградите, третирани като необлагаеми доходи. Като необлагаеми доходи се третират три вида награди, изрично регламентирани в чл. 13 - “Необлагаеми доходи”, от ЗДДФЛ, а и...

Оперативен лизинг във финансовите отчети на лизингодателите

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на оперативен лизинг във финансовите отчети на лизингодателите. На 01.10.2011 година лизингодател по силата на договор, който съгласно правилата на МСС 17 Лизинг е определен...

Последваща оценка на финансови активи на разположение за продажба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последваща оценка на финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи на разположение за продажба се оценяват по: а) справедлива стойност или б) цена на придобиван...

Прекратяване на ООД от съда поради “важни причини”

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, гл. ас. в ИДП при БАН, коментира прекратяването на ООД от съда поради “важни причини”. Съдружниците в ООД с дялове, чиято номинална стойност надхвърля 1/5 част от капитала на дружеството, имат право да пред...