Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 42, 14 - 20 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 14 - 20 ноември 2011 г.
Законодателство

Годишно приключване и изготвяне на ГФО по МСФО

I. Увод Годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети са два взаимно свързани процеса. Приключването се извършва с цел да се обобщи, анализира, класифицира и оцени в стойностно изражение информация за финансовото състоя...

Въпроси и отговори

Инвентаризация на активите и пасивите на лечебните заведения

Законът за счетоводството съдържа специална глава четвърта “Инвентаризация”. Тя е много кратка и съдържа следните основни изисквания: - Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в го...

Консолидиран финансов отчет.

Фирмата ни има дъщерно дружество (100% собственост) в Македония. Македонското дружество има 100% собственост в друго дружество в Македония. 1. Дружеството в България следва ли да прави консолидиран отчет с македонското дружество? 2. Представя ли се ...

Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването

От 1977 г. работя като икономист в различни структури на Министерството на здравеопазването - като специалист по медикостатистическа информация в организационно-методично отделение, след което бях пренасочен като главен експерт финансиране в дирекция...

Отдаване под наем на част от сграда за жилище на физическо лице

Аз съм физическо лице, регистрирано по ЗДДС. През 2010 г. придобих апартамент, за който ползвах данъчен кредит (НАП ми възстановиха част от сумата), като го използвам и днес за независимата си икономическа дейност като офис. Деклариран е като жилищен...

Раздел осемнадесети - нематериални активи, различни от репутацията

Обхват на раздела От заглавието става ясно, че в раздела са включени правила за счетоводно третиране (признаване, оценяване, отчитане, отписване) на всички отчетни обекти, които се определят като нематериални активи, с изключение на репутацията. Посл...

Участие на разходите за транспорт в данъчната основа при внос

Дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от Китай. Стоките се освобождават от митниците чрез митнически агенти. В митническата декларация за едната доставка на стоката е обложена с 20 на сто ДДС само нейната стойност, а в другата освен стойността...

В пресата за вас

Възможности за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда възможностите за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение, предоставяни от ГПК. Етапи, през които протича производството: 1. Подаване на заявлени...

Награди, третирани като необлагаеми доходи

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен експерт, разглежда въпроса за наградите, третирани като необлагаеми доходи. Като необлагаеми доходи се третират три вида награди, изрично регламентирани в чл. 13 - “Необ...

Оперативен лизинг във финансовите отчети на лизингодателите

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на оперативен лизинг във финансовите отчети на лизингодателите. На 01.10.2011 година лизингодател по силата на договор, който съгласно правилат...

Последваща оценка на финансови активи на разположение за продажба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последваща оценка на финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи на разположение за продажба се оценяват по: а) справедлива стой...

Прекратяване на ООД от съда поради “важни причини”

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Николай Колев, гл. ас. в ИДП при БАН, коментира прекратяването на ООД от съда поради “важни причини”. Съдружниците в ООД с дялове, чиято номинална стойност надхвърля 1/5 част от капитала на д...