Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 41, 7 - 13 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 7 - 13 ноември 2011 г.
Законодателство

Безвъзмездна помощ за безопасни условия на труд в предприятията

Схемата “Безопасен труд” В средата на месец октомври стартира нова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Схемата “Безопасен труд” е с общ бюджет 70 милиона лева и има за цел да ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 10/2011

Въпрос: Може ли след изтичането на 410 дни за бременност и раждане веднага да ползвам платения си отпуск, без да се връщам на работа, и на каква база ще ми бъде изчислен? Отговор: Няма законова пречка след изтичане на отпуска поради бременност и раж...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 10/2011

Период 1988 г. - продължение Дело C-320/88, решение от 8 февруари 1990 г. страни: Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV - Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора e определяне на понятието “доставка на стока”. В своето решение Съдът н...

Документиране на услуга, извършена по електронен път

Дейността на фирмата е изграждане на интегрирани системи за достъп. Когато по силата на сключен договор или приета оферта следва да се извърши авансово плащане, ще има ли проблем и за коя от страните, ако се издаде оригинална фактура, по която клиент...

Консервиране на дълготрайните активи - счетоводно и данъчно третиране

Понятието “консервиране” (сonservation) в икономически аспект се определя като комплекс от мероприятия, предназначени за предпазване на дълготрайните активи от вредното въздействие на климатични, физически, химически и биологични фактори в процеса н...

Ползване на отпуски от минали години

При наличие на неизползвани отпуски от настоящата и от минали години кой отпуск следва да се разреши - този за 2011 г. или най-напред да се започне с разрешаването на отложените или просто неизползваните отпуски от минали години? Редът за ползване н...

Прехвърляне на обезщетението за отглеждане на дете на бабата

Майка иска да прехвърли отпуска за отглеждане на дете на бабата на детето, но тя в момента е безработна. Предстои є да започне работа, но колко дни трябва да работи, за да може да се осъществи прехвърлянето? Правото на обезщетение за отглеждане на д...

Третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ при организиране на томбола

Ръководството на мол с цел привличане на клиенти в търговските обекти, намиращи се в сградата (част от тях са отдадени под наем от ръководството на мола, а други част са собственост на самите търговски дружества) организира томбола от всички извършил...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики, с които се намалява счетоводният финансов резултат

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, посочва данъчни постоянни разлики, с които се намалява счетоводният финансов резултат. 1. Приходи, непризнати по чл. 27. 2. Приходи, непризнати по повод на липси и ...

Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Георгиев, юрист, отговаря на въпроса: Наследодателят ми от 2000 г. има регистрация като едноличен търговец (ЕТ) по смисъла на Търговския закон. След влизане в сила на Закона за тър...

Насърчаване на предприемачеството на безработните лица

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация за насърчаване на предприемачеството на безработните лица (чл. 47, 48 и 49б ЗНЗ). Цел Насърчаване на безработните лица да започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанс...

Отчитане на стоково-материални запаси

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, oтговаря на въпроса: Как трябва да се заприходява и изписва стоката в магазин, в който се продава най-различна стока с голяма номенклатура? Начинът на ...

Продажба на бракувана машина като отпадъчно желязо

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма бракува закупена през 2008 г. употребявана машина. При покупката на машината фирмата е ползвала правото на данъчен кредит, а при бракуването ...

Процедурата по приспадане на ДДС

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма е регистрирана по ДДС на 29.07.2011 г. Подава нулева СД по ДДС за месец юли 2011 г., за месец август фирмата излиза на възстановяване, през м...

Тристепенна йерархия на справедливата стойност

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва тристепенна йерархия на справедливата стойност. В МСФО 13 е възприето определянето и оповестяването на справедливата стойност да се извършват с използването на тристепенна йе...