Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 41, 7 - 13 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 7 - 13 ноември 2011 г.
Законодателство

Безвъзмездна помощ за безопасни условия на труд в предприятията

Схемата “Безопасен труд” В средата на месец октомври стартира нова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Схемата “Безопасен труд” е с общ бюджет 70 милиона лева и има за цел да подпомогне реализацията на мер...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 10/2011

Въпрос: Може ли след изтичането на 410 дни за бременност и раждане веднага да ползвам платения си отпуск, без да се връщам на работа, и на каква база ще ми бъде изчислен? Отговор: Няма законова пречка след изтичане на отпуска поради бременност и раждане да ползвате платения си г...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 10/2011

Период 1988 г. - продължение Дело C-320/88, решение от 8 февруари 1990 г. страни: Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV - Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора e определяне на понятието “доставка на стока”. В своето решение Съдът на ЕО приема, че значението на ...

Документиране на услуга, извършена по електронен път

Дейността на фирмата е изграждане на интегрирани системи за достъп. Когато по силата на сключен договор или приета оферта следва да се извърши авансово плащане, ще има ли проблем и за коя от страните, ако се издаде оригинална фактура, по която клиентът да плати. Не е ли по-добре ...

Консервиране на дълготрайните активи - счетоводно и данъчно третиране

Понятието “консервиране” (сonservation) в икономически аспект се определя като комплекс от мероприятия, предназначени за предпазване на дълготрайните активи от вредното въздействие на климатични, физически, химически и биологични фактори в процеса на съхранението им. Консервиран...

Ползване на отпуски от минали години

При наличие на неизползвани отпуски от настоящата и от минали години кой отпуск следва да се разреши - този за 2011 г. или най-напред да се започне с разрешаването на отложените или просто неизползваните отпуски от минали години? Редът за ползване на платения годишен отпуск е ре...

Прехвърляне на обезщетението за отглеждане на дете на бабата

Майка иска да прехвърли отпуска за отглеждане на дете на бабата на детето, но тя в момента е безработна. Предстои є да започне работа, но колко дни трябва да работи, за да може да се осъществи прехвърлянето? Правото на обезщетение за отглеждане на дете възниква след изтичане на ...

Третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ при организиране на томбола

Ръководството на мол с цел привличане на клиенти в търговските обекти, намиращи се в сградата (част от тях са отдадени под наем от ръководството на мола, а други част са собственост на самите търговски дружества) организира томбола от всички извършили покупки чрез издаване на кар...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики, с които се намалява счетоводният финансов резултат

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, посочва данъчни постоянни разлики, с които се намалява счетоводният финансов резултат. 1. Приходи, непризнати по чл. 27. 2. Приходи, непризнати по повод на липси и брак (чл. 29). 3. Разходи за у...

Заличаване на ЕТ поради смърт на физическото лице

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Александър Георгиев, юрист, отговаря на въпроса: Наследодателят ми от 2000 г. има регистрация като едноличен търговец (ЕТ) по смисъла на Търговския закон. След влизане в сила на Закона за търговския регистър търговецът е ...

Насърчаване на предприемачеството на безработните лица

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация за насърчаване на предприемачеството на безработните лица (чл. 47, 48 и 49б ЗНЗ). Цел Насърчаване на безработните лица да започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на ...

Отчитане на стоково-материални запаси

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, oтговаря на въпроса: Как трябва да се заприходява и изписва стоката в магазин, в който се продава най-различна стока с голяма номенклатура? Начинът на заприходяване и изписване на м...

Продажба на бракувана машина като отпадъчно желязо

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма бракува закупена през 2008 г. употребявана машина. При покупката на машината фирмата е ползвала правото на данъчен кредит, а при бракуването е начислила ДДС съгласно чл. 7...

Процедурата по приспадане на ДДС

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма е регистрирана по ДДС на 29.07.2011 г. Подава нулева СД по ДДС за месец юли 2011 г., за месец август фирмата излиза на възстановяване, през месец септември също излиза на ...

Тристепенна йерархия на справедливата стойност

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., посочва тристепенна йерархия на справедливата стойност. В МСФО 13 е възприето определянето и оповестяването на справедливата стойност да се извършват с използването на тристепенна йерархия на справедливата стойно...