Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 40, 31 окт. - 6 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 31 окт. - 6 ноември 2011 г.
Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 9/2011

Период 1987 - 1988 г. Дело C-173/88, решение от 13 юли 1989 г. страни: Morten Henriksen, Avokat - Skatteministeriet (Ministry of Fiscal Affairs) Предмет на спора е освобождаването от облагане с ДДС на облагането с данъци на сгради и места за парки...

Отписване на вземания от чуждестранни доставчици

В дружеството ни (ООД) в края на 2011 г. предстои отписване на вземания от чуждестранни доставчици с изтекъл петгодишен давностен срок. Вземанията се водят по сметка 4021 Доставчици по аванси - валута и в края на всяка година се преоценяват по действ...

Отчитане на разчетите, свързани с усвояване на средства по международни проекти в предприятията от здравеопазването

Структурните и Кохезионният фондове (СКФ) са едно от средствата за преодоляване на различията в стандарта и качеството на живот между отделните страни - членки на ЕС. Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 година отделя спец...

Отчитане на сгради и земя

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност е правоприемник на туристическо дружество “X”, учредено на 05.07.1957 г. С нотариални актове от 1970 г. и 1971 г. са закупени помещения от партерен етаж на жилищна сграда на стойност 10 900 лв....

Раздел седемнадесети - имоти, машини и съоръжения

Правилата на раздела са аналогични на правилата в пълния МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. Обхват на раздела В раздела са включени правила за отчитане на: - имоти, машини, съоръжения и оборудване, ползвани от собственика и непопадащи в определението...

В пресата за вас

Данъчен ефект при обезценка и бракуване на материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчния ефект при обезценка и бракуване на материални запаси. От гледна точка на ЗКПО (чл. 34 и 35), когато се извършва обезценка на материални запаси и ...

Данъчни постоянни разлики, с които се увеличава счетоводният финансов резултат

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, посочва данъчните постоянни разлики, с които се увеличава счетоводният финансов резултат. 1. Разходи, несвързани с дейността (чл. 26, т. 1 от ЗКПО). 2. Разходи...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, юрист, разглежда зачитането на трудов и осигурителен стаж на работещи по трудови договори, самоосигуряващи се лица или незаети майки при отглеждане на дете. Осигурителен стаж, без да се внася...

Изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова разяснява чрез казус приложението на представената правна уредба на отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN. Казус: Управителят на ...

Насърчаване на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация за насърчаването на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа (чл. 42а от Закона за насърчаване на заетостта). Основна цел С...

Отчитане на лизингов договор

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на лизингови договори с предмет недвижими имоти - земя и сгради. Две договарящи се предприятия се споразумя...

Прехвърляне на предприятие ЕТ на ЕООД

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Новосъздадено ООД (незапочвало дейност, защото е създадено за една сделка) няма регистрация по ДДС, но трябва да придобие по чл. 15 от ТЗ чрез...