начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 40, 31 окт. - 6 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 31 окт. - 6 ноември 2011 г.
Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 9/2011

Период 1987 - 1988 г. Дело C-173/88, решение от 13 юли 1989 г. страни: Morten Henriksen, Avokat - Skatteministeriet (Ministry of Fiscal Affairs) Предмет на спора е освобождаването от облагане с ДДС на облагането с данъци на сгради и места за парки...

Отписване на вземания от чуждестранни доставчици

В дружеството ни (ООД) в края на 2011 г. предстои отписване на вземания от чуждестранни доставчици с изтекъл петгодишен давностен срок. Вземанията се водят по сметка 4021 Доставчици по аванси - валута и в края на всяка година се преоценяват по действ...

Отчитане на разчетите, свързани с усвояване на средства по международни проекти в предприятията от здравеопазването

Структурните и Кохезионният фондове (СКФ) са едно от средствата за преодоляване на различията в стандарта и качеството на живот между отделните страни - членки на ЕС. Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 година отделя спец...

Отчитане на сгради и земя

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност е правоприемник на туристическо дружество “X”, учредено на 05.07.1957 г. С нотариални актове от 1970 г. и 1971 г. са закупени помещения от партерен етаж на жилищна сграда на стойност 10 900 лв....

Раздел седемнадесети - имоти, машини и съоръжения

Правилата на раздела са аналогични на правилата в пълния МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. Обхват на раздела В раздела са включени правила за отчитане на: - имоти, машини, съоръжения и оборудване, ползвани от собственика и непопадащи в определението...

В пресата за вас

Данъчен ефект при обезценка и бракуване на материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчния ефект при обезценка и бракуване на материални запаси. От гледна точка на ЗКПО (чл. 34 и 35), когато се извършва обезценка на материални запаси и ...

Данъчни постоянни разлики, с които се увеличава счетоводният финансов резултат

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, посочва данъчните постоянни разлики, с които се увеличава счетоводният финансов резултат. 1. Разходи, несвързани с дейността (чл. 26, т. 1 от ЗКПО). 2. Разходи...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, юрист, разглежда зачитането на трудов и осигурителен стаж на работещи по трудови договори, самоосигуряващи се лица или незаети майки при отглеждане на дете. Осигурителен стаж, без да се внася...

Изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова разяснява чрез казус приложението на представената правна уредба на отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN. Казус: Управителят на ...

Насърчаване на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация за насърчаването на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа (чл. 42а от Закона за насърчаване на заетостта). Основна цел С...

Отчитане на лизингов договор

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на лизингови договори с предмет недвижими имоти - земя и сгради. Две договарящи се предприятия се споразумя...

Прехвърляне на предприятие ЕТ на ЕООД

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Новосъздадено ООД (незапочвало дейност, защото е създадено за една сделка) няма регистрация по ДДС, но трябва да придобие по чл. 15 от ТЗ чрез...