Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 40, 31 окт. - 6 ноември 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 31 окт. - 6 ноември 2011 г.
Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 9/2011

Период 1987 - 1988 г. Дело C-173/88, решение от 13 юли 1989 г. страни: Morten Henriksen, Avokat - Skatteministeriet (Ministry of Fiscal Affairs) Предмет на спора е освобождаването от облагане с ДДС на облагането с данъци на сгради и места за паркиране на коли. В своето решени...

Отписване на вземания от чуждестранни доставчици

В дружеството ни (ООД) в края на 2011 г. предстои отписване на вземания от чуждестранни доставчици с изтекъл петгодишен давностен срок. Вземанията се водят по сметка 4021 Доставчици по аванси - валута и в края на всяка година се преоценяват по действащия курс на щ.д. към 31.12. В...

Отчитане на разчетите, свързани с усвояване на средства по международни проекти в предприятията от здравеопазването

Структурните и Кохезионният фондове (СКФ) са едно от средствата за преодоляване на различията в стандарта и качеството на живот между отделните страни - членки на ЕС. Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 година отделя специално внимание на проблемите н...

Отчитане на сгради и земя

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност е правоприемник на туристическо дружество “X”, учредено на 05.07.1957 г. С нотариални актове от 1970 г. и 1971 г. са закупени помещения от партерен етаж на жилищна сграда на стойност 10 900 лв. Заведени са в баланса по с/ка...

Раздел седемнадесети - имоти, машини и съоръжения

Правилата на раздела са аналогични на правилата в пълния МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. Обхват на раздела В раздела са включени правила за отчитане на: - имоти, машини, съоръжения и оборудване, ползвани от собственика и непопадащи в определението на инвестиционните имоти; - о...

В пресата за вас

Данъчен ефект при обезценка и бракуване на материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчния ефект при обезценка и бракуване на материални запаси. От гледна точка на ЗКПО (чл. 34 и 35), когато се извършва обезценка на материални запаси и същите не се бракуват, разходи...

Данъчни постоянни разлики, с които се увеличава счетоводният финансов резултат

В бр. 10 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, посочва данъчните постоянни разлики, с които се увеличава счетоводният финансов резултат. 1. Разходи, несвързани с дейността (чл. 26, т. 1 от ЗКПО). 2. Разходи, които не са документално обо...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, юрист, разглежда зачитането на трудов и осигурителен стаж на работещи по трудови договори, самоосигуряващи се лица или незаети майки при отглеждане на дете. Осигурителен стаж, без да се внасят осигурителни вноски, се зачи...

Изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова разяснява чрез казус приложението на представената правна уредба на отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN. Казус: Управителят на “Х” ООД нарежда за сметка на д...

Насърчаване на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация за насърчаването на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, които самостоятелно започнат работа (чл. 42а от Закона за насърчаване на заетостта). Основна цел Създаване на условия за активно...

Отчитане на лизингов договор

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример счетоводното отчитане на лизингови договори с предмет недвижими имоти - земя и сгради. Две договарящи се предприятия се споразумяват по силата на договор за на...

Прехвърляне на предприятие ЕТ на ЕООД

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Новосъздадено ООД (незапочвало дейност, защото е създадено за една сделка) няма регистрация по ДДС, но трябва да придобие по чл. 15 от ТЗ чрез покупко-продажба работещо ЕТ ...