Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 38, 17 - 23 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 17 - 23 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2011

Въпрос: През 2005 година сме извършили продажба на активите, пасивите и фактическите правоотношения, собственост на едноличен търговец на ЕООД, като едноличен собственик и на двете предприятия. Документацията, свързана с назначения в ЕТ персонал, е предадена на ЕООД като негов пр...

Отчитане на приходите от предприятията от здравеопазването - търговски дружества

Лечебните заведения са част от системата на здравеопазването. Те се създават за осъществяване на дейности, определени в Закона за лечебните заведения. Тези дейности са насочени към опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благо...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 8/2011

Период 1987 - 1988 г. Дело C-348/87, решение от 15 юни 1989 г. страни: Stichting Uitvoering Financiлle Acties (SUFA) and Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора e освобождаване от облагане с ДДС, което може да доведе до възникване на ”чадър” върху дейността на друга ор...

Кредитно известие за размер на сконто

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща международни товарни превози, издава фактура за транспортна услуга на италианска фирма, регистрирана по ЗДДС. Двете фирми имат договорни отношения за отбив от цената при плащане от страна на клиента преди определена дата. След осъ...

Отчитане на оперативен лизинг

През 2006 г. дружеството ни е закупило парцел за строителство на сграда. В периода 2007 - 2009 г. върху парцела са построени сграда (офис и складове), паркинг, бетонна ограда и др. Цялата сграда е собственост на друга фирма, на която нашето дружество е прехвърлило правото на стр...

Раздел петнадесети - инвестиции в съвместни предприятия

Правилата на раздела са аналогични на правилата в пълния МСС 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия. Обхват на раздела В този раздел са включени правила за отчитане на инвестиции в смесени предприятия - във финансовите отчети на инвеститора - съдружник, и в консолидираните м...

Размер на отпуска и на паричното обезщетение поради бременност и раждане на жена, родила преждевременно

Какви са размерите на отпуска и на паричното обезщетение поради бременност и раждане на жена, родила преждевременно, преди издаването на първия болничен за 45 дни поради бременност и раждане? Осигурената жена във фонд “Общо заболяване и майчинство”, ако отговаря на изискването в...

Специален ред на облагане на туристическите услуги

Фирма организира обучения и семинари, при което освен образователна услуга предлага и друг пакет услуги с обща цена (настаняване, хранене, транспорт, допълнителни туристически услуги и др.). Фирмата няма регистрация по Закона за туризма. Пример: Фирмата сключва договор с туристич...

В пресата за вас

Документиране на доходите на регистрирани земеделски производители - физически лица

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Какви документи се издават при изкупуване на непреработена земеделска продукция от регистрирани земеделски производители - физически лица? Редът за документиране и отчитане на ...

Обхват на категорията допустими разходи за финансиране по оперативните програми

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, д.е.с., посочва обхвата на категорията допустими разходи за финансиране по оперативните програми. Допустимите разходи по проекта cа тези, осъществени за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния у...

Отговорност при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN. Актуалната правна уредба на проблема се съдържа в Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 23...

Отдаване под наем на публична общинска собственост

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Общинска фирма има издадена заповед от заместник-кмета по бюджет и финанси - 50% от получения наем в дружеството от отдаден обект пoд наем да бъде превеждан в общината. Как да бъ...

Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване

В бр. 9 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Атанасс Йорданов разглежда изплащането на парични помощи за инвалидност поради общо заболяване. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство и инвалидност поради общо заболяване имат право на парични помощи за инвалидност поради ...