Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 38, 17 - 23 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 17 - 23 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2011

Въпрос: През 2005 година сме извършили продажба на активите, пасивите и фактическите правоотношения, собственост на едноличен търговец на ЕООД, като едноличен собственик и на двете предприятия. Документацията, свързана с назначения в ЕТ персонал, е п...

Отчитане на приходите от предприятията от здравеопазването - търговски дружества

Лечебните заведения са част от системата на здравеопазването. Те се създават за осъществяване на дейности, определени в Закона за лечебните заведения. Тези дейности са насочени към опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 8/2011

Период 1987 - 1988 г. Дело C-348/87, решение от 15 юни 1989 г. страни: Stichting Uitvoering Financiлle Acties (SUFA) and Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора e освобождаване от облагане с ДДС, което може да доведе до възникване на ”чадъ...

Кредитно известие за размер на сконто

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща международни товарни превози, издава фактура за транспортна услуга на италианска фирма, регистрирана по ЗДДС. Двете фирми имат договорни отношения за отбив от цената при плащане от страна на клиента п...

Отчитане на оперативен лизинг

През 2006 г. дружеството ни е закупило парцел за строителство на сграда. В периода 2007 - 2009 г. върху парцела са построени сграда (офис и складове), паркинг, бетонна ограда и др. Цялата сграда е собственост на друга фирма, на която нашето дружеств...

Раздел петнадесети - инвестиции в съвместни предприятия

Правилата на раздела са аналогични на правилата в пълния МСС 31 Отчитане на дялове в смесени предприятия. Обхват на раздела В този раздел са включени правила за отчитане на инвестиции в смесени предприятия - във финансовите отчети на инвеститора - съ...

Размер на отпуска и на паричното обезщетение поради бременност и раждане на жена, родила преждевременно

Какви са размерите на отпуска и на паричното обезщетение поради бременност и раждане на жена, родила преждевременно, преди издаването на първия болничен за 45 дни поради бременност и раждане? Осигурената жена във фонд “Общо заболяване и майчинство”,...

Специален ред на облагане на туристическите услуги

Фирма организира обучения и семинари, при което освен образователна услуга предлага и друг пакет услуги с обща цена (настаняване, хранене, транспорт, допълнителни туристически услуги и др.). Фирмата няма регистрация по Закона за туризма. Пример: Фирм...

В пресата за вас

Документиране на доходите на регистрирани земеделски производители - физически лица

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Какви документи се издават при изкупуване на непреработена земеделска продукция от регистрирани земеделски производители - физически лица? Редът з...

Обхват на категорията допустими разходи за финансиране по оперативните програми

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, д.е.с., посочва обхвата на категорията допустими разходи за финансиране по оперативните програми. Допустимите разходи по проекта cа тези, осъществени за дейности, определени и извършени под...

Отговорност при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN

В бр. 11 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN. Актуалната правна уредба на проблема се съдържа в Закона за платежните услуги и ...

Отдаване под наем на публична общинска собственост

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Общинска фирма има издадена заповед от заместник-кмета по бюджет и финанси - 50% от получения наем в дружеството от отдаден обект пoд наем да бъде п...

Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване

В бр. 9 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Атанасс Йорданов разглежда изплащането на парични помощи за инвалидност поради общо заболяване. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство и инвалидност поради общо заболяване имат право на парични...