Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 37, 10 - 16 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 10 - 16 октомври 2011 г.
Законодателство

Промените в реда за ликвидация и заличаване на търговците, непререгистрирани по реда на ЗТР

С обнародвания в “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) са въведени редица промени в преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗТР относно ликвидацията и заличаването...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при лизинг.

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува фризери при условията на финансов лизинг. В договора за лизинг не е предвидено прехвърлянето на правото на собственост върху активите до тяхното напълно изплащане. С подписване на договора лизингодателя...

Извънреден труд през време на командировка

Предприятието ни командирова през годината служители на обекти с непрекъсваем процес на работа. Поради естеството на работата, свързана с изпълнението на задачи по сключени договори, по които тези служители се явяват изпълнители, командировката им е ...

Изплащане на дружествения дял на починал съдружник

Поради смърт е прекратено участието на съдружник в ООД. В изпълнение на задължение на основание чл. 125, ал. 3 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от Търговския закон за изплащане на паричната равностойност на дружествения дял на починалия съдружник, ...

Покупка и продажба на гориво

Фирма, която има собствена цистерна и колонка за гориво, купува гориво от “П.” АД за зареждане на собствените автомобили и механизации. Може ли същата фирма да продава от това гориво и на фирми, които работят за нея, като им го префактурира с от 2 до...

Раздел четиринадесети - инвестиции в асоциирани предприятия

Този раздел на стандарта включва правила, аналогични на правилата на пълния МСС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия. Обхват на раздела Включени са правила за отчитане на инвестициите на отчитащото се предприятие в асоциирани предприяти...

Регистрация по ЗДДС в Италия

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва компютърни или ремонтни услуги на фирма от Италия, също регистрирана по ЗДДС. Услугите се извършват само и единствено на територията на Италия, т.е. трудът се полага там. Подлежи ли на задължителна реги...

Третиране по ЗДДС на внос на стоки

Какво е данъчното облагане по ЗДДС на покупка на стока от Швейцария, имайки предвид, че тя не е член на ЕС? Внос на стоки по смисъла на чл. 16 от ЗДДС е: - въвеждането на необщностни стоки на територията на страната (необщностни са стоките, за които...

В пресата за вас

Данъчни аспекти на промените в счетоводните приблизителни оценки

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда данъчни аспекти на промените в счетоводните приблизителни оценки. Финансовите отчети са пълни с приблизителни оценки. Да вземем например от актива на бал...

Защита на интересите на работодателя в случай на злоупотреба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Предприятието ни се занимава с транспортна дейност. През месец юни предстои на предприятието да раздаде на шофьорите карти за зареждане на гориво във в...

Нова дефиниция за справедлива стойност и насоки за определянето й

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира нова дефиниция за справедливата стойност и насоки за определянето є, посочена в МСФО 13. Според стандарта справедливата стойност е “цената, която би била получена, за да се...

Организирането на образователни мероприятия като обща туристическа услуга

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда организирането на образователни мероприятия като обща туристическа услуга. Тук ще посочим едно неупоменато досега решение на СЕО - решение от 13 октомври 2005 ...

Отчитане на договор за лизинг

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: На 13 януари 20X1 година предприятие “Алфа” и предприятие “Гама” постигат разбирателство, по силата на което “Алфа” отдава на “Гама” апартамент за полз...

Отчитане при унищожаване и повреждане на стоково-материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането при унищожаване и повреждане на стоково-материалните запаси. Пример: На 28.12.2010 г. в склада на “Б” ООД възниква пожар. Установено е от компетентния орган...

Последващи разходи, водещи до увеличаване на икономическите изгоди от инвестиционния имот

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира послеващите разходи, водещи до увеличаване на икономическите изгоди от инвестиционния имот. Последващи разходи, които ще доведат до увеличаване на икономическите изго...