начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 37, 10 - 16 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 10 - 16 октомври 2011 г.
Законодателство

Промените в реда за ликвидация и заличаване на търговците, непререгистрирани по реда на ЗТР

С обнародвания в “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) са въведени редица промени в преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗТР относно ликвидацията и заличаването...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при лизинг.

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува фризери при условията на финансов лизинг. В договора за лизинг не е предвидено прехвърлянето на правото на собственост върху активите до тяхното напълно изплащане. С подписване на договора лизингодателя...

Извънреден труд през време на командировка

Предприятието ни командирова през годината служители на обекти с непрекъсваем процес на работа. Поради естеството на работата, свързана с изпълнението на задачи по сключени договори, по които тези служители се явяват изпълнители, командировката им е ...

Изплащане на дружествения дял на починал съдружник

Поради смърт е прекратено участието на съдружник в ООД. В изпълнение на задължение на основание чл. 125, ал. 3 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от Търговския закон за изплащане на паричната равностойност на дружествения дял на починалия съдружник, ...

Покупка и продажба на гориво

Фирма, която има собствена цистерна и колонка за гориво, купува гориво от “П.” АД за зареждане на собствените автомобили и механизации. Може ли същата фирма да продава от това гориво и на фирми, които работят за нея, като им го префактурира с от 2 до...

Раздел четиринадесети - инвестиции в асоциирани предприятия

Този раздел на стандарта включва правила, аналогични на правилата на пълния МСС 28 Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия. Обхват на раздела Включени са правила за отчитане на инвестициите на отчитащото се предприятие в асоциирани предприяти...

Регистрация по ЗДДС в Италия

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва компютърни или ремонтни услуги на фирма от Италия, също регистрирана по ЗДДС. Услугите се извършват само и единствено на територията на Италия, т.е. трудът се полага там. Подлежи ли на задължителна реги...

Третиране по ЗДДС на внос на стоки

Какво е данъчното облагане по ЗДДС на покупка на стока от Швейцария, имайки предвид, че тя не е член на ЕС? Внос на стоки по смисъла на чл. 16 от ЗДДС е: - въвеждането на необщностни стоки на територията на страната (необщностни са стоките, за които...

В пресата за вас

Данъчни аспекти на промените в счетоводните приблизителни оценки

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда данъчни аспекти на промените в счетоводните приблизителни оценки. Финансовите отчети са пълни с приблизителни оценки. Да вземем например от актива на бал...

Защита на интересите на работодателя в случай на злоупотреба

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Предприятието ни се занимава с транспортна дейност. През месец юни предстои на предприятието да раздаде на шофьорите карти за зареждане на гориво във в...

Нова дефиниция за справедлива стойност и насоки за определянето й

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира нова дефиниция за справедливата стойност и насоки за определянето є, посочена в МСФО 13. Според стандарта справедливата стойност е “цената, която би била получена, за да се...

Организирането на образователни мероприятия като обща туристическа услуга

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда организирането на образователни мероприятия като обща туристическа услуга. Тук ще посочим едно неупоменато досега решение на СЕО - решение от 13 октомври 2005 ...

Отчитане на договор за лизинг

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: На 13 януари 20X1 година предприятие “Алфа” и предприятие “Гама” постигат разбирателство, по силата на което “Алфа” отдава на “Гама” апартамент за полз...

Отчитане при унищожаване и повреждане на стоково-материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането при унищожаване и повреждане на стоково-материалните запаси. Пример: На 28.12.2010 г. в склада на “Б” ООД възниква пожар. Установено е от компетентния орган...

Последващи разходи, водещи до увеличаване на икономическите изгоди от инвестиционния имот

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира послеващите разходи, водещи до увеличаване на икономическите изгоди от инвестиционния имот. Последващи разходи, които ще доведат до увеличаване на икономическите изго...