Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 36, 3 - 9 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 3 - 9 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2011

Въпрос: Какви са възможностите за съхраняване на счетоводни и други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски? Отговор: Съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за счетоводството след записване (пренасяне) на счетоводн...

Придобиване на ДМА чрез строителство чрез възлагане в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

Придобиването на дълготрайни материални активи чрез строителство чрез възлагане по икономическата си същност е придобиване чрез покупка. Особеното е, че този начин на придобиване е продължителен процес във времето и обичайно е свързан с изграждане на...

Въпроси и отговори

Отчитане на договор за покупка на земя

Имаме договор за покупка на земя. Земята се изплаща на месечни вноски за три години и след изплащането ще бъде нотариално прехвърлена. Продавачът (по договор) издава данъчни фактури за ежемесечните плащания. Ако сделката със земя е освободена (по ЗДД...

Отчитане на ликвидационен дял

Ситуацията в строителна фирма “И” ЕООД е следната: Активи: Строителна продукция - апартамент със себестойност 53 000 лв. Пасиви: Основен капитал 5000 лв. Неразпределена печалба 48 000 лв. Фирмата е регистрирана по ДДС. Строителството е извършено в пе...

Отчитане на разходите от предприятията от здравеопазването - търговски дружества

Текущите разходи на лечебните заведения - търговски дружества, се признават в момента на тяхното възникване, като трябва да бъдат спазвани принципите, посочени в Закона за счетоводството: 1. Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от ...

Раздел тринадесети - материални запаси

Обхват на раздела В този раздел на стандарта са описани основните изисквания за счетоводно третиране на активите, включени в групата на материалните запаси. От съществено значение за по-пълното определяне на обхвата на раздела е разкриването на съдър...

Решения на съда на ЕС по приложението на директивите по ДДС - 8/2011

Период 1987 г. Дело C-230/87, решение от 23 ноември 1988 г. страни: Naturally Yours Cosmetics Ltd and Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е определяне размерa на данъчната основа, когато се предоставят отстъпки на продавача. В св...

В пресата за вас

Апортна вноска

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира следния казус: ООД с двама съдружници и капитал 200 000 лв. има задължение към доставчик в размер на 1 000 000 лв. Взето е решение за трансформиране на това задължен...

Взаимоотношения между свързани лица при физическо лице - инвеститор

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия при физическо лице - инвеститор. Физическо лице “X” притежава инвестиции в предприяти...

Лица, които могат да извършват доставка на обща туристическа услуга

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, представя лицата, които могат да извършват доставка на обща туристическа услуга (ОТУ). От разпоредбата на чл. 136-142 от ЗДДС излиза, че същите могат да бъдат прилагани ...

Неотразена обезценка на ДМА

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: От месец април тази година установихме допусната счетоводна грешка: не сме осчетоводили доклад от лицензиран оценител на имот, находящ се в гр. София о...

Осигуряване на чуждестранни работници, наети от българска фирма за работа в друга държава

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда казуса: Дружеството ни е регистрирано през 2010 г. в Агенцията по вписванията със седалище България и има издаден идентификационен номер. Регистрира...

Социални придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО с данък върху разходите

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт, представя кои са социалните придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО с данък върху разходите. Предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ при определяне на о...

Стоково-материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на стоково-материалните запаси. Пример: На 28.12.2010 г. в склада на “А” ООД възниква пожар. Установено е от компетентния орган, че пожарът е в резултат на ...