начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 36, 3 - 9 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 3 - 9 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2011

Въпрос: Какви са възможностите за съхраняване на счетоводни и други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски? Отговор: Съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за счетоводството след записване (пренасяне) на счетоводн...

Придобиване на ДМА чрез строителство чрез възлагане в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

Придобиването на дълготрайни материални активи чрез строителство чрез възлагане по икономическата си същност е придобиване чрез покупка. Особеното е, че този начин на придобиване е продължителен процес във времето и обичайно е свързан с изграждане на...

Въпроси и отговори

Отчитане на договор за покупка на земя

Имаме договор за покупка на земя. Земята се изплаща на месечни вноски за три години и след изплащането ще бъде нотариално прехвърлена. Продавачът (по договор) издава данъчни фактури за ежемесечните плащания. Ако сделката със земя е освободена (по ЗДД...

Отчитане на ликвидационен дял

Ситуацията в строителна фирма “И” ЕООД е следната: Активи: Строителна продукция - апартамент със себестойност 53 000 лв. Пасиви: Основен капитал 5000 лв. Неразпределена печалба 48 000 лв. Фирмата е регистрирана по ДДС. Строителството е извършено в пе...

Отчитане на разходите от предприятията от здравеопазването - търговски дружества

Текущите разходи на лечебните заведения - търговски дружества, се признават в момента на тяхното възникване, като трябва да бъдат спазвани принципите, посочени в Закона за счетоводството: 1. Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от ...

Раздел тринадесети - материални запаси

Обхват на раздела В този раздел на стандарта са описани основните изисквания за счетоводно третиране на активите, включени в групата на материалните запаси. От съществено значение за по-пълното определяне на обхвата на раздела е разкриването на съдър...

Решения на съда на ЕС по приложението на директивите по ДДС - 8/2011

Период 1987 г. Дело C-230/87, решение от 23 ноември 1988 г. страни: Naturally Yours Cosmetics Ltd and Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е определяне размерa на данъчната основа, когато се предоставят отстъпки на продавача. В св...

В пресата за вас

Апортна вноска

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира следния казус: ООД с двама съдружници и капитал 200 000 лв. има задължение към доставчик в размер на 1 000 000 лв. Взето е решение за трансформиране на това задължен...

Взаимоотношения между свързани лица при физическо лице - инвеститор

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия при физическо лице - инвеститор. Физическо лице “X” притежава инвестиции в предприяти...

Лица, които могат да извършват доставка на обща туристическа услуга

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, представя лицата, които могат да извършват доставка на обща туристическа услуга (ОТУ). От разпоредбата на чл. 136-142 от ЗДДС излиза, че същите могат да бъдат прилагани ...

Неотразена обезценка на ДМА

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: От месец април тази година установихме допусната счетоводна грешка: не сме осчетоводили доклад от лицензиран оценител на имот, находящ се в гр. София о...

Осигуряване на чуждестранни работници, наети от българска фирма за работа в друга държава

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда казуса: Дружеството ни е регистрирано през 2010 г. в Агенцията по вписванията със седалище България и има издаден идентификационен номер. Регистрира...

Социални придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО с данък върху разходите

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт, представя кои са социалните придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО с данък върху разходите. Предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ при определяне на о...

Стоково-материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на стоково-материалните запаси. Пример: На 28.12.2010 г. в склада на “А” ООД възниква пожар. Установено е от компетентния орган, че пожарът е в резултат на ...