Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 36, 3 - 9 октомври 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 3 - 9 октомври 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2011

Въпрос: Какви са възможностите за съхраняване на счетоводни и други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски? Отговор: Съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за счетоводството след записване (пренасяне) на счетоводната информация от хартиен върх...

Придобиване на ДМА чрез строителство чрез възлагане в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

Придобиването на дълготрайни материални активи чрез строителство чрез възлагане по икономическата си същност е придобиване чрез покупка. Особеното е, че този начин на придобиване е продължителен процес във времето и обичайно е свързан с изграждане на недвижимо имущество като сгра...

Въпроси и отговори

Отчитане на договор за покупка на земя

Имаме договор за покупка на земя. Земята се изплаща на месечни вноски за три години и след изплащането ще бъде нотариално прехвърлена. Продавачът (по договор) издава данъчни фактури за ежемесечните плащания. Ако сделката със земя е освободена (по ЗДДС) сделка, дължим ли е ДДС на ...

Отчитане на ликвидационен дял

Ситуацията в строителна фирма “И” ЕООД е следната: Активи: Строителна продукция - апартамент със себестойност 53 000 лв. Пасиви: Основен капитал 5000 лв. Неразпределена печалба 48 000 лв. Фирмата е регистрирана по ДДС. Строителството е извършено в периода 11.2006 г. до 01.09.2010...

Отчитане на разходите от предприятията от здравеопазването - търговски дружества

Текущите разходи на лечебните заведения - търговски дружества, се признават в момента на тяхното възникване, като трябва да бъдат спазвани принципите, посочени в Закона за счетоводството: 1. Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начислява...

Раздел тринадесети - материални запаси

Обхват на раздела В този раздел на стандарта са описани основните изисквания за счетоводно третиране на активите, включени в групата на материалните запаси. От съществено значение за по-пълното определяне на обхвата на раздела е разкриването на съдържанието на понятието “материал...

Решения на съда на ЕС по приложението на директивите по ДДС - 8/2011

Период 1987 г. Дело C-230/87, решение от 23 ноември 1988 г. страни: Naturally Yours Cosmetics Ltd and Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е определяне размерa на данъчната основа, когато се предоставят отстъпки на продавача. В своето решение Съдът на ЕО прием...

В пресата за вас

Апортна вноска

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира следния казус: ООД с двама съдружници и капитал 200 000 лв. има задължение към доставчик в размер на 1 000 000 лв. Взето е решение за трансформиране на това задължение в дялово участие. Извършена...

Взаимоотношения между свързани лица при физическо лице - инвеститор

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия при физическо лице - инвеститор. Физическо лице “X” притежава инвестиции в предприятия “А” и “Б”. Лице “X” Предприя...

Лица, които могат да извършват доставка на обща туристическа услуга

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, представя лицата, които могат да извършват доставка на обща туристическа услуга (ОТУ). От разпоредбата на чл. 136-142 от ЗДДС излиза, че същите могат да бъдат прилагани единствено от лица, които се я...

Неотразена обезценка на ДМА

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: От месец април тази година установихме допусната счетоводна грешка: не сме осчетоводили доклад от лицензиран оценител на имот, находящ се в гр. София от 24.08.2006 г., съгласно койт...

Осигуряване на чуждестранни работници, наети от българска фирма за работа в друга държава

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда казуса: Дружеството ни е регистрирано през 2010 г. в Агенцията по вписванията със седалище България и има издаден идентификационен номер. Регистрирано е и в НАП по ЗДДС и извършв...

Социални придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО с данък върху разходите

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт, представя кои са социалните придобивки, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО с данък върху разходите. Предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ при определяне на облагаемия доход не се включват...

Стоково-материални запаси

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на стоково-материалните запаси. Пример: На 28.12.2010 г. в склада на “А” ООД възниква пожар. Установено е от компетентния орган, че пожарът е в резултат на производствена авария, за възн...