Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 29, 25 - 31 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 25 - 31 юли 2011 г.
Законодателство

Бази за счетоводно отчитане в предприятията от здравеопазването

Според нормативната уредба, която урежда устройството и дейността им, предприятията в системата на здравеопазването могат да се разделят на две групи: - Лечебни заведения, създадени в съответствие със Закона за лечебните заведения. Това са организационно обособени структури на ф...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 5/2011

Период – 1984 - продължение 1. Дело C-47/84, решение от 21 май 1985 г. страни: Gaston Schul Douane Expediteur BV - Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора е определяне на данъчната основа при внос от друга държава членка. В своето решение Съдът на ЕО приема, че когато...

Доставки на услуги, свързани с организиране на изложения

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, организира изложение на български стоки и услуги в Италия. Участниците в изложението са български физически и юридически лица (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС). За нощувките и самолетните билети е ангажирана българска туроператорска фи...

Издаването на първичен счетоводен документ

Счетоводител съм на фондация, която много често подарява книги и разни материали на други физически лица. Така например за Великден бяха подарени над 4500 книги на физически лица. Ясно е, не може да бъде направен протокол за дарение с всяко едно от тях. Моля да ми отговорите: с к...

Раздел шести на МСФОМСП - отчет за промените в собствения капитал и отчет за приходите и неразпределената печалба

Наименованието на раздела показва ясно и неговия обхват. Освен правила за изготвяне на отчет за собствения капитал са включени и правила за изготвяне на отчет за приходите и неразпределената печалба. По същество става дума за два отчета - отчет за промените в собствения капитал и...

Счетоводно отчитане на предоставените от бюджетните предприятия безлихвени и нисколихвени заеми

В настоящата статия се разглеждат някои от въпросите, свързана с приложението на указанията на Министерството на финансите за приложение на счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти в бюджетния сектор. Представени са основните стопански операции по предоставяне на безлихвени/н...

В пресата за вас

Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон при производство по несъстоятелност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира възстановяването в правата по чл. 474 от ТЗ. Възстановяването в правата не настъпва по право, а само в съдебна процедура, развиваща се по молба на заинтересуваното лице, подадена пред съда п...

Доход от предметни и парични награди

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Дейността на дружеството е “организиране на хазартни игри. Плащаме окончателен данък по чл. 242 oт ЗКПО - вид хазартни игрални автомати и игрални маси. Изплащаме печалби на посетител...

Осчетоводяване на разходи по нает имот

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Дружество с ограничена отговорност е сключило 3-годишен договор за наем в размер на 150 лева месечно на апартамент с физическо лице. Съгласно договора за първата година от наемния пе...

От 1 юли 2011 г. европейските износители ще могат да се ползват от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея

В бр. 27 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея. Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея - първото търговско споразумение между ЕС и държава от Азия - започна да се прилага от 1 юл...

Последваща оценка на инвестиционни имоти по модела на справедлива стойност

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира последваща оценка на инвестиционни имоти по модела на справедлива стойност. Справедливата стойност като модел за оценка е пазарната стойност на инвестиционния имот. Пазарната стойност може да се опреде...

Термини от група “D” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Тази група термини е най-обременителна за продавача. При нея са налице най-многобройните промени в последната версия - “Инкотермс 2010”. Съществуващите преди ...