Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 29, 25 - 31 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 25 - 31 юли 2011 г.
Законодателство

Бази за счетоводно отчитане в предприятията от здравеопазването

Според нормативната уредба, която урежда устройството и дейността им, предприятията в системата на здравеопазването могат да се разделят на две групи: - Лечебни заведения, създадени в съответствие със Закона за лечебните заведения. Това са организац...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 5/2011

Период – 1984 - продължение 1. Дело C-47/84, решение от 21 май 1985 г. страни: Gaston Schul Douane Expediteur BV - Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора е определяне на данъчната основа при внос от друга държава членка. В своето решение...

Доставки на услуги, свързани с организиране на изложения

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, организира изложение на български стоки и услуги в Италия. Участниците в изложението са български физически и юридически лица (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС). За нощувките и самолетните билети е ангажира...

Издаването на първичен счетоводен документ

Счетоводител съм на фондация, която много често подарява книги и разни материали на други физически лица. Така например за Великден бяха подарени над 4500 книги на физически лица. Ясно е, не може да бъде направен протокол за дарение с всяко едно от т...

Раздел шести на МСФОМСП - отчет за промените в собствения капитал и отчет за приходите и неразпределената печалба

Наименованието на раздела показва ясно и неговия обхват. Освен правила за изготвяне на отчет за собствения капитал са включени и правила за изготвяне на отчет за приходите и неразпределената печалба. По същество става дума за два отчета - отчет за пр...

Счетоводно отчитане на предоставените от бюджетните предприятия безлихвени и нисколихвени заеми

В настоящата статия се разглеждат някои от въпросите, свързана с приложението на указанията на Министерството на финансите за приложение на счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти в бюджетния сектор. Представени са основните стопански операции п...

В пресата за вас

Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон при производство по несъстоятелност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира възстановяването в правата по чл. 474 от ТЗ. Възстановяването в правата не настъпва по право, а само в съдебна процедура, развиваща се по молба на заинтересуван...

Доход от предметни и парични награди

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Дейността на дружеството е “организиране на хазартни игри. Плащаме окончателен данък по чл. 242 oт ЗКПО - вид хазартни игрални автомати и игрални маси. ...

Осчетоводяване на разходи по нает имот

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Дружество с ограничена отговорност е сключило 3-годишен договор за наем в размер на 150 лева месечно на апартамент с физическо лице. Съгласно договора з...

От 1 юли 2011 г. европейските износители ще могат да се ползват от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея

В бр. 27 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея. Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея - първото търговско споразумение между ЕС и държава от Азия -...

Последваща оценка на инвестиционни имоти по модела на справедлива стойност

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира последваща оценка на инвестиционни имоти по модела на справедлива стойност. Справедливата стойност като модел за оценка е пазарната стойност на инвестиционния имот. Пазарн...

Термини от група “D” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Тази група термини е най-обременителна за продавача. При нея са налице най-многобройните промени в последната версия - “Инкотерм...