Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 26, 4 - 10 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 4 - 10 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 6/2011

Въпрос: Какви документи са нужни за участие в програмата “Старт в кариерата 2011” и откъде се издават? Отговор: Документите, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 28.06.2011 г. при кандидатстване с оглед...

Новите особености и изисквания във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност

С ПМС № 28/2011 г. (ДВ, бр. 18/2011 г.) са направени редица изменения и допълнения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Наред с това е приета Инструкция № 1/20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнич...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при лизинг

Kога имам право да ползвам ДДС на лихвата по финансов лизинг, а зависи ли това и от самия договор за лизинг? Получихме фактура, в която ДДС-то е начислено общо върху лихвата и главницата, да го ползвам ли цялото или не? Лизингът се състои от две сде...

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение

За някои от цеховете и звената в предприятието ни е въведен непрекъсваем режим на работа. Редуването на смените в тях става съгласно предварително разработен график. В някои от месеците обаче съгласно графика отделни производствени звена отработват с...

Представяне на финансовите отчети на малки и средни предприятия съгласно МСФО за МСП

Във всички видове счетоводни бази за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСФО и МСС, МСФО за МСП и НСС - правилата, включени в този стандарт имат много съществено значение за изготвяне на отчетите. Това твърдение в никакъв случай не означав...

Решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 2/2011

Период - 1981-1982 г. 1. Дело C-255/81, Дело 70/83, решение от 10 юни 1982 г. страни: R.A. Grendel-Fiananzamt fur Korperschaften in Hamburg Предмет на спора е неточно транспониране на европейското право. В своето решение Съдът на ЕО приема, че от...

Уволнение поради болест

На 1 юни т.г. наша служителка, заемаща длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91%. В решението на ТЕЛК се съдържа препоръка за работа “според възможностите и квалификацията”. Тъй като заеманата длъж...

В пресата за вас

Заприходяване на дълготрайни материални активи

През 2007 г. е придобит ДМА, за същата година са начислени амортизации. Идвайки нов човек през 2008 г. и въвеждайки нов счетоводен софтуер, същият пропуска да заведе няколко от ДМА (автомобили, компютри) за цялата 2008 г. В баланса ги няма ДМА и съот...

Нетекущи активи, държани за продажба

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира нетекущи активи, държани за продажба. В годините след 2002 г. българските стандарти не са преработвани с оглед по-пълно съответствие с международните и като резултат о...

Прекратяване на осигуряването на съдружниците в дружества с ограничена отговорност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, главен юрисконсулт в отдел “Правен” на Националния осигурителен институт, разглежда някои практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването. Според действащото осигурително законо...

Публикуване на финансови отчети

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., дава отговор на следните въпроси: Кой подава справки в търговския регистър? Какви справки се подават в търговския регистър до 30 юни? Как се подават от упълномощено лице? Кой оповестя...

Счетоводство на малките предприятия

В бр. 4-5 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с, коментира счетоводната база при малките предприятия. С промяната на чл. 26, ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2007 г., бе сложено начало на отделянето на малките предприятия от...

Термини от групи “Е” и “F” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Група “Е” Тази група включва само един термин - EXW -Ех Work (франко завода). Той е от категорията на универсалните - може да се...

Условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в държава - членка на EC

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Данъчна практика” може да се намери отговор на въпроса: При какви условия се издава удостоверение А1 при командироване на работници в държава - членка на EC? Съгласно чл. 12/1/ от Регламент № 883/2004 лице, което осъществя...