Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 26, 4 - 10 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 4 - 10 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 6/2011

Въпрос: Какви документи са нужни за участие в програмата “Старт в кариерата 2011” и откъде се издават? Отговор: Документите, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 28.06.2011 г. при кандидатстване с оглед...

Новите особености и изисквания във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност

С ПМС № 28/2011 г. (ДВ, бр. 18/2011 г.) са направени редица изменения и допълнения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Наред с това е приета Инструкция № 1/20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнич...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при лизинг

Kога имам право да ползвам ДДС на лихвата по финансов лизинг, а зависи ли това и от самия договор за лизинг? Получихме фактура, в която ДДС-то е начислено общо върху лихвата и главницата, да го ползвам ли цялото или не? Лизингът се състои от две сде...

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение

За някои от цеховете и звената в предприятието ни е въведен непрекъсваем режим на работа. Редуването на смените в тях става съгласно предварително разработен график. В някои от месеците обаче съгласно графика отделни производствени звена отработват с...

Представяне на финансовите отчети на малки и средни предприятия съгласно МСФО за МСП

Във всички видове счетоводни бази за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСФО и МСС, МСФО за МСП и НСС - правилата, включени в този стандарт имат много съществено значение за изготвяне на отчетите. Това твърдение в никакъв случай не означав...

Решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 2/2011

Период - 1981-1982 г. 1. Дело C-255/81, Дело 70/83, решение от 10 юни 1982 г. страни: R.A. Grendel-Fiananzamt fur Korperschaften in Hamburg Предмет на спора е неточно транспониране на европейското право. В своето решение Съдът на ЕО приема, че от...

Уволнение поради болест

На 1 юни т.г. наша служителка, заемаща длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91%. В решението на ТЕЛК се съдържа препоръка за работа “според възможностите и квалификацията”. Тъй като заеманата длъж...

В пресата за вас

Заприходяване на дълготрайни материални активи

През 2007 г. е придобит ДМА, за същата година са начислени амортизации. Идвайки нов човек през 2008 г. и въвеждайки нов счетоводен софтуер, същият пропуска да заведе няколко от ДМА (автомобили, компютри) за цялата 2008 г. В баланса ги няма ДМА и съот...

Нетекущи активи, държани за продажба

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира нетекущи активи, държани за продажба. В годините след 2002 г. българските стандарти не са преработвани с оглед по-пълно съответствие с международните и като резултат о...

Прекратяване на осигуряването на съдружниците в дружества с ограничена отговорност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, главен юрисконсулт в отдел “Правен” на Националния осигурителен институт, разглежда някои практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването. Според действащото осигурително законо...

Публикуване на финансови отчети

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., дава отговор на следните въпроси: Кой подава справки в търговския регистър? Какви справки се подават в търговския регистър до 30 юни? Как се подават от упълномощено лице? Кой оповестя...

Счетоводство на малките предприятия

В бр. 4-5 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с, коментира счетоводната база при малките предприятия. С промяната на чл. 26, ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2007 г., бе сложено начало на отделянето на малките предприятия от...

Термини от групи “Е” и “F” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Група “Е” Тази група включва само един термин - EXW -Ех Work (франко завода). Той е от категорията на универсалните - може да се...

Условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в държава - членка на EC

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Данъчна практика” може да се намери отговор на въпроса: При какви условия се издава удостоверение А1 при командироване на работници в държава - членка на EC? Съгласно чл. 12/1/ от Регламент № 883/2004 лице, което осъществя...