Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 26, 4 - 10 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 4 - 10 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 6/2011

Въпрос: Какви документи са нужни за участие в програмата “Старт в кариерата 2011” и откъде се издават? Отговор: Документите, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 28.06.2011 г. при кандидатстване с оглед допускане до участие в подбор...

Новите особености и изисквания във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност

С ПМС № 28/2011 г. (ДВ, бр. 18/2011 г.) са направени редица изменения и допълнения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Наред с това е приета Инструкция № 1/20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна нераб...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит при лизинг

Kога имам право да ползвам ДДС на лихвата по финансов лизинг, а зависи ли това и от самия договор за лизинг? Получихме фактура, в която ДДС-то е начислено общо върху лихвата и главницата, да го ползвам ли цялото или не? Лизингът се състои от две сделки: 1. Сделка по продажба на ...

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение

За някои от цеховете и звената в предприятието ни е въведен непрекъсваем режим на работа. Редуването на смените в тях става съгласно предварително разработен график. В някои от месеците обаче съгласно графика отделни производствени звена отработват с няколко дни повече от установ...

Представяне на финансовите отчети на малки и средни предприятия съгласно МСФО за МСП

Във всички видове счетоводни бази за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСФО и МСС, МСФО за МСП и НСС - правилата, включени в този стандарт имат много съществено значение за изготвяне на отчетите. Това твърдение в никакъв случай не означава подценяване на правилата, ре...

Решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 2/2011

Период - 1981-1982 г. 1. Дело C-255/81, Дело 70/83, решение от 10 юни 1982 г. страни: R.A. Grendel-Fiananzamt fur Korperschaften in Hamburg Предмет на спора е неточно транспониране на европейското право. В своето решение Съдът на ЕО приема, че от 1 януари 1979 г. е възможно в...

Уволнение поради болест

На 1 юни т.г. наша служителка, заемаща длъжност за трудоустроени, представи решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност - 91%. В решението на ТЕЛК се съдържа препоръка за работа “според възможностите и квалификацията”. Тъй като заеманата длъжност съответства на квалификац...

В пресата за вас

Заприходяване на дълготрайни материални активи

През 2007 г. е придобит ДМА, за същата година са начислени амортизации. Идвайки нов човек през 2008 г. и въвеждайки нов счетоводен софтуер, същият пропуска да заведе няколко от ДМА (автомобили, компютри) за цялата 2008 г. В баланса ги няма ДМА и съответно не са направени амортиза...

Нетекущи активи, държани за продажба

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира нетекущи активи, държани за продажба. В годините след 2002 г. българските стандарти не са преработвани с оглед по-пълно съответствие с международните и като резултат от това няма национален стандар...

Прекратяване на осигуряването на съдружниците в дружества с ограничена отговорност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, главен юрисконсулт в отдел “Правен” на Националния осигурителен институт, разглежда някои практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването. Според действащото осигурително законодателство правото на едно лице...

Публикуване на финансови отчети

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., дава отговор на следните въпроси: Кой подава справки в търговския регистър? Какви справки се подават в търговския регистър до 30 юни? Как се подават от упълномощено лице? Кой оповестява ГФО в средствата за масова ...

Счетоводство на малките предприятия

В бр. 4-5 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с, коментира счетоводната база при малките предприятия. С промяната на чл. 26, ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2007 г., бе сложено начало на отделянето на малките предприятия от по-голямата група на малките ...

Термини от групи “Е” и “F” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Група “Е” Тази група включва само един термин - EXW -Ех Work (франко завода). Той е от категорията на универсалните - може да се използва за всички видове тра...

Условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в държава - членка на EC

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Данъчна практика” може да се намери отговор на въпроса: При какви условия се издава удостоверение А1 при командироване на работници в държава - членка на EC? Съгласно чл. 12/1/ от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в д...