Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 5/2011

Въпрос: Какви са изискванията за наемане на работа на лица под 18 години? Отговор: Съгласно чл. 301, ал. 1 от КТ минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и...

ДДС при вътреобщностната търговия в контекста на регламент 282/2011 г. на СЕО. Общи положения и място на изпълнение на доставките на услуги

Регламент № 282/2011 г на Съвета на ЕО има за цел да осигури общи правила за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно правната рамка за функциониране на ДДС при вътреобщностната търговия (ВОТ). Директивата съдържа разпоредби, които в някои случаи са предмет на различно тълк...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 1/2011

Период - 1975- 1981 г. 1. Дело C-111/75, решение от 20 май 1976 г. страни: Impresa Costituzioni Comm.Quirino Mazzalai - Ferrovia del Renon Предмет на спора е определяне времето на доставката. В решението си Съда на ЕО посочва, че чл. 6 (4) от Директива на Съвета от 30 април 1...

Данъчно третиране на посреднически услуги във връзка с услуги, извършвани по електронен път

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, създава интернет сайт, където български хотелиери могат безплатно да рекламират своите хотели. В сайта ще има линк на система за онлайн хотелски резервации, с който дружеството ще има договор за посреднически услуги, и при всяко влизане през техния л...

ДДС за доставка при проект по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони”

Община изпълнява проект за изграждане на ВиК и пречиствателна станция по мерки 321 и 322 на Програмата за развитие на селските райони. Изграждането на ВиК в рамките на проекта се извършва от строителна фирма, но основен бенефициент на средствата по проекта е общината. Ако общинат...

ДДС за туристически услуги

Фирмата се занимава с хотелиерство и ресторантьорство. От 01.04.2011 г. за предоставени нощувки на работници на строителна фирма издадохме фактура с ДДС ставка 9%. На отделен ред във фактурата вписахме туристическата такса. Правилно ли е издадена фактурата? Какъв е размерът на ДД...

Издаване на фактура

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор за обучение на обща стойност 10 000 лв., което ще се проведе през м. 10/2011 г. За изпълнението на услугата е договорено да є да бъде преведен аванс (100%) от 10 000 лв. - предоставен през м. 05/2011 г. С получаването на превода фирм...

Раздели първи и втори на Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия

Раздел първи - Малки и средни предприятия В този раздел с определението на понятието “малки и средни предприятия” фактически се очертава обхватът на разглеждания стандарт. Определено е, че малки и средни предприятия са тези предприятия, които не са на публична отчетност. Те не са...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия.     Пример: Предприятие майка упражнява контрол върху дъщерни предприятия “А”, “Б” и “В”, като наред с това упраж...

Налагане на предварителни обезпечителни мерки

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска – юрист, коментира налагането на предварителни обезпечителни мерки.     Налагането на предварителни обезпечителни мерки има действие по отношение на всички кредитори (чл. 629а, ал. 4 ТЗ). Тези мерки ползват ...

Отчитане на материалните запаси - пример

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на материалните запаси. Пример: Предприятие “Симона” ООД произвежда пластмасови капаци за тоалетни чинии. Същото има на склад 500 кг багрила на стойност 700 лева, които се из...

Оценяване на неконтролиращото участие

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценяването на неконтролиращото участие спорд МСФО 3. Стандартът въвежда правото на избор при начина на оценяване на неконтролиращото участие: 1. по справедлива стойност и 2. по пропорционалния дял на неко...

Прекратяване на ДЗЗД

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус:     Фирма провежда търговска дейност чрез дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД). Тя има и ООД, което в момента не е действащо. Желае да прекрати дейността на ДЗЗД, като същот...