Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 5/2011

Въпрос: Какви са изискванията за наемане на работа на лица под 18 години? Отговор: Съгласно чл. 301, ал. 1 от КТ минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и...

ДДС при вътреобщностната търговия в контекста на регламент 282/2011 г. на СЕО. Общи положения и място на изпълнение на доставките на услуги

Регламент № 282/2011 г на Съвета на ЕО има за цел да осигури общи правила за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно правната рамка за функциониране на ДДС при вътреобщностната търговия (ВОТ). Директивата съдържа разпоредби, които в някои случаи са предмет на различно тълк...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 1/2011

Период - 1975- 1981 г. 1. Дело C-111/75, решение от 20 май 1976 г. страни: Impresa Costituzioni Comm.Quirino Mazzalai - Ferrovia del Renon Предмет на спора е определяне времето на доставката. В решението си Съда на ЕО посочва, че чл. 6 (4) от Директива на Съвета от 30 април 1...

Данъчно третиране на посреднически услуги във връзка с услуги, извършвани по електронен път

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, създава интернет сайт, където български хотелиери могат безплатно да рекламират своите хотели. В сайта ще има линк на система за онлайн хотелски резервации, с който дружеството ще има договор за посреднически услуги, и при всяко влизане през техния л...

ДДС за доставка при проект по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони”

Община изпълнява проект за изграждане на ВиК и пречиствателна станция по мерки 321 и 322 на Програмата за развитие на селските райони. Изграждането на ВиК в рамките на проекта се извършва от строителна фирма, но основен бенефициент на средствата по проекта е общината. Ако общинат...

ДДС за туристически услуги

Фирмата се занимава с хотелиерство и ресторантьорство. От 01.04.2011 г. за предоставени нощувки на работници на строителна фирма издадохме фактура с ДДС ставка 9%. На отделен ред във фактурата вписахме туристическата такса. Правилно ли е издадена фактурата? Какъв е размерът на ДД...

Издаване на фактура

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор за обучение на обща стойност 10 000 лв., което ще се проведе през м. 10/2011 г. За изпълнението на услугата е договорено да є да бъде преведен аванс (100%) от 10 000 лв. - предоставен през м. 05/2011 г. С получаването на превода фирм...

Раздели първи и втори на Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия

Раздел първи - Малки и средни предприятия В този раздел с определението на понятието “малки и средни предприятия” фактически се очертава обхватът на разглеждания стандарт. Определено е, че малки и средни предприятия са тези предприятия, които не са на публична отчетност. Те не са...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия.     Пример: Предприятие майка упражнява контрол върху дъщерни предприятия “А”, “Б” и “В”, като наред с това упраж...

Налагане на предварителни обезпечителни мерки

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска – юрист, коментира налагането на предварителни обезпечителни мерки.     Налагането на предварителни обезпечителни мерки има действие по отношение на всички кредитори (чл. 629а, ал. 4 ТЗ). Тези мерки ползват ...

Отчитане на материалните запаси - пример

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на материалните запаси. Пример: Предприятие “Симона” ООД произвежда пластмасови капаци за тоалетни чинии. Същото има на склад 500 кг багрила на стойност 700 лева, които се из...

Оценяване на неконтролиращото участие

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценяването на неконтролиращото участие спорд МСФО 3. Стандартът въвежда правото на избор при начина на оценяване на неконтролиращото участие: 1. по справедлива стойност и 2. по пропорционалния дял на неко...

Прекратяване на ДЗЗД

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус:     Фирма провежда търговска дейност чрез дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД). Тя има и ООД, което в момента не е действащо. Желае да прекрати дейността на ДЗЗД, като същот...