Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 27 юни - 3 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 5/2011

Въпрос: Какви са изискванията за наемане на работа на лица под 18 години? Отговор: Съгласно чл. 301, ал. 1 от КТ минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение м...

ДДС при вътреобщностната търговия в контекста на регламент 282/2011 г. на СЕО. Общи положения и място на изпълнение на доставките на услуги

Регламент № 282/2011 г на Съвета на ЕО има за цел да осигури общи правила за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно правната рамка за функциониране на ДДС при вътреобщностната търговия (ВОТ). Директивата съдържа разпоредби, които в някои случаи...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 1/2011

Период - 1975- 1981 г. 1. Дело C-111/75, решение от 20 май 1976 г. страни: Impresa Costituzioni Comm.Quirino Mazzalai - Ferrovia del Renon Предмет на спора е определяне времето на доставката. В решението си Съда на ЕО посочва, че чл. 6 (4) от Дир...

Данъчно третиране на посреднически услуги във връзка с услуги, извършвани по електронен път

ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, създава интернет сайт, където български хотелиери могат безплатно да рекламират своите хотели. В сайта ще има линк на система за онлайн хотелски резервации, с който дружеството ще има договор за посреднически услуги, и п...

ДДС за доставка при проект по Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони”

Община изпълнява проект за изграждане на ВиК и пречиствателна станция по мерки 321 и 322 на Програмата за развитие на селските райони. Изграждането на ВиК в рамките на проекта се извършва от строителна фирма, но основен бенефициент на средствата по п...

ДДС за туристически услуги

Фирмата се занимава с хотелиерство и ресторантьорство. От 01.04.2011 г. за предоставени нощувки на работници на строителна фирма издадохме фактура с ДДС ставка 9%. На отделен ред във фактурата вписахме туристическата такса. Правилно ли е издадена фак...

Издаване на фактура

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор за обучение на обща стойност 10 000 лв., което ще се проведе през м. 10/2011 г. За изпълнението на услугата е договорено да є да бъде преведен аванс (100%) от 10 000 лв. - предоставен през м. 05/2011 г. ...

Раздели първи и втори на Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия

Раздел първи - Малки и средни предприятия В този раздел с определението на понятието “малки и средни предприятия” фактически се очертава обхватът на разглеждания стандарт. Определено е, че малки и средни предприятия са тези предприятия, които не са н...

В пресата за вас

Взаимоотношения между свързани лица

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира чрез пример взаимоотношенията между свързани лица при дъщерни и асоциирани предприятия.     Пример: Предприятие майка упражнява контрол върху дъщерни предприятия “А”, “Б” ...

Налагане на предварителни обезпечителни мерки

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска – юрист, коментира налагането на предварителни обезпечителни мерки.     Налагането на предварителни обезпечителни мерки има действие по отношение на всички кредитори (чл. 629а, ...

Отчитане на материалните запаси - пример

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., илюстрира чрез пример отчитането на материалните запаси. Пример: Предприятие “Симона” ООД произвежда пластмасови капаци за тоалетни чинии. Същото има на склад 500 кг багрила на ...

Оценяване на неконтролиращото участие

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира оценяването на неконтролиращото участие спорд МСФО 3. Стандартът въвежда правото на избор при начина на оценяване на неконтролиращото участие: 1. по справедлива стойност и 2. ...

Прекратяване на ДЗЗД

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус:     Фирма провежда търговска дейност чрез дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД). Тя има и ООД, което в момента не е действащо. Желае да прекрати...