Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 24, 20 - 26 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 20 - 26 юни 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 4/2011

Въпрос: Служител е в продължителен платен годишен отпуск по основното правоотношение и за същия период е назначен по втори трудов договор по чл. 111 за пълно работно време? Как ще се зачита осигурителният стаж и по двата договора? Отговор: От запитването правим предположение, че...

Определяне и внасяне на авансов данък за доходите от наем

С Указание изх. № УК - 2 от 23.03.2011 г. министърът на финансите дава указания за единно прилагане на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ, регламентиращи определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за по...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на извършена услуга от българска фирма на румънска фирма

Как данъчно се третира извършена услуга от българска фирма на румънска фирма във връзка с инженерингови консултации (не върху недвижим имот) във връзка със съдебно дело в друга страна от ЕС? По-конкретно ме интересува относно ЗДДС и СИДДО. Румънската фирма може да представи бележ...

Данъчното третиране по реда на ЗДДС на туристически услуги

Дружество извършва услуги по настаняване - нощувки и хранене в категоризиран хотел и туристическа хижа. 1. Каква ставка би следвало да се начислява на нощувките и храненето в хотела и туристическата хижа? 2. При едновременно ползване на нощувки и хранене и само при хранене ставка...

ДДС при доставки на отпадъци

Дружеството е регистрирано по ДДС. Всички доставки са облагаеми с 20% ДДС. Сега е фактурирана продажба на отпадъци (бракувана машина, за която не е използван данъчен кредит). Във фактурата не е начислен ДДС и е посочено основание за неначисляване на ДДС член 163a, алинея 2 от ЗДД...

Допълнителни парични вноски от съдружниците с цел подпомагане финансовото състояние на дружеството

Собственик съм на ЕООД и внасям през януари 2009 г. сумата от 20 000 лв. като допълнителна парична вноска по реда на чл. 134 ТЗ за покриване на загуби от минали години. Следва ли тази сума да се разглежда като “неотчетен приход”, защото е намерила отражение по кредита на сметка 4...

Корекция на задължение по Закона за данък върху добавената стойност

Издадено е към нас кредитно известие, което погрешка осчетоводяваме като фактура в дневника за покупки за м. април 2011 и ползваме данъчен кредит. След няколко дни видяхме, че е допусната грешка при осчетоводяването, но дневниците вече бяха подадени. Как да коригираме грешката, ...

Начисляване на данък за авансово плащане при доставка за трета страна

На фирмата ни, която е регистрирана по ЗДДС, предстои да извърши доставка на стока, предназначена за руска фирма. Стоката ще бъде доставена през м. юни т.г., но съгласно споразумение с купувача є на 30.05.2011 г. той преведе авансово стойността на доставката є. Следва ли да се на...

Обезщетение за оставане без работа в случай на временна неработоспособност

Моля за вашия отговор на следния казус, който възникна в предприятието ни при извършване на съкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, а именно: На служител е връчено предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ на 4 април т.г. На следващия ден - 5 април, лицето излиза в болн...

Покупко-продажба на дялове

Регистрирано е дружество “Х” с дружествени дялове 200 броя по 25 лв. всеки, или 5000 лв. капитал. Съдружниците са двама и притежават съответно: дружество “У” - 80 дяла по 25 лв. - общо 2000 лв., и - физическо лице - 120 дяла по 25 лв. всеки - общо 3000 лв. Дружество “У” продава ...

Съдържание на МСФОМСП

Въпросът за съдържанието на стандарта е много съществен. Въпреки че в одобрения проект е предложен само един стандарт, съдържанието му е разширено - така че да включи всички съществени правила за изготвяне и представяне на финансовите отчети от малките и средните предприятия. Тез...

В пресата за вас

Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда задълженията на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство, определени в чл. 403а от КТ. Съгласно ал. 1 на чл. 403а КТ работодателят е длъжен да държи на разположение на конт...

Облагане на учредено право на строеж

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда казуса: През 2011 г. е учредено право на строеж върху 80 на сто от поземлен имот, придобит през 2008 г. от физическо лице чрез покупко-продажба. Документално доказаната цена на придобиване на земята ...

Определяне на митническа стойност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, гл. юрисконсулт в Митница “Югозападна”, коментира определянето на митническа стойност. Когато митническата стойност не може да се определи нито по реда на чл. 29, нито по реда на чл. 30 от Митническия кодекс на Общността, ...

Отчитане на основни ремонти на наети ДМА в бюджетните предприятия

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитане на основни ремонти на наети ДМА в бюджетните предприятия. При разглеждане на проблемите по счетоводното отчитане на разходите за текущи ремонти и подобрения при бюджетните предприятия е необ...

Отчитане на репутация

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на репутация. Репутацията е дефинирана като актив, представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизнес комбинация, които не са инд...

Прекратяване на осигуряването на лицата, полагащи труд по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, главен юрисконсулт в отдел “Правен” на Националния осигурителен институт, разглежда някои практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването. Прекратяване на осигуряването ще възникне, когато лицето не работи п...

Система на термините в “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. “Инкотермс 2010” актуализира и консолидира съществуващите правила от предходната редакция - 2000 г., като намалява броя им от 13 на 11. Всъщност актуалната в...

Частично освобождаване от изискванията на МCC 24 за предприятията, свързани с държавата

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира частичното освобождаване от изискванията на МCC 24 за предприятията, свързани с държавата. “Предприятие, свързано с държавата” е предприятие, върху което държавата упражнява контрол, съвместен контрол и...