Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 24, 20 - 26 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 20 - 26 юни 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 4/2011

Въпрос: Служител е в продължителен платен годишен отпуск по основното правоотношение и за същия период е назначен по втори трудов договор по чл. 111 за пълно работно време? Как ще се зачита осигурителният стаж и по двата договора? Отговор: От запитв...

Определяне и внасяне на авансов данък за доходите от наем

С Указание изх. № УК - 2 от 23.03.2011 г. министърът на финансите дава указания за единно прилагане на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ, регламентиращи определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друг...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на извършена услуга от българска фирма на румънска фирма

Как данъчно се третира извършена услуга от българска фирма на румънска фирма във връзка с инженерингови консултации (не върху недвижим имот) във връзка със съдебно дело в друга страна от ЕС? По-конкретно ме интересува относно ЗДДС и СИДДО. Румънската...

Данъчното третиране по реда на ЗДДС на туристически услуги

Дружество извършва услуги по настаняване - нощувки и хранене в категоризиран хотел и туристическа хижа. 1. Каква ставка би следвало да се начислява на нощувките и храненето в хотела и туристическата хижа? 2. При едновременно ползване на нощувки и хра...

ДДС при доставки на отпадъци

Дружеството е регистрирано по ДДС. Всички доставки са облагаеми с 20% ДДС. Сега е фактурирана продажба на отпадъци (бракувана машина, за която не е използван данъчен кредит). Във фактурата не е начислен ДДС и е посочено основание за неначисляване на ...

Допълнителни парични вноски от съдружниците с цел подпомагане финансовото състояние на дружеството

Собственик съм на ЕООД и внасям през януари 2009 г. сумата от 20 000 лв. като допълнителна парична вноска по реда на чл. 134 ТЗ за покриване на загуби от минали години. Следва ли тази сума да се разглежда като “неотчетен приход”, защото е намерила от...

Корекция на задължение по Закона за данък върху добавената стойност

Издадено е към нас кредитно известие, което погрешка осчетоводяваме като фактура в дневника за покупки за м. април 2011 и ползваме данъчен кредит. След няколко дни видяхме, че е допусната грешка при осчетоводяването, но дневниците вече бяха подадени...

Начисляване на данък за авансово плащане при доставка за трета страна

На фирмата ни, която е регистрирана по ЗДДС, предстои да извърши доставка на стока, предназначена за руска фирма. Стоката ще бъде доставена през м. юни т.г., но съгласно споразумение с купувача є на 30.05.2011 г. той преведе авансово стойността на до...

Обезщетение за оставане без работа в случай на временна неработоспособност

Моля за вашия отговор на следния казус, който възникна в предприятието ни при извършване на съкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, а именно: На служител е връчено предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от КТ на 4 април т.г. На следващия ден -...

Покупко-продажба на дялове

Регистрирано е дружество “Х” с дружествени дялове 200 броя по 25 лв. всеки, или 5000 лв. капитал. Съдружниците са двама и притежават съответно: дружество “У” - 80 дяла по 25 лв. - общо 2000 лв., и - физическо лице - 120 дяла по 25 лв. всеки - общо 3...

Съдържание на МСФОМСП

Въпросът за съдържанието на стандарта е много съществен. Въпреки че в одобрения проект е предложен само един стандарт, съдържанието му е разширено - така че да включи всички съществени правила за изготвяне и представяне на финансовите отчети от малки...

В пресата за вас

Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда задълженията на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство, определени в чл. 403а от КТ. Съгласно ал. 1 на чл. 403а КТ работодателят е длъжен да...

Облагане на учредено право на строеж

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда казуса: През 2011 г. е учредено право на строеж върху 80 на сто от поземлен имот, придобит през 2008 г. от физическо лице чрез покупко-продажба. Документално доказаната ...

Определяне на митническа стойност

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, гл. юрисконсулт в Митница “Югозападна”, коментира определянето на митническа стойност. Когато митническата стойност не може да се определи нито по реда на чл. 29, нито по реда на чл. 30 от Мит...

Отчитане на основни ремонти на наети ДМА в бюджетните предприятия

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитане на основни ремонти на наети ДМА в бюджетните предприятия. При разглеждане на проблемите по счетоводното отчитане на разходите за текущи ремонти и подобрения при...

Отчитане на репутация

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на репутация. Репутацията е дефинирана като актив, представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизн...

Прекратяване на осигуряването на лицата, полагащи труд по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, главен юрисконсулт в отдел “Правен” на Националния осигурителен институт, разглежда някои практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването. Прекратяване на осигуряването ще възни...

Система на термините в “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. “Инкотермс 2010” актуализира и консолидира съществуващите правила от предходната редакция - 2000 г., като намалява броя им от 1...

Частично освобождаване от изискванията на МCC 24 за предприятията, свързани с държавата

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира частичното освобождаване от изискванията на МCC 24 за предприятията, свързани с държавата. “Предприятие, свързано с държавата” е предприятие, върху което държавата упражняв...