начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 23, 13 - 19 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 13 - 19 юни 2011 г.
Законодателство

Данъчното третиране по реда на ЗДДС на туристически услуги, предоставени от хотелиер

От 01.04.2011 г. настъпиха промени на данъчното облагане на доставките с туристически услуги по ЗДДС. ЗДДС предвижда специфично данъчно третиране на настаняване, предоставено от хотелиер. В следващите редове са илюстрирани практически правилата за об...

Въпроси и отговори

ДДС при отдаване под наем на сграда

ЕТ е регистран по ЗДДС, едновременно с това е собственик на ЕООД, също регистрирано по ЗДДС. Като физическо лице получава наем за отдаден имот, който се използва за жилищни цели от други физически лица, като годишният размер на наема не надвишава 300...

ДДС при продажба на самолетни билети и круиз пакети и посредничество при застраховане

За продажба на самолетни билети (от туроператор), закупени от друг туроператор, издаваме протокол за цената на билета и фактура за комисионата. И на двата документа записваме нула на сто ДДС и основание за неначисляване на данъка - чл. 36, ал. 1 от З...

Злоупотребата с доверието не е от личен характер

Поради критични изказвания за методите на управление в предприятието ни наш колега беше дисциплинарно уволнен. Като основание за уволнението му е посочено злоупотреба с доверието на предприятието. Законно ли е това? Съгласно чл. 190, ал. 1, т. 4 от ...

Международни счетоводни стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия

През м. юли 2009 Съветът по международни счетоводни стандарти (в по-нататъшното изложение ще го наричаме “Съветът”), създаден през 2001 година, като част от Фондацията на комитета по МСС, утвърди за прилагане в малките и средните предприятия един сче...

Облагане по ЗДДС на доставките на стоки втора употреба

Златарски магазин купува златни накити от физически лица и след съответна обработка и почистване ги продава на други лица. Към 31.05.2011 г. оборотът за 12 месеца от касовия апарат е 51 000 лв. Разликата (маржът) между покупната и продажната стойност...

Осигуряване на пенсионер

Лице не е плащало никакви осигуровки. То е пенсионер и според нас, практикувайки свободна професия, трябва да плаща здравни вноски. Като адвокат (членува към адвокатска колегия) е получавало хонорари и е издавало специални бележки (договор за правна ...

Социално осигуряване на лица, които работят в държави - членки на Европейския съюз

Управител на българско дружество е с двойно гражданство - българско и италианско. Лицето се осигурява в Италия на 1450 евро. Необходимо ли е върху изплатеното възнаграждение по договора за управление и контрол да бъдат внасяни осигурителни вноски? В ...

В пресата за вас

Възстановяване на правата по чл. 747 от ТЗ

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска коментира възстановяване на правата по чл 747 от ТЗ. Според чл. 747 ТЗ възстановяването на правата заличава и отменя занапред последиците, които законът свързва с обявяването в н...

Нови изисквания по чл. 189б ЗКПО, в сила от 08.03.2011 г.

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда новите изисквания по чл. 1896 ЗКПО, в сила от 08.03.2011 г. Въвеждането на новите допълнителни ограничения за ползването на помощта под формата на преотстъпван...

Определяне на митническа стойност чрез метода на “сходните стоки”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, гл. юрисконсулт в Митница “Югозападна”, коментира определянето на митническа стойност чрез метода на “сходните стоки”. Методът на “сходните стоки” означава, че митническата стойност е равна на...

Определяне на това дали дадена сделка е бизнес комбинация

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира как се определя дали дадена сделка е бизнес комбинация. МСФО 3 определя бизнес комбинацията като операция или друго събитие, при което придобиващият получава контрол над една ...

Отчитане на разходите за подобрения, направени по стопански начин, на инфраструктурни обекти

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на разходите за подобрения, направени по стопански начин на инфраструктурни обекти в бюджетните предприятия. Правилата, определени при отчитането на разходите...

Предметен обхват на правилата “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010`. Правилата “Инкотермс” - това са тези задължения на страните по продажбата, които се поддават на стандартизиране. Най-общо казано...