Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 21, 30 май - 5 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 30 май - 5 юни 2011 г.
Законодателство

Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача - лизингополучател

Лизинговите договори получават все по-широко разпространение при пазарната икономика. По своята същност те съчетават в една обща сделка продажбата или предоставянето за ползване на даден актив с отпускането на кредит. Само че кредитът се отпуска не в...

Въпроси и отговори

ДДС за пътни такси, платени в ЕС

Въпрос: Българска транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва товарни превози на територията на ЕС. При преход от Италия за Франция за преминаване през тунел й е издадена фактура с начислен ДДС. Дължи ли фирмата ДДС за доставената й услуга и в ...

Документиране и облагане на доставка от трета страна, предназначена за ВОД

Съгласно промяната на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС, в сила от 01.10.2011 г., вносът на стоки, с които ще се извърши вътреобщностна доставка (ВОД), е освободен от ДДС. За целта вносителят следва да представи доказателства за основанието за освобождаван...

Задължителна регистрация по ЗДДС.

Нерегистрирано по ЗДДС лице продава недвижим поземлен имот под условие - като сключва предварителен договор за това и получава аванс в размер на 60 000 лв. Към датата на сключване на предварителен договор и плащане на аванса поземленият имот е земеде...

Право на отпуск за ненормиран работен ден

В предприятието ни понякога се налага да възлагаме на работници или служители да изпълняват длъжността или работата на отсъстващи техни колеги, които ползват допълнителен платен отпуск за работа на ненормиран работен ден. Заместниците имат ли право н...

Пререгистриране и едновременно с това заличаване на ЕТ

ЕТ е пререгистриран съгласно § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР и заедно с това е заличен (заличаването е вписано пет минути след пререгистрирането). Междувременно не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40, ал. 1 от ЗСч за предходните и за год...

Промени в начина на облагане на доходите от наеми и от “други източници” по чл. 35 от ЗДДФЛ

1. В чл. 44, регламентиращ облагането на дохода от наем или от друго възмездно предоставяне на ползване на права или имущество, се създават две нови алинеи - ал. 4 и ал. 5. Според новата ал. 4, когато платецът на дохода от наем или от друго възмездно...

Удостоверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход

За кои периоди трябва да се снабди с УП-2 и за кои с УП-3 жена, родена на 23.12.1951 г., предвид предстоящо пенсиониране? За периода 1982 г. - 1996 г. от счетоводството на фирмата, в която е работила, отказват да є издадат УП-2 за целия период, а сам...

В пресата за вас

Дебитни и кредитни известия

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира дебитните и кредитните известия. Всяка доставка трябва да бъде документирана чрез издаване на фактура или съставяне на протокол. Напълно естествено е сл...

Заличаване на ЕТ при поставяне под запрещение или смърт

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира заличаване на ЕТ при поставяне под запрещение или смърт. Поставяне на ЕТ под пълно или ограничена запрещение - в този случай търговското качество на ФЛ се г...

Отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. Прехвърлянето на предприятие по чл. 15 от Търговския закон не е бизнес комбинация. В...

Подаване на уведомление в случай на промяна на работодателя

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в разпоредбите, които са свързани с подаването на уведомление в случай на промяна на работодателя, без да се прекратяват трудовите договори на ...

При грешно определяне на допълнителното трудово възнаграждение по вина на работодателя корекцията се извършва за негова сметка

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда казуса: През март 2011 г. освободихме наша служителка на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. При...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, началник-отдел “Болест и майчинство” в ЦУ на НОИ, разглежда промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. С направено ...

Срок на валидност на банковата гаранция

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира валидността на банковата гаранция. Срокът на валидност на банковата гаранция е от съществено значение и представлява основен елемент на този вид сделка. Сравни...