начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 21, 30 май - 5 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 30 май - 5 юни 2011 г.
Законодателство

Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача - лизингополучател

Лизинговите договори получават все по-широко разпространение при пазарната икономика. По своята същност те съчетават в една обща сделка продажбата или предоставянето за ползване на даден актив с отпускането на кредит. Само че кредитът се отпуска не в...

Въпроси и отговори

ДДС за пътни такси, платени в ЕС

Въпрос: Българска транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва товарни превози на територията на ЕС. При преход от Италия за Франция за преминаване през тунел й е издадена фактура с начислен ДДС. Дължи ли фирмата ДДС за доставената й услуга и в ...

Документиране и облагане на доставка от трета страна, предназначена за ВОД

Съгласно промяната на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС, в сила от 01.10.2011 г., вносът на стоки, с които ще се извърши вътреобщностна доставка (ВОД), е освободен от ДДС. За целта вносителят следва да представи доказателства за основанието за освобождаван...

Задължителна регистрация по ЗДДС.

Нерегистрирано по ЗДДС лице продава недвижим поземлен имот под условие - като сключва предварителен договор за това и получава аванс в размер на 60 000 лв. Към датата на сключване на предварителен договор и плащане на аванса поземленият имот е земеде...

Право на отпуск за ненормиран работен ден

В предприятието ни понякога се налага да възлагаме на работници или служители да изпълняват длъжността или работата на отсъстващи техни колеги, които ползват допълнителен платен отпуск за работа на ненормиран работен ден. Заместниците имат ли право н...

Пререгистриране и едновременно с това заличаване на ЕТ

ЕТ е пререгистриран съгласно § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР и заедно с това е заличен (заличаването е вписано пет минути след пререгистрирането). Междувременно не е подадено заявление за обявяване на актовете по чл. 40, ал. 1 от ЗСч за предходните и за год...

Промени в начина на облагане на доходите от наеми и от “други източници” по чл. 35 от ЗДДФЛ

1. В чл. 44, регламентиращ облагането на дохода от наем или от друго възмездно предоставяне на ползване на права или имущество, се създават две нови алинеи - ал. 4 и ал. 5. Според новата ал. 4, когато платецът на дохода от наем или от друго възмездно...

Удостоверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход

За кои периоди трябва да се снабди с УП-2 и за кои с УП-3 жена, родена на 23.12.1951 г., предвид предстоящо пенсиониране? За периода 1982 г. - 1996 г. от счетоводството на фирмата, в която е работила, отказват да є издадат УП-2 за целия период, а сам...

В пресата за вас

Дебитни и кредитни известия

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира дебитните и кредитните известия. Всяка доставка трябва да бъде документирана чрез издаване на фактура или съставяне на протокол. Напълно естествено е сл...

Заличаване на ЕТ при поставяне под запрещение или смърт

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира заличаване на ЕТ при поставяне под запрещение или смърт. Поставяне на ЕТ под пълно или ограничена запрещение - в този случай търговското качество на ФЛ се г...

Отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. Прехвърлянето на предприятие по чл. 15 от Търговския закон не е бизнес комбинация. В...

Подаване на уведомление в случай на промяна на работодателя

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в разпоредбите, които са свързани с подаването на уведомление в случай на промяна на работодателя, без да се прекратяват трудовите договори на ...

При грешно определяне на допълнителното трудово възнаграждение по вина на работодателя корекцията се извършва за негова сметка

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда казуса: През март 2011 г. освободихме наша служителка на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. При...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Нели Вангелова, началник-отдел “Болест и майчинство” в ЦУ на НОИ, разглежда промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. С направено ...

Срок на валидност на банковата гаранция

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира валидността на банковата гаранция. Срокът на валидност на банковата гаранция е от съществено значение и представлява основен елемент на този вид сделка. Сравни...