начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 20, 23 - 29 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 23 - 29 май 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за системата Интрастат - 3/2011

Въпрос: Съгласно указанията на Министъра на труда и социалната политика в случаите, при които е налице промяна само в кода на длъжността по НПКД 2011, не се подава уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда. В тези случаи трябва ли въобще да с...

Промените в Закона за търговския регистър и обявяването на актове

В “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). Част от промените засягат разпоредби на Закона за счетоводството (ЗСч), въведени с § 14 от преходните и заключителн...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на имот

Физическо лице притежава УПИ (земя и сграда) повече от 5 г. (закупен 1993 г.) Сега иска да продаде имота на цена 200 000 лв. Физическото лице трябва ли да начисли ДДС (то не е регистрирано) и след продажбата трябва ли да се регистрира? Трябва ли за р...

Деклариране по ЗДДФЛ

Самоосигуряващо се лице не е попълвало Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход и съответно не са внесени вноските. След направената ревизия дължимите вноски са внесени. Трябва ли да се подава годишна данъчна декларация по ...

Задължения при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването

ООД е прекратено с ликвидация. Датата на прекратяването и датата на подаване на искането за заличаване са в една и съща година. През последния данъчен период дружеството е извършвало дейност. На датата на подаване на искането за заличаване търговецът...

Облагане и документиране на доставките на услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ползва консултантска услуга, предоставяна от специалист на британска фирма, която няма обект на стопанска дейност у нас. Услугата се извършва на територията на страната и за целта специалистът ще пътува със само...

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Законосъобразно ли е при изготвяне на трудов договор с основание чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ да се вписва срок на договора (ден, месец, година) и ако има такъв срок, след изтичането му може ли да се сключи нов трудов договор на същото основание от Кодекса...

Цедиране на вземане

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е получила през 2007 г. паричен заем в евро (в левова равностойност над 15 хиляди лева) от друга българска фирма съгласно сключен договор за заем. До момента няма връщане на средства от главницата, нито лихви,...

В пресата за вас

Документи, с които се оформя касовата операция при разплащания в брой

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, посочва документите, с които се оформя касовата операция при разплащания в брой. Документите, с които се оформя касовата операция при плащане в брой: - Това са вс...

Изменения в режима на търговската регистрация и подаването на годишни финансови отчети в Агенцията по вписванията

В бр. 19 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да са намери информация относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците.     Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн.,...

Отчитане на разходите, извършени в бюджетните предприятия по стопански начин

СС 16, писмо ДДС 20 от 2004 г. на МФ В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на разходите за текущи, извършени в БП по стопански начин. В случаите, когато бюджетното предприятие самостоятелно орга...

Подаване на уведомление за прекратяване на трудовия договор

        В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в процедурата за подаване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор. Утвърден е образец на ново Прило...

Подмяна на значими части и преоценка на ДМА

МСС 16 В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира подмяната на значими части и преоценката по справедлива стойност на ДМА. При подмяна на значими части от даден основен дълготраен материален актив, ако предприятие...

Преизчисляване на окончателния данък за доходите по чл. 37 ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда преизчисляването на окончателния данък за доходите по чл. 37 ЗДДФЛ. В случай че чуждестранното физическо лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчисле...

Промени при вноса на стоки, наложени от Директива 2009/162/ЕО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Тази директива на Съвета от 22.12.2009 г. е за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. От ед...

Справочник

Документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри “Бинго” или “Кено”

За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри “Бинго” или “Кено” се подават следните документи: 1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ; 2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането е п...

Държавен вестник, бр. 38/2011 г.

Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Правителството прие: 1. Постановление № 121 от 9.05.2011 г. за закриване на Център “Фонд за трансплантация”. 2. Постановление № 122 от 9.05....

Промени в публикуването на финансовите отчети

Национална агенция за приходите Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от ...

Схеми за подпомагане на площ

Държавен фонд “Земеделие” Схема за единно плащане на площ (СЕПП) СЕПП е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането по СЕПП се опред...