Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 20, 23 - 29 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 23 - 29 май 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за системата Интрастат - 3/2011

Въпрос: Съгласно указанията на Министъра на труда и социалната политика в случаите, при които е налице промяна само в кода на длъжността по НПКД 2011, не се подава уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда. В тези случаи трябва ли въобще да се сключва допълнително споразу...

Промените в Закона за търговския регистър и обявяването на актове

В “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). Част от промените засягат разпоредби на Закона за счетоводството (ЗСч), въведени с § 14 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗИДЗТР, ...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на имот

Физическо лице притежава УПИ (земя и сграда) повече от 5 г. (закупен 1993 г.) Сега иска да продаде имота на цена 200 000 лв. Физическото лице трябва ли да начисли ДДС (то не е регистрирано) и след продажбата трябва ли да се регистрира? Трябва ли за разликата между покупната и про...

Деклариране по ЗДДФЛ

Самоосигуряващо се лице не е попълвало Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход и съответно не са внесени вноските. След направената ревизия дължимите вноски са внесени. Трябва ли да се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от 3ДДФЛ и да се попълв...

Задължения при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването

ООД е прекратено с ликвидация. Датата на прекратяването и датата на подаване на искането за заличаване са в една и съща година. През последния данъчен период дружеството е извършвало дейност. На датата на подаване на искането за заличаване търговецът е подал данъчна декларация за...

Облагане и документиране на доставките на услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ползва консултантска услуга, предоставяна от специалист на британска фирма, която няма обект на стопанска дейност у нас. Услугата се извършва на територията на страната и за целта специалистът ще пътува със самолет. Съгласно договорените усл...

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Законосъобразно ли е при изготвяне на трудов договор с основание чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ да се вписва срок на договора (ден, месец, година) и ако има такъв срок, след изтичането му може ли да се сключи нов трудов договор на същото основание от Кодекса на труда със срок до ... и т....

Цедиране на вземане

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е получила през 2007 г. паричен заем в евро (в левова равностойност над 15 хиляди лева) от друга българска фирма съгласно сключен договор за заем. До момента няма връщане на средства от главницата, нито лихви, тъй като такива не са уговоре...

В пресата за вас

Документи, с които се оформя касовата операция при разплащания в брой

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, посочва документите, с които се оформя касовата операция при разплащания в брой. Документите, с които се оформя касовата операция при плащане в брой: - Това са всички онези първични счетоводни...

Изменения в режима на търговската регистрация и подаването на годишни финансови отчети в Агенцията по вписванията

В бр. 19 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да са намери информация относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците.     Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г...

Отчитане на разходите, извършени в бюджетните предприятия по стопански начин

СС 16, писмо ДДС 20 от 2004 г. на МФ В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на разходите за текущи, извършени в БП по стопански начин. В случаите, когато бюджетното предприятие самостоятелно организира доставка на необходимит...

Подаване на уведомление за прекратяване на трудовия договор

        В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в процедурата за подаване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор. Утвърден е образец на ново Приложение № 7.     Кога се изпраща...

Подмяна на значими части и преоценка на ДМА

МСС 16 В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира подмяната на значими части и преоценката по справедлива стойност на ДМА. При подмяна на значими части от даден основен дълготраен материален актив, ако предприятието е прилагало компонентния по...

Преизчисляване на окончателния данък за доходите по чл. 37 ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда преизчисляването на окончателния данък за доходите по чл. 37 ЗДДФЛ. В случай че чуждестранното физическо лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчислението се извършва за всички пр...

Промени при вноса на стоки, наложени от Директива 2009/162/ЕО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Тази директива на Съвета от 22.12.2009 г. е за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. От една страна, директивата е довел...

Справочник

Документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри “Бинго” или “Кено”

За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри “Бинго” или “Кено” се подават следните документи: 1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ; 2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането е подписано и се подава от пълном...

Държавен вестник, бр. 38/2011 г.

Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Правителството прие: 1. Постановление № 121 от 9.05.2011 г. за закриване на Център “Фонд за трансплантация”. 2. Постановление № 122 от 9.05.2011 г. за изменение и допълне...

Промени в публикуването на финансовите отчети

Национална агенция за приходите Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването ...

Схеми за подпомагане на площ

Държавен фонд “Земеделие” Схема за единно плащане на площ (СЕПП) СЕПП е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането по СЕПП се определя на хектар използвана земя ...