Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 20, 23 - 29 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 23 - 29 май 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за системата Интрастат - 3/2011

Въпрос: Съгласно указанията на Министъра на труда и социалната политика в случаите, при които е налице промяна само в кода на длъжността по НПКД 2011, не се подава уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда. В тези случаи трябва ли въобще да с...

Промените в Закона за търговския регистър и обявяването на актове

В “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). Част от промените засягат разпоредби на Закона за счетоводството (ЗСч), въведени с § 14 от преходните и заключителн...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на имот

Физическо лице притежава УПИ (земя и сграда) повече от 5 г. (закупен 1993 г.) Сега иска да продаде имота на цена 200 000 лв. Физическото лице трябва ли да начисли ДДС (то не е регистрирано) и след продажбата трябва ли да се регистрира? Трябва ли за р...

Деклариране по ЗДДФЛ

Самоосигуряващо се лице не е попълвало Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход и съответно не са внесени вноските. След направената ревизия дължимите вноски са внесени. Трябва ли да се подава годишна данъчна декларация по ...

Задължения при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването

ООД е прекратено с ликвидация. Датата на прекратяването и датата на подаване на искането за заличаване са в една и съща година. През последния данъчен период дружеството е извършвало дейност. На датата на подаване на искането за заличаване търговецът...

Облагане и документиране на доставките на услуги

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ползва консултантска услуга, предоставяна от специалист на британска фирма, която няма обект на стопанска дейност у нас. Услугата се извършва на територията на страната и за целта специалистът ще пътува със само...

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Законосъобразно ли е при изготвяне на трудов договор с основание чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ да се вписва срок на договора (ден, месец, година) и ако има такъв срок, след изтичането му може ли да се сключи нов трудов договор на същото основание от Кодекса...

Цедиране на вземане

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е получила през 2007 г. паричен заем в евро (в левова равностойност над 15 хиляди лева) от друга българска фирма съгласно сключен договор за заем. До момента няма връщане на средства от главницата, нито лихви,...

В пресата за вас

Документи, с които се оформя касовата операция при разплащания в брой

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, посочва документите, с които се оформя касовата операция при разплащания в брой. Документите, с които се оформя касовата операция при плащане в брой: - Това са вс...

Изменения в режима на търговската регистрация и подаването на годишни финансови отчети в Агенцията по вписванията

В бр. 19 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да са намери информация относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците.     Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн.,...

Отчитане на разходите, извършени в бюджетните предприятия по стопански начин

СС 16, писмо ДДС 20 от 2004 г. на МФ В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на разходите за текущи, извършени в БП по стопански начин. В случаите, когато бюджетното предприятие самостоятелно орга...

Подаване на уведомление за прекратяване на трудовия договор

        В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в процедурата за подаване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор. Утвърден е образец на ново Прило...

Подмяна на значими части и преоценка на ДМА

МСС 16 В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира подмяната на значими части и преоценката по справедлива стойност на ДМА. При подмяна на значими части от даден основен дълготраен материален актив, ако предприятие...

Преизчисляване на окончателния данък за доходите по чл. 37 ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда преизчисляването на окончателния данък за доходите по чл. 37 ЗДДФЛ. В случай че чуждестранното физическо лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчисле...

Промени при вноса на стоки, наложени от Директива 2009/162/ЕО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Тази директива на Съвета от 22.12.2009 г. е за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. От ед...

Справочник

Документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри “Бинго” или “Кено”

За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри “Бинго” или “Кено” се подават следните документи: 1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ; 2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането е п...

Държавен вестник, бр. 38/2011 г.

Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Правителството прие: 1. Постановление № 121 от 9.05.2011 г. за закриване на Център “Фонд за трансплантация”. 2. Постановление № 122 от 9.05....

Промени в публикуването на финансовите отчети

Национална агенция за приходите Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на финансови отчети Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от ...

Схеми за подпомагане на площ

Държавен фонд “Земеделие” Схема за единно плащане на площ (СЕПП) СЕПП е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането по СЕПП се опред...