Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 18, 9 - 15 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 9 - 15 май 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за системата Интрастат - 2/2011

Въпрос: Как може да се измени утвърденият за годината график за ползване на платения отпуск както от работника, така и от страна на работодателя? Отговор: Съгласно чл. 37в, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските при възникване н...

Данъчно третиране през 2011 г. по ЗКПО на чуждестранните лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

Със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) се регламентира по нов начин данъчното третиране на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони). Чуждестранните лица, установени в...

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранн...

Въпроси и отговори

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранн...

Облагане на доставки, свързани със земя

Фирма е закупила УПИ (земя без сграда) през 2005 г. за цена 200 000 лв. без ДДС. Извършено е подобрение за 120 000 лв. с ДДС, като тогава ДДС-то е използвано. Сега фирмата иска да продаде имота на физическо лице, но цената поради ситуацията е по-ниск...

Облагане на получени субсидии от Държавен фонд “Земеделие”

Получил съм субсидии през 2010 г. от ДФ “Земеделие”, но не съм земеделски производител. Трябва ли да ги декларирам като доход в декларацията по чл. 50 и съответно да ги обложа с 10% данък? Отговорът на този въпрос е труден, защото информацията не е ...

Отчет за приходите и разходите от стопанската дейност при ЮЛНЦ

ЮЛНЦ има стопанска и нестопанска дейност и като цяло дружеството е на загуба от стопанската дейност, и след като в нестопанската дейност разпределя неразпределяемите разходи съгласно чл. 30 от ЗКПО и нестопанската също излиза на загуба. Как да го пос...

Промени в реда за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия от 01.01.2011 г.

С § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) се променя редът за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия - нова глава шеста “а” от ЗАДС. Тези разпоредби се съдържат...

Работно и представително облекло

Предприятието ни е на бюджетна издръжка. Имаме назначени служители по трудови и служебни правоотношения. Подлежи ли на възстановяване остатъчната стойност на закупеното работно облекло от работещите по трудово правоотношение и на представителното раб...

Ред за начисляване и издължаване на туристически данък

Една от съществените промени в разпоредбите на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.), които са в сила от 01.01.2011 г., е въвеждането на нов вид данък, наречен “туристически”. С него се облагат услугите за подслон и нощувки. Редът за определяне, докумен...

В пресата за вас

Oтчитане на депозити с периодични вноски

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., разглежда следния казус: Предприятие внася първоначална сума от 100 000 лв. в инвестиционен фонд. Съгласно договора предприятието...

Деклариране по ЗДДФЛ на изплатени доходи на лица, упражняващи свободна професия

В правно-информационната система “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Кои доходи на физически лица се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, вкл. декларират ли се доходи на нотариуси, ЧСИ и адвокати? На основание ч...

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на договорите за строителство. Пример: Строителна фирма “А” АД подписва договор с фирма “В” ООД за изграждане на автом...

Продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ като начин за ликвидация

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ като начин за ликвидация. Продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ не е изрично предвидена в чл. 368 и следв. от същия закон като начин за ли...

Промени в условията, отнасящи се до освобождаване от ДДС на вноса на стоки, последван от превозването им към друга държава членка

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Промените са породени от изисквания на Директива 20Q9/69/EO за изменение на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДД...

Ред за ползване на данъчното облекчение за млади семейства

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Лорета Цветкова разглежда реда за ползване на данъчното облекчение за млади семейства. На основание чл. 22а, ал. 1 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за...

Справочник

Документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино

За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино се подават следните документи: 1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ; 2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането е под...

Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, както и на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник

Национален осигурителен институт I. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат От 1 ян...