Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 18, 9 - 15 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 9 - 15 май 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за системата Интрастат - 2/2011

Въпрос: Как може да се измени утвърденият за годината график за ползване на платения отпуск както от работника, така и от страна на работодателя? Отговор: Съгласно чл. 37в, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските при възникване н...

Данъчно третиране през 2011 г. по ЗКПО на чуждестранните лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

Със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) се регламентира по нов начин данъчното третиране на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони). Чуждестранните лица, установени в...

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранн...

Въпроси и отговори

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранн...

Облагане на доставки, свързани със земя

Фирма е закупила УПИ (земя без сграда) през 2005 г. за цена 200 000 лв. без ДДС. Извършено е подобрение за 120 000 лв. с ДДС, като тогава ДДС-то е използвано. Сега фирмата иска да продаде имота на физическо лице, но цената поради ситуацията е по-ниск...

Облагане на получени субсидии от Държавен фонд “Земеделие”

Получил съм субсидии през 2010 г. от ДФ “Земеделие”, но не съм земеделски производител. Трябва ли да ги декларирам като доход в декларацията по чл. 50 и съответно да ги обложа с 10% данък? Отговорът на този въпрос е труден, защото информацията не е ...

Отчет за приходите и разходите от стопанската дейност при ЮЛНЦ

ЮЛНЦ има стопанска и нестопанска дейност и като цяло дружеството е на загуба от стопанската дейност, и след като в нестопанската дейност разпределя неразпределяемите разходи съгласно чл. 30 от ЗКПО и нестопанската също излиза на загуба. Как да го пос...

Промени в реда за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия от 01.01.2011 г.

С § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) се променя редът за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия - нова глава шеста “а” от ЗАДС. Тези разпоредби се съдържат...

Работно и представително облекло

Предприятието ни е на бюджетна издръжка. Имаме назначени служители по трудови и служебни правоотношения. Подлежи ли на възстановяване остатъчната стойност на закупеното работно облекло от работещите по трудово правоотношение и на представителното раб...

Ред за начисляване и издължаване на туристически данък

Една от съществените промени в разпоредбите на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.), които са в сила от 01.01.2011 г., е въвеждането на нов вид данък, наречен “туристически”. С него се облагат услугите за подслон и нощувки. Редът за определяне, докумен...

В пресата за вас

Oтчитане на депозити с периодични вноски

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., разглежда следния казус: Предприятие внася първоначална сума от 100 000 лв. в инвестиционен фонд. Съгласно договора предприятието...

Деклариране по ЗДДФЛ на изплатени доходи на лица, упражняващи свободна професия

В правно-информационната система “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Кои доходи на физически лица се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, вкл. декларират ли се доходи на нотариуси, ЧСИ и адвокати? На основание ч...

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на договорите за строителство. Пример: Строителна фирма “А” АД подписва договор с фирма “В” ООД за изграждане на автом...

Продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ като начин за ликвидация

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ като начин за ликвидация. Продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ не е изрично предвидена в чл. 368 и следв. от същия закон като начин за ли...

Промени в условията, отнасящи се до освобождаване от ДДС на вноса на стоки, последван от превозването им към друга държава членка

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Промените са породени от изисквания на Директива 20Q9/69/EO за изменение на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДД...

Ред за ползване на данъчното облекчение за млади семейства

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Лорета Цветкова разглежда реда за ползване на данъчното облекчение за млади семейства. На основание чл. 22а, ал. 1 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за...

Справочник

Документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино

За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино се подават следните документи: 1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ; 2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането е под...

Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, както и на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник

Национален осигурителен институт I. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат От 1 ян...