Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 18, 9 - 15 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 9 - 15 май 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за системата Интрастат - 2/2011

Въпрос: Как може да се измени утвърденият за годината график за ползване на платения отпуск както от работника, така и от страна на работодателя? Отговор: Съгласно чл. 37в, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските при възникване на конкретни икономически, техн...

Данъчно третиране през 2011 г. по ЗКПО на чуждестранните лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

Със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) се регламентира по нов начин данъчното третиране на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони). Чуждестранните лица, установени в юрисдикции с преференциален д...

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в...

Въпроси и отговори

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в...

Облагане на доставки, свързани със земя

Фирма е закупила УПИ (земя без сграда) през 2005 г. за цена 200 000 лв. без ДДС. Извършено е подобрение за 120 000 лв. с ДДС, като тогава ДДС-то е използвано. Сега фирмата иска да продаде имота на физическо лице, но цената поради ситуацията е по-ниска от тази, на която е придобит...

Облагане на получени субсидии от Държавен фонд “Земеделие”

Получил съм субсидии през 2010 г. от ДФ “Земеделие”, но не съм земеделски производител. Трябва ли да ги декларирам като доход в декларацията по чл. 50 и съответно да ги обложа с 10% данък? Отговорът на този въпрос е труден, защото информацията не е достатъчна. Субсидии от фонд “...

Отчет за приходите и разходите от стопанската дейност при ЮЛНЦ

ЮЛНЦ има стопанска и нестопанска дейност и като цяло дружеството е на загуба от стопанската дейност, и след като в нестопанската дейност разпределя неразпределяемите разходи съгласно чл. 30 от ЗКПО и нестопанската също излиза на загуба. Как да го посоча в ОПР и може ли ЮЛНЦ да бъ...

Промени в реда за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия от 01.01.2011 г.

С § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) се променя редът за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия - нова глава шеста “а” от ЗАДС. Тези разпоредби се съдържат в седем члена - от чл. 90а до...

Работно и представително облекло

Предприятието ни е на бюджетна издръжка. Имаме назначени служители по трудови и служебни правоотношения. Подлежи ли на възстановяване остатъчната стойност на закупеното работно облекло от работещите по трудово правоотношение и на представителното работно облекло от работещите по ...

Ред за начисляване и издължаване на туристически данък

Една от съществените промени в разпоредбите на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.), които са в сила от 01.01.2011 г., е въвеждането на нов вид данък, наречен “туристически”. С него се облагат услугите за подслон и нощувки. Редът за определяне, документиране и издължаване на данъка...

В пресата за вас

Oтчитане на депозити с периодични вноски

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., разглежда следния казус: Предприятие внася първоначална сума от 100 000 лв. в инвестиционен фонд. Съгласно договора предприятието трябва да внася в края на вся...

Деклариране по ЗДДФЛ на изплатени доходи на лица, упражняващи свободна професия

В правно-информационната система “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Кои доходи на физически лица се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, вкл. декларират ли се доходи на нотариуси, ЧСИ и адвокати? На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за ...

Отчитане на договорите за строителство

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на договорите за строителство. Пример: Строителна фирма “А” АД подписва договор с фирма “В” ООД за изграждане на автомивка. В подадената оферта от с...

Продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ като начин за ликвидация

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ като начин за ликвидация. Продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ не е изрично предвидена в чл. 368 и следв. от същия закон като начин за ликвидация, но не е забранена. П...

Промени в условията, отнасящи се до освобождаване от ДДС на вноса на стоки, последван от превозването им към друга държава членка

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Промените са породени от изисквания на Директива 20Q9/69/EO за изменение на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС по отношение на избягване на...

Ред за ползване на данъчното облекчение за млади семейства

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Лорета Цветкова разглежда реда за ползване на данъчното облекчение за млади семейства. На основание чл. 22а, ал. 1 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспад...

Справочник

Документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино

За издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино се подават следните документи: 1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ; 2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането е подписано и се подава от пълномощ...

Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, както и на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник

Национален осигурителен институт I. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат От 1 януари 2011 г. съпругът/съпругат...