начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 17, 2 - 8 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 2 - 8 май 2011 г.
Законодателство

Oтчитането на приходите и разходите при земеделските производители през 2011 г.

През м. април 2011 година бяхa внесени изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те засягат определянето на дохода на земеделските производители, който ще се облага с данък през 2011 година. Досега доход...

Въпроси и отговори за системата Интрастат

Въпрос: При изготвяне на графика за отпуските за 2011 г. бяха планирани отпуските за 2011 г. и някои от 2010 г. или по-стари. Може ли работник или служител да подаде молба за ползване на отпуск от 2009 г. например, без предварително да е включена в г...

Закон за допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 32 от 2011 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения: 1. В ред 69 след думите “СОЦИАЛНА РАБОТА” се добавя “(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”. 2. В ред 70 след думата ...

Ново законодателство в Италия по отношение на регистрацията за ДДС на търговците, извършващи вътрешни и вътреобщностни сделки

Новото италианско законодателство изисква от националните оператори, които желаят да извършват вътреобщностни сделки, да подават заявление пред приходната администрация за допълнителна специална регистрация за целите на ДДС при вътреобщностната търго...

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранн...

Съгласно промени на холандската данъчна администрация начислен ДДС е възможно да бъде възстановен в рамките на пет години след начисляването

Съгласно промени на холандската данъчна администрация в местните процедури за възстановяване на ДДС начислен ДДС на данъчно задължени лица (установени и регистрирани за целите на ДДС в друга държава - членка на Общността, за закупени от тях стоки, по...

Въпроси и отговори

Oтчитането на приходите и разходите при земеделските производители през 2011 г.

През м. април 2011 година бяхa внесени изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те засягат определянето на дохода на земеделските производители, който ще се облага с данък през 2011 година. Досега доход...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО на дарение на имоти

ООД има закупени поземлени имоти - два с начин на трайно ползване - дървопроизводителна горска площ и три с начин на трайно ползване - овощна градина. Две от овощните градини се обединяват и се издава решение за промяна предназначението на земеделска...

Новото данъчно третиране на доходите, начислени в полза на чуждестранни физически лица, установени в офшорни зони

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) считано от 1 януари 2011 г. се въведоха специални правила по отношение на някои доходи, начислени в полза на чуждестранн...

Облагане на доходите от наем.

Създават ли промените в ЗДДФЛ, които влязоха в сила от 01.01.2011 г., някакви задължения на фирмите - наематели на помещения от физически лица, във връзка с данъците върху сумите, изплатени през 2010 г.? С промените в ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 94 от 2010...

Облагане с ДДС на посредническите услуги, които се предоставят от чуждестранни лица

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор за посредничество на доставка на материали от Испания (ВОП) с фирма, регистрирана в Панама. За извършената услуга българската фирма получава фактура за начислена комисиона. Трябва ли фирмата ...

Ограничаване на плащанията в брой.

Фирма “Х” ЕООД има сключен договор за наем на партерно помещение в жилищен блок с представител на етажна собственост за срок от три години с месечен наем 4000,00 лв. Следва ли съгласно Указание на министъра на финансите изх. № УК - 3/04.04.2011 г. пл...

Осигуряване на управител

Собственик и управител на ЕООД се самоосигурява. Подлежи ли на осигуряване за извършената дейност във фирмата, в случай че не получава никакъв доход за това? Ако в някакъв акт - решение на съда; учредителен договор; договор, представен в Агенцията п...

Отчитане на сделки със земя

Физическо лице “А” е собственик на ЕООД. ЕООД-то притежава земя с отчетна стойност 156 000 лв. Физическото лице “А” е съдружник и в ООД, притежава 50% от капитала, или 2500 лева, останалите са на ФЛ “Б”. Физическото лице “Б” се договаря с ЕООД-то да ...

Отчитане на учредено право на строеж.

Фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен предварителен договор за учредяване на право на строеж. Правото на строеж ще бъде учредено за срок от 15 години. Върху земята, която е частна собственост и не е УПИ, ще бъдат построени съоръжения за производст...

Отчитане на цесия

Имам прехвърлено вземане 120 ед. с договор за цесия, който е със срок от 01.07.2010 г. до 31.07.2011 г. Цената на цесията е 20 ед. Получили сме 100 ед. още в 2010 година. Тези 20 единици, които са цената на цесията, като текущ разход за 2010 г. ли д...

Прекратяване на лизингов договор при тотална щета

През 2009 г. сме сключили договор за финансов лизинг на лек автомобил. През месец януари 2011 г. колата катастрофира и е определена тотална щета. Застрахователят е превел обезщетението на лизинговата компания. Последната е направила преизчисление на ...

В пресата за вас

Данъчно облагане на приходите от стопанска дейност в бюджетните предприятия

По време на текущото счетоводно отчитане трябва да се следи за правилното отчитане на сделките, свързани с осъществяваната стопанска дейност, като от особена важност е точното определяне на характера и размера на сумите на реализираните приходи. Това...

Отчитане и представяне на печалби и загуби от продажба на имоти, машини и съоръжения

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането и представянето на печалбите и загубите от продажба на имоти, машини и съоръжения. При прилагането на МСФО в отчета за всеобхватния доход се представя само по ед...

Подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2010 г.

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда подаването на годишна данъчна декларация за 2010 г. Най-важната промяна е тази в чл. 52 ЗДДФЛ, където са обхванати условията за освобождаване на физическите лица от ...

Третиране по ЗДДС на продажба на стока

В правно-информационната система “Експертис” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: ЕООД (българско), регистрирано по ДДС в БГ със собственик - чужденец, закупува стока от Италия и разтоварва в Румъния. Една част от стоката остава в Р...