Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 16, 25 април - 1 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 25 април - 1 май 2011 г.
Законодателство

Oтчитането на приходите и разходите при земеделските производители през 2011 г.

През м. април 2011 година бяхa внесени изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те засягат определянето на дохода на земеделските производители, който ще се облага с данък през 2011 година. Досега доход...

Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица....

Въпроси и отговори

Oтчитането на приходите и разходите при земеделските производители през 2011 г.

През м. април 2011 година бяхa внесени изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те засягат определянето на дохода на земеделските производители, който ще се облага с данък през 2011 година. Досега доход...

Данъчно третиране на вещи, прехвърлени от физическо лице - земеделски производител, към предприятието му като ЕТ

Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, е регистрирано и по ЗДДС. В баланса на регистрирания земеделски преоизводител - физическо лице, има заведени дълготрайни и краткотрайни материални активи, закупени с право на данъчен кредит. ...

Използване на касови апарати за разносна търговия

Предметът на дейност на дружеството ни е производство и търговия с учебници и учебни помагала. Складовата ни база и търговските ни обекти са концентрирани в София. Реализацията на продукцията на издателството има сезонен характер, като пикът е от май...

Облагане на приходите от дейността на клон

Българска фирма ще открива клон в Гърция. Къде и как ще се облагат приходите от дейността на клона? Как стои въпросът с облагането с ДДС? I. Как следва да се облагат приходите от дейността на клона? Регистрирането на клон в Гърция означава, че бълга...

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващо се лице не е попълвало Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход и съответно не са внесени вноските. След направената ревизия дължимите вноски са внесени. Как трябва да се отразят вноските в осигурителната кн...

Отписване на активи, закупени на лизинг

Имаме закупен автомобил на лизинг (финансов) на 30.05.2007 г. за срок от 60 месеца. Тази година през м. февруари след плащане на 44 месечни вноски управителят прекъсва лизинга. Лизингодателят сключва нов договор с нов лизингополучател, а при нас тряб...

Отчитане на безвъзмездна сделка

Фирма “А” сключва лизингов договор за изплащане на товарен автомобил. След внасянето на последната вноска, преди прехвърлянето собствеността на автомобила, фирма “А” сключва споразумение към лизинговия договор между лизингодателя, фирма “А” и фирма “...

Разпределение на дивиденти.

ЕООД притежава ценни книжа, придобити със средства от касата и от разплащателната сметка на дружеството, осчетоводени в сметка 223 от Националния сметкоплан. Към момента дружеството има и неразпределена печалба. Едноличният собственик на дружеството ...

В пресата за вас

Данъчно и осигурително третиране на сключена “Рентна застраховка”

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Георги Милушев, адвокат, и Илия Николов, данъчен експерт, разглеждат казуса: Имаме сключена застраховка “Рентна застраховка с месечни анюитетни вноски” с покритие: 1. Преживяване на застрахования на падежите ...

Данъчно третиране на отпадъците от гледна точка на ЗДДС

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., коментира данъчното третиране на отпадъците от гледна точка на ЗДДС. При облагането на доставки, свързани с отпадъци, трябва да се приложи глава Деветнадесета “а” от ЗДДС “Доставка на...

Запор върху търговското предприятие

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” ас. Николай Колев коментира запора върху търговското предприятие. В съдебната практика се приема, че обезпечителната мярка запор е принудителна процесуална мярка и случаите, в които тя се нала...

Формиране на годишна данъчна основа и годишно облагане на доходите от трудови правоотношения

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда въпросите, свързани с формирането на годишна данъчна основа и годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. Най-съществената промяна в разпоредбите, к...