Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 16, 25 април - 1 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 25 април - 1 май 2011 г.
Законодателство

Oтчитането на приходите и разходите при земеделските производители през 2011 г.

През м. април 2011 година бяхa внесени изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те засягат определянето на дохода на земеделските производители, който ще се облага с данък през 2011 година. Досега доходът от дейността на физическите...

Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се изда...

Въпроси и отговори

Oтчитането на приходите и разходите при земеделските производители през 2011 г.

През м. април 2011 година бяхa внесени изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Те засягат определянето на дохода на земеделските производители, който ще се облага с данък през 2011 година. Досега доходът от дейността на физическите...

Данъчно третиране на вещи, прехвърлени от физическо лице - земеделски производител, към предприятието му като ЕТ

Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, е регистрирано и по ЗДДС. В баланса на регистрирания земеделски преоизводител - физическо лице, има заведени дълготрайни и краткотрайни материални активи, закупени с право на данъчен кредит. В баланса му са заведени също ...

Използване на касови апарати за разносна търговия

Предметът на дейност на дружеството ни е производство и търговия с учебници и учебни помагала. Складовата ни база и търговските ни обекти са концентрирани в София. Реализацията на продукцията на издателството има сезонен характер, като пикът е от май до октомври. За да сме по-бли...

Облагане на приходите от дейността на клон

Българска фирма ще открива клон в Гърция. Къде и как ще се облагат приходите от дейността на клона? Как стои въпросът с облагането с ДДС? I. Как следва да се облагат приходите от дейността на клона? Регистрирането на клон в Гърция означава, че българската фирма ще има “място на ...

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващо се лице не е попълвало Таблица 1 и Таблица 2 за окончателния размер на осигурителния доход и съответно не са внесени вноските. След направената ревизия дължимите вноски са внесени. Как трябва да се отразят вноските в осигурителната книжка - само за месец декември ...

Отписване на активи, закупени на лизинг

Имаме закупен автомобил на лизинг (финансов) на 30.05.2007 г. за срок от 60 месеца. Тази година през м. февруари след плащане на 44 месечни вноски управителят прекъсва лизинга. Лизингодателят сключва нов договор с нов лизингополучател, а при нас трябва да се отпише този автомобил...

Отчитане на безвъзмездна сделка

Фирма “А” сключва лизингов договор за изплащане на товарен автомобил. След внасянето на последната вноска, преди прехвърлянето собствеността на автомобила, фирма “А” сключва споразумение към лизинговия договор между лизингодателя, фирма “А” и фирма “Б” за прехвърляне на всички пр...

Разпределение на дивиденти.

ЕООД притежава ценни книжа, придобити със средства от касата и от разплащателната сметка на дружеството, осчетоводени в сметка 223 от Националния сметкоплан. Към момента дружеството има и неразпределена печалба. Едноличният собственик на дружеството желае тези ценни книжа да му б...

В пресата за вас

Данъчно и осигурително третиране на сключена “Рентна застраховка”

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Георги Милушев, адвокат, и Илия Николов, данъчен експерт, разглеждат казуса: Имаме сключена застраховка “Рентна застраховка с месечни анюитетни вноски” с покритие: 1. Преживяване на застрахования на падежите на рентните плащания. 2. Смърт...

Данъчно третиране на отпадъците от гледна точка на ЗДДС

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., коментира данъчното третиране на отпадъците от гледна точка на ЗДДС. При облагането на доставки, свързани с отпадъци, трябва да се приложи глава Деветнадесета “а” от ЗДДС “Доставка на стоки и услуги по Приложение ...

Запор върху търговското предприятие

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” ас. Николай Колев коментира запора върху търговското предприятие. В съдебната практика се приема, че обезпечителната мярка запор е принудителна процесуална мярка и случаите, в които тя се налага, и какви са нейните последи...

Формиране на годишна данъчна основа и годишно облагане на доходите от трудови правоотношения

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда въпросите, свързани с формирането на годишна данъчна основа и годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. Най-съществената промяна в разпоредбите, касаещи доходите от трудови пра...