Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 12, 28 март - 3 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 28 март - 3 април 2011 г.
Законодателство

Лимити, нормативи и ограничения, определени със Закона за държавния бюджет за 2011 г.

Със Закона за държавния бюджет за 2011 г. (ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г.) са утвърдени лимити, нормативи и ограничения, които са изключително актуални и се отнасят за сравнително широк кръг юридически и физически лица. I. Финансови лимити, нормативи и ограничения 1. Когато в зако...

Въпроси и отговори

Документиране на вътреобщностна доставка.

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант Дружество (АД), регистрирано по ЗДДС в Република България, има склад за готова продукция в Германия. Дружеството е регистрирано по ДДС в Германия и притежава немски ДДС номер. Дружеството транспортира готова продукция от Република Бъ...

Последни промени на Кодекса на труда

Нина МАНОЛОВА - адвокат В бр. 18 на “Държавен вестник” от тази година е обнародван последният за момента Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД от Кодекса на труда). С този закон са направени наяколко важни изменения и допълнения на Кодекса на труда. Промените ...

Продажба на собствен, необработен дървен материал

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Частен горовладелец, нерегистриран като търговец, сключва договор с ООД за продажба на собствен, необработен дървен материал. 1. Как да оформим платежния документ - като протокол, съдържащ реквизитите на чл. 7, ал. 1 от ЗСч., или като См...

Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи извършването на ревизии

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи извършването на ревизии по реда на ДОПК. Новата ал. 7 в чл...

Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор Ние сме търгоско дружество - занимаваме се с търговия на препарати за растителна защита. Все още чакаме субсидиите от фонд “Земеделие”, но няма информация кога ще се получат. Как да постъпя с годишното приключване за 2010 г., тъй като суб...

Третиране по ЗДДС на наемането на превозни средства

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт Българска фирма ДЗЛ наема ремарке за основната си дейност (транспорт) от местно физическо лице, установено в България и Испания. Въпросното ремарке е с испанска регистрация. Трябва ли за наема Фирмата да състави протокол по чл. 117 и да си ...

Щрихи към годишния финансов отчет на малките предприятия

Иван ДОЧЕВ - д.е.с. Най-напред следва да се изясни кои предприятия са малки по смисъла на счетоводното законодателство. За целта ще трябва да направим “малка разходка” из нормативната уредба за счетоводството. Тръгваме от т. 15 на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закон...

В пресата за вас

Необходими документи за отпускане на пенсия

Мария Кирова, гл. експерт в ГД “Пенсии” В бр. 11/12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Мария Кирова, гл. експерт в ГД “Пенсии”, дава отговор на въпроса: Кои са необходимите документи за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и как следва да бъде оформен стажът в трудо...

Облагане на доход от наем

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант дава отговор на следния въпрос: Следва ли предприятие при изплащане на наем за януари 2011 г. на физическо лице, регистрирано по ЗДДС, да удъ...

Облагане на приходите, получени в резултат на извършена стопанска дейност от БП

Анастасия Матова-Головина, д.е.с. В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира облагането на приходите, получени в резултат на извършена стопанска дейност от бюджетни предприятия. Когато се разглежда проблемът за облагане на приходите, пол...

Отчитане на дарение

Христо Досев, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Собственик на дружество, което е ЕООД, извършващо строителна дейност, иска да направи дарение на сина си - апартамент в една от сградите, собственост на друж...