начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 12, 28 март - 3 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 28 март - 3 април 2011 г.
Законодателство

Лимити, нормативи и ограничения, определени със Закона за държавния бюджет за 2011 г.

Със Закона за държавния бюджет за 2011 г. (ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г.) са утвърдени лимити, нормативи и ограничения, които са изключително актуални и се отнасят за сравнително широк кръг юридически и физически лица. I. Финансови лимити, нормативи и...

Въпроси и отговори

Документиране на вътреобщностна доставка.

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант Дружество (АД), регистрирано по ЗДДС в Република България, има склад за готова продукция в Германия. Дружеството е регистрирано по ДДС в Германия и притежава немски ДДС номер. Дружеството транспортира го...

Последни промени на Кодекса на труда

Нина МАНОЛОВА - адвокат В бр. 18 на “Държавен вестник” от тази година е обнародван последният за момента Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД от Кодекса на труда). С този закон са направени наяколко важни изменения и допълнения н...

Продажба на собствен, необработен дървен материал

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Частен горовладелец, нерегистриран като търговец, сключва договор с ООД за продажба на собствен, необработен дървен материал. 1. Как да оформим платежния документ - като протокол, съдържащ реквизитите на чл....

Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи извършването на ревизии

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи извършването на ревизии по р...

Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор Ние сме търгоско дружество - занимаваме се с търговия на препарати за растителна защита. Все още чакаме субсидиите от фонд “Земеделие”, но няма информация кога ще се получат. Как да постъпя с годишното приклю...

Третиране по ЗДДС на наемането на превозни средства

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт Българска фирма ДЗЛ наема ремарке за основната си дейност (транспорт) от местно физическо лице, установено в България и Испания. Въпросното ремарке е с испанска регистрация. Трябва ли за наема Фирмата да състав...

Щрихи към годишния финансов отчет на малките предприятия

Иван ДОЧЕВ - д.е.с. Най-напред следва да се изясни кои предприятия са малки по смисъла на счетоводното законодателство. За целта ще трябва да направим “малка разходка” из нормативната уредба за счетоводството. Тръгваме от т. 15 на параграф 1 от Допъ...

В пресата за вас

Необходими документи за отпускане на пенсия

Мария Кирова, гл. експерт в ГД “Пенсии” В бр. 11/12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Мария Кирова, гл. експерт в ГД “Пенсии”, дава отговор на въпроса: Кои са необходимите документи за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и как следва ...

Облагане на доход от наем

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант дава отговор на следния въпрос: Следва ли предприятие при изплащане на наем за януари 2011 г. на физическо лице...

Облагане на приходите, получени в резултат на извършена стопанска дейност от БП

Анастасия Матова-Головина, д.е.с. В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира облагането на приходите, получени в резултат на извършена стопанска дейност от бюджетни предприятия. Когато се разглежда проблемът...

Отчитане на дарение

Христо Досев, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Собственик на дружество, което е ЕООД, извършващо строителна дейност, иска да направи дарение на сина си - апартамент в една от...