Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 12, 28 март - 3 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 28 март - 3 април 2011 г.
Законодателство

Лимити, нормативи и ограничения, определени със Закона за държавния бюджет за 2011 г.

Със Закона за държавния бюджет за 2011 г. (ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г.) са утвърдени лимити, нормативи и ограничения, които са изключително актуални и се отнасят за сравнително широк кръг юридически и физически лица. I. Финансови лимити, нормативи и...

Въпроси и отговори

Документиране на вътреобщностна доставка.

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант Дружество (АД), регистрирано по ЗДДС в Република България, има склад за готова продукция в Германия. Дружеството е регистрирано по ДДС в Германия и притежава немски ДДС номер. Дружеството транспортира го...

Последни промени на Кодекса на труда

Нина МАНОЛОВА - адвокат В бр. 18 на “Държавен вестник” от тази година е обнародван последният за момента Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД от Кодекса на труда). С този закон са направени наяколко важни изменения и допълнения н...

Продажба на собствен, необработен дървен материал

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Частен горовладелец, нерегистриран като търговец, сключва договор с ООД за продажба на собствен, необработен дървен материал. 1. Как да оформим платежния документ - като протокол, съдържащ реквизитите на чл....

Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи извършването на ревизии

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи извършването на ревизии по р...

Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор Ние сме търгоско дружество - занимаваме се с търговия на препарати за растителна защита. Все още чакаме субсидиите от фонд “Земеделие”, но няма информация кога ще се получат. Как да постъпя с годишното приклю...

Третиране по ЗДДС на наемането на превозни средства

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт Българска фирма ДЗЛ наема ремарке за основната си дейност (транспорт) от местно физическо лице, установено в България и Испания. Въпросното ремарке е с испанска регистрация. Трябва ли за наема Фирмата да състав...

Щрихи към годишния финансов отчет на малките предприятия

Иван ДОЧЕВ - д.е.с. Най-напред следва да се изясни кои предприятия са малки по смисъла на счетоводното законодателство. За целта ще трябва да направим “малка разходка” из нормативната уредба за счетоводството. Тръгваме от т. 15 на параграф 1 от Допъ...

В пресата за вас

Необходими документи за отпускане на пенсия

Мария Кирова, гл. експерт в ГД “Пенсии” В бр. 11/12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Мария Кирова, гл. експерт в ГД “Пенсии”, дава отговор на въпроса: Кои са необходимите документи за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и как следва ...

Облагане на доход от наем

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант дава отговор на следния въпрос: Следва ли предприятие при изплащане на наем за януари 2011 г. на физическо лице...

Облагане на приходите, получени в резултат на извършена стопанска дейност от БП

Анастасия Матова-Головина, д.е.с. В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира облагането на приходите, получени в резултат на извършена стопанска дейност от бюджетни предприятия. Когато се разглежда проблемът...

Отчитане на дарение

Христо Досев, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Собственик на дружество, което е ЕООД, извършващо строителна дейност, иска да направи дарение на сина си - апартамент в една от...