Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 11, 21 - 27 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 21 - 27 март 2011 г.
Законодателство

Ограничаване на плащанията в брой

Въпрос: Във връзка с новоприетия Закон за ограничаване на плащаният в брой бихме искали да уточним, може ли договор за лизинг с предмет на договора МПС със стойност над 15 000 лв. и погасителен план с анюитетни лизингови вноски в размер на 385,60 лв....

Въпроси и отговори

Годишното приключване в предприятията от отрасъл “Строителство” - 1

(Продължение от бр. 10) 3. Признаване на приходи и разходи в Отчета за доходите (Отчета за приходи и разходи) в годишните финансови отчети на предприятията: Необходимо е да обърнем внимание, че и МСС 11, и СС 11 определят единствено “дял на завърше...

Нова данъчна ставка за данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни лица по ЗКПО

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки на ЕС, държавите членки нямат право да облагат лих...

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Специфики при определянето на данъчната основа

Мина ЯНКОВА - данъчен експерт Общото правило за определяне на данъчна основа е регламентирано в чл. 26 от ЗДДС. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставкат...

Прекъсване на отпуска за отглеждане на дете

Отговаря Нели ВАНГЕЛОВА - началник на отдел в НОИ От септември 2009 г. съм в отпуск по майчинство. Когато детето навърши 1 година, аз се върнах на работа, при което си пуснах заявление в НОИ за промяна на обстоятелствата. Въз основа на заявлението п...

Преместването при трудоустрояване се извършва с писмена заповед на работодателя

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат В предприятието ни имаме работник, който е трудоустроен. С какъв акт трябва да го преместим на предписаната от здравните органи работа - със заповед на работодателя или това може да стане въз основа на споразумение м...

В пресата за вас

Възражение срещу общинската администрация за неправилно определен размер на данък за недвижим имот

Ганета Минкова, адвокат В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда казуса: Какво трябва да се направи, ако даден недвижим имот не се води от общинската приходна администрация за основно жилище, въпреки че в подадена...

На 31 март 2011 г. изтича срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци

в. “Инфобизнес” В бр. 9 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с подаването на декларациите за облагане с корпоративни данъци. По-малко от месец остава до изтичането на крайния срок за подаване на декларациите за облаг...

Наближава крайният срок за отчетите по Закона за енергийната ефективност

Закон за енергийната ефективност На 31 март 2011 г. изтича срокът, когато задължените лица трябва да представят годишен отчет за управление на енергийната ефективност (ЕЕ) в промишлените системи. Собствениците на промишлени системи, чието годишно п...

Облагане на получена финансова помощ

Христо Досев, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Земеделски производител - ЕТ, получилава финансова помощ от ДФ “Земеделие” по мярка 112 “млад фермер” - 24 446 лв. през март 2010 г. С...

Справочник

Държавен вестник, бр. 21 - 22/2011 г.

ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 г. Правителството прие: 1. Постановление № 53 от 8.03.2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2006 г.; 2. Постановление № 5...

Справочна информация бр. 11/2011 г.

Централни валутни курсове за периода 14.03.2011 г. - 18.03.2011 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...