Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 11, 21 - 27 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 21 - 27 март 2011 г.
Законодателство

Ограничаване на плащанията в брой

Въпрос: Във връзка с новоприетия Закон за ограничаване на плащаният в брой бихме искали да уточним, може ли договор за лизинг с предмет на договора МПС със стойност над 15 000 лв. и погасителен план с анюитетни лизингови вноски в размер на 385,60 лв. за период от 24 месеца да поп...

Въпроси и отговори

Годишното приключване в предприятията от отрасъл “Строителство” - 1

(Продължение от бр. 10) 3. Признаване на приходи и разходи в Отчета за доходите (Отчета за приходи и разходи) в годишните финансови отчети на предприятията: Необходимо е да обърнем внимание, че и МСС 11, и СС 11 определят единствено “дял на завършено строителство”, като метод з...

Нова данъчна ставка за данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни лица по ЗКПО

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Съгласно Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки на ЕС, държавите членки нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни въз...

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Специфики при определянето на данъчната основа

Мина ЯНКОВА - данъчен експерт Общото правило за определяне на данъчна основа е регламентирано в чл. 26 от ЗДДС. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена....

Прекъсване на отпуска за отглеждане на дете

Отговаря Нели ВАНГЕЛОВА - началник на отдел в НОИ От септември 2009 г. съм в отпуск по майчинство. Когато детето навърши 1 година, аз се върнах на работа, при което си пуснах заявление в НОИ за промяна на обстоятелствата. Въз основа на заявлението получавам 50% от обезщетението....

Преместването при трудоустрояване се извършва с писмена заповед на работодателя

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат В предприятието ни имаме работник, който е трудоустроен. С какъв акт трябва да го преместим на предписаната от здравните органи работа - със заповед на работодателя или това може да стане въз основа на споразумение между работодателя и работника ...

В пресата за вас

Възражение срещу общинската администрация за неправилно определен размер на данък за недвижим имот

Ганета Минкова, адвокат В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда казуса: Какво трябва да се направи, ако даден недвижим имот не се води от общинската приходна администрация за основно жилище, въпреки че в подадената данъчна декларация е посоче...

На 31 март 2011 г. изтича срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци

в. “Инфобизнес” В бр. 9 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с подаването на декларациите за облагане с корпоративни данъци. По-малко от месец остава до изтичането на крайния срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци. До ...

Наближава крайният срок за отчетите по Закона за енергийната ефективност

Закон за енергийната ефективност На 31 март 2011 г. изтича срокът, когато задължените лица трябва да представят годишен отчет за управление на енергийната ефективност (ЕЕ) в промишлените системи. Собствениците на промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 30...

Облагане на получена финансова помощ

Христо Досев, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Земеделски производител - ЕТ, получилава финансова помощ от ДФ “Земеделие” по мярка 112 “млад фермер” - 24 446 лв. през март 2010 г. След като по бизнесплан в следв...

Справочник

Държавен вестник, бр. 21 - 22/2011 г.

ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 г. Правителството прие: 1. Постановление № 53 от 8.03.2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2006 г.; 2. Постановление № 55 от 9.03.2011 г. за приемане ...

Справочна информация бр. 11/2011 г.

Централни валутни курсове за периода 14.03.2011 г. - 18.03.2011 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...