Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 10, 14 - 20 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 14 - 20 март 2011 г.
Законодателство

Авансово облагане на доходите от наем през 2011 г.

Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2011г., в сила от 01.01.2011 г.), се въведе нов ред за авансово облагане на доходите от наем и от друго възмездно предоста...

Въпроси и отговори

Годишното приключване в предприятията от отрасъл “Строителство”

Емил ЕВЛОГИЕВ - д.е.с. 1. Приложното поле на стандарта МСС 11 Следва да обърнем внимание, че още в средата на 2009 година Комитетът за разяснения на МСФО издаде КРМСФО Разяснение 15, което съдържа разяснения по два фундаментални въпроса, свързани с отчетността в строителството: ...

Коригиране на грешки при начисляване на трудово възнаграждение

Открих грешка в начисляването на трудово възнаграждение за месец май 2009 г., начислено - 10 830 лв., реално е трябвало да се начислят 14 900 лв., а оттам съответно и по-малко начислени осигуровки и ДОД. Платени са осигуровки и ДОД върху по-голямата сума. Какви счетоводни статии ...

Отчитане на право на строеж без ДДС

През 2008 г. имам продадени три права на строеж без ДДС, тъй като нямам акт 14. За цялата година имам следните разходи, свързани с това строителство: разрешение за строеж, което е без ДДС, проучване за ел. захранване с ДДС, инженерно копиране с фактура и ДДС. Всичко съм осчетовод...

Срок за подаване на уведомлението по чл. 62 от Kодекса на труда

Какъв е давностният срок за подаване на пропуснато да се подаде уведомление по чл. 62 от КТ за назначаване на работник по трудов договор? За същия са подавани Декларация 1 и Декларация 6 в НАП за времето, през което е работил във фирмата. В Наредба № 5/2002 г. за съдържанието и ...

В пресата за вас

Новости във връзка с пенсионирането на категорийните работници

Красимира Атанасова, юрист В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, представя новостите във връзка с пенсионирането на категорийните работници. С промяна в § 4 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване, срокът, в който лицата, работили при у...

Обща уредба на прехвърлянето на права по банкова гаранция

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира общата уредба на прехвърлянето на права по банкова гаранция. Общата уредба на прехвърлянето на права се съдържа в чл. 99-100 ЗЗД. Специални правила за прехвърляне на права по ценни книги се...

Счетоводно отчитане на отпадъци

Райна Стефанова, д.е.с. В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., дава пример за счетоводното отчитане на отпадъците. Пример: През м. декември 2010 г. е бракувана машина с набрани амортизации 80 000 лв. Машината е напълно амортизирана счетоводно. Няма въ...