Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 10, 14 - 20 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 14 - 20 март 2011 г.
Законодателство

Авансово облагане на доходите от наем през 2011 г.

Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2011г., в сила от 01.01.2011 г.), се въведе нов ред за авансово облагане на доходите от наем...

Въпроси и отговори

Годишното приключване в предприятията от отрасъл “Строителство”

Емил ЕВЛОГИЕВ - д.е.с. 1. Приложното поле на стандарта МСС 11 Следва да обърнем внимание, че още в средата на 2009 година Комитетът за разяснения на МСФО издаде КРМСФО Разяснение 15, което съдържа разяснения по два фундаментални въпроса, свързани с ...

Коригиране на грешки при начисляване на трудово възнаграждение

Открих грешка в начисляването на трудово възнаграждение за месец май 2009 г., начислено - 10 830 лв., реално е трябвало да се начислят 14 900 лв., а оттам съответно и по-малко начислени осигуровки и ДОД. Платени са осигуровки и ДОД върху по-голямата ...

Отчитане на право на строеж без ДДС

През 2008 г. имам продадени три права на строеж без ДДС, тъй като нямам акт 14. За цялата година имам следните разходи, свързани с това строителство: разрешение за строеж, което е без ДДС, проучване за ел. захранване с ДДС, инженерно копиране с факту...

Срок за подаване на уведомлението по чл. 62 от Kодекса на труда

Какъв е давностният срок за подаване на пропуснато да се подаде уведомление по чл. 62 от КТ за назначаване на работник по трудов договор? За същия са подавани Декларация 1 и Декларация 6 в НАП за времето, през което е работил във фирмата. В Наредба ...

В пресата за вас

Новости във връзка с пенсионирането на категорийните работници

Красимира Атанасова, юрист В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, представя новостите във връзка с пенсионирането на категорийните работници. С промяна в § 4 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване, срокът, ...

Обща уредба на прехвърлянето на права по банкова гаранция

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира общата уредба на прехвърлянето на права по банкова гаранция. Общата уредба на прехвърлянето на права се съдържа в чл. 99-100 ЗЗД. Специални правила за прехвърл...

Счетоводно отчитане на отпадъци

Райна Стефанова, д.е.с. В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., дава пример за счетоводното отчитане на отпадъците. Пример: През м. декември 2010 г. е бракувана машина с набрани амортизации 80 000 лв. Машината е напълно ам...