начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 10, 14 - 20 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 14 - 20 март 2011 г.
Законодателство

Авансово облагане на доходите от наем през 2011 г.

Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт С измененията и допълненията, направени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2011г., в сила от 01.01.2011 г.), се въведе нов ред за авансово облагане на доходите от наем...

Въпроси и отговори

Годишното приключване в предприятията от отрасъл “Строителство”

Емил ЕВЛОГИЕВ - д.е.с. 1. Приложното поле на стандарта МСС 11 Следва да обърнем внимание, че още в средата на 2009 година Комитетът за разяснения на МСФО издаде КРМСФО Разяснение 15, което съдържа разяснения по два фундаментални въпроса, свързани с ...

Коригиране на грешки при начисляване на трудово възнаграждение

Открих грешка в начисляването на трудово възнаграждение за месец май 2009 г., начислено - 10 830 лв., реално е трябвало да се начислят 14 900 лв., а оттам съответно и по-малко начислени осигуровки и ДОД. Платени са осигуровки и ДОД върху по-голямата ...

Отчитане на право на строеж без ДДС

През 2008 г. имам продадени три права на строеж без ДДС, тъй като нямам акт 14. За цялата година имам следните разходи, свързани с това строителство: разрешение за строеж, което е без ДДС, проучване за ел. захранване с ДДС, инженерно копиране с факту...

Срок за подаване на уведомлението по чл. 62 от Kодекса на труда

Какъв е давностният срок за подаване на пропуснато да се подаде уведомление по чл. 62 от КТ за назначаване на работник по трудов договор? За същия са подавани Декларация 1 и Декларация 6 в НАП за времето, през което е работил във фирмата. В Наредба ...

В пресата за вас

Новости във връзка с пенсионирането на категорийните работници

Красимира Атанасова, юрист В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, представя новостите във връзка с пенсионирането на категорийните работници. С промяна в § 4 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване, срокът, ...

Обща уредба на прехвърлянето на права по банкова гаранция

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира общата уредба на прехвърлянето на права по банкова гаранция. Общата уредба на прехвърлянето на права се съдържа в чл. 99-100 ЗЗД. Специални правила за прехвърл...

Счетоводно отчитане на отпадъци

Райна Стефанова, д.е.с. В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Райна Стефанова, д.е.с., дава пример за счетоводното отчитане на отпадъците. Пример: През м. декември 2010 г. е бракувана машина с набрани амортизации 80 000 лв. Машината е напълно ам...