начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 7, 21 - 27 февруари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 21 - 27 февруари 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Данъчно задължени лица

За определяне режима на облагане по ЗДДС на доставки, извършвани от Общините, първата стъпка, която ще направим, е да определим дали Общината извършва тези доставки в качеството на данъчно задължени лица. По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно з...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2010 г.

I. Нормативна регламентация на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия Нормативните документи, въз основа на които бю¬джетните предприятия със¬тавят годишен финансов отчет, са: - Законът за счетоводството; - Единен сметкоплан на бюд...

ДДС при отпадъците

Съгласно Закона за управление на отпадъци и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, фирма “А” е получила лиценз като организация, имаща право да събира, оползотворява и рециклира отпадъците от опаковки. На това основание организацията събир...

Документите, доказващи извършването на вътреобщностни доставки

Приема ли се като доказателство за извършена ВОД писменото потвърждение за транспортиране на доставяните стоки до територията на друга държава членка, изпратено от получателя им по електронен път? По силата на чл. 53, ал. 1 от ЗДДС, доставките на ст...

Себестойност на недвижими имоти

Дружество строи сграда с апартаменти, предназначени за продажба, строителството е чрез възлагане. Как би следвало да се формира себестойността на гаражи, мазета, тавански помещения? Имам обща разгърната площ на сградата, имам и набраните разходи за с...

В пресата за вас

Видове предварителни обезпечителни мерки, посочени в Търговския закон

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска коментира видовете предварителни обезпечителни мерки, посочени в Търговския закон. Видовете предварителни обезпечителни мерки са изчерпателно посочени в пет точки на чл. 629а, ал...

Обявяване в несъстоятелност

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Наш клиент, с когото имаме сключени договори и получени по тях аванси, е обявен в несъстоятелност и има постановление на СГС от 31.05.2010 г. за прекратяване на дейнос...

Разпределение на непарични активи

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството ни “X” ЕООД по желание на едноличния му собственик “У” ЕООД следва да разпредели натрупаната неразпределена печалба - 40313,12 лв. Тъй като “X” ...