Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 6, 14 - 20 февруари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 14 - 20 февруари 2011 г.
Законодателство

Новости в счетоводното отчитане на данъка върху доходи от наеми през 2011 г.

В края на 2010 година бяха направени изменения и допълнения в редица данъчни закони, в това число и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Една от промените е в начина на удържане и внасяне на авансов данък върху доходите от наеми и...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения

Лечебните заведения са част от Националната система за здравеопазване. Тя включва: лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държ...

Документиране на приходи от юлнц

Юридическо лице с нестопанска цел и с нестопанска дейност получава приходи. Приходите му се формират от финансиране на програми и набиране на членски внос. Необходимо ли е да се издава документ за платен по банков път членски внос от член на сдружени...

Коефициент за определяне на частичния данъчен кредит

Фирма, регистрирана по ДДС, занимаваща се с продажба на коли втора употреба, през м.09.10 г. извършва освободена доставка по реда на чл. 47, т. 2 от ЗДДС (застрахователни услуги - като застрахователен агент). През 2009 г. фирмата няма извършени освоб...

Отчитане на поръчка за изработка

OOД, регистрирано по ДДС, приема поръчка за изработка на мебел. Изработва проект и закупува спрямо проекта материали, за да изработи тази мебел, сглобява я като готово изделие и я продава. Моля да уточните какви счетоводни статии трябва да се съставя...

Пренасяне на данъчната загуба

Данъчният режим на пренасяне на загубите от данъчно задължените лица (ДЗЛ) е определен в глава единадесета от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и обхваща членове от 70 до 74 включително.     1. Загуба за пренасяне (чл. 70, ал. 1)  ...

Префактуриране на такса смет

Фирма отдава под наем недвижим имот на друга фирма. Съгласно договора за наем, таксата смет е за сметка на наемателя. Фирмата наемодател плаща таксата смет и след това я префактурира на наемателя. При префактурирането трябва ли да се начисли ДДС върх...

В пресата за вас

Oснования за заличаване на ЕТ от търговския регистър

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Георги Стефанов посочва основанията за заличаване на едноличен търговец от търговския регистър. В чл. 60а от Търговския закон (ТЗ) са предвидени четири основания за заличаване на ед...

Годишно приключване в БП

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои получени приходи и извършени разходи през 2010 г. да отразим счетоводно като приходи и разходи за бъдещи периоди и по какви критерии да отчетем като теку...

Дарение на едноличен търговец

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Управител на ЕТ има тъща, работеща дълги години в Гърция. С договор, в който не се цитира срок за връщане, тя му дарява - 20 000 евро. Трябва ли да ги декл...

Отразяване на годишните бонуси при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: Трудовият договор с работник е прекратен от дата 20.12.2010 г. поради негово заявление за навършени години и стаж за пенсиониране. Начислено е обе...

Предварителни обезпечения в производството по несъстоятелност

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска коментира предварителните обезпечения в производството по несъстоятелност. Когато говорим за предварителни обезпечения в производството по несъстоятелност, имаме предвид мерките ...

Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Ивайло Найденов, държавен експерт в Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП, разглежда прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. На 27.12.2010 г. със Заповед № РД01-93...

Справочник

Кодова таблица за преход от НКПД, 2005 г. към НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...