начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 5, 7 - 13 февруари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 7 - 13 февруари 2011 г.
Законодателство

Актуални моменти в новия Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Законът за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (обн. ДВ, бр. 98 от 2010 г.) ще бъде в сила от 1 януари 2011 г. до 1 юли 2011 г. Законът е приет с цел привеждане в съответствие на вътрешното законодателство с Решение С-2/09 от...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. В момента условията, при които се допуска установяването на трудов стаж по съдебен ред, са уредени в указ от 23.12.1961 г., изменен за ...

Въпроси и отговори

Корекция на данъчен кредит

Фирма, регистрирана по ДДС, с основна дейност - отдаване под наем на недвижими имоти, през м. 06.2010 г. извършва освободена доставка по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (продажба на стара сграда, заведена като основно средство във фирмата). Сградата е построе...

Пренасяне на данъчна загуба - продължение от бр. 4

(Продължение от бр. 4) 8. Пренасяне на данъчни загуби при прекратяване или с обявяване в несъстоятелност При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му, ДЗЛ изпълнява задълженията си по общия ред на зак...

Преобразуване на ЕООД в ЕАД

Дружество “Х” АД притежава 100% (5000 лв.) от капитала на “У” ЕООД, което е в процес на преобразуване, чрез промяна на правната форма по чл. 264н от ТЗ и увеличаване на капитала на “У” ЕАД, по реда на чл.197 от ТЗ до (1 000 000 лв.). Съгласно сключен...

В пресата за вас

Деклариране по ЗМДТ на недвижим имот, собственост на физическо лице - ЕТ, който е внесен в имуществото на предприятието му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Как се декларира по реда на ЗМДТ недвижим имот, собственост на физическо лице - ЕТ, който е внесен в имуществото на предприятието му? При регистрацията на физическото лице като ЕТ не възниква ...

Здравно осигуряване за времето на неплатен отпуск

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Лице, назначено на трудов договор по чл. 114 от КТ, желае да ползва неплатен отпуск за продължителен период от време - три месеца, по в...

Нова Национална класификация на професиите и длъжностите

Утвърдена е нова Национална класификация на професиите и длъжностите със заповед на министъра на труда и социалната политика. Тя e в сила от 1 януари 2011 г. Общо 5100 са позициите в списъка. Добавени са 250 нови професии, а 130 са отпаднали. Възник...

Отчитане на дивиденти

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира отчитането на дивидентите според КРМСФО 17 чрез пример. Пример: На 30.05.2010 г. общото събрание на акционерите на “В” АД е гласувало да се предостави дивидент на всеки от...

Предаване на документацията на ликвидирано предприятие

В бр. 11/12 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса, кога и къде ликвидаторът на търговско дружество трябва да предаде документацията на ликвидираното предприятие? Съгласно чл. 38, ал. 1 от ДОПК, счетоводната и търговската ин...

Предоставяне за безвъзмездно временно ползване на ДМА

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. Предоставихме наше имущество за безвъзмездно временно ползване на нефинансово предприятие. Ползвателят желае да направи подобрение ...

Примери за тристранни операции

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, дава примери за тристранни операции. Пример 1.: Нека “А” ООД е българско предприятие, регистрирано по ЗДДС лице. То доставя стоки чрез посредник “Б” от Италия на п...

Установяване на трудов стаж, придобит в друга държава - членка на ЕС

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда въпроса: Отивам да работя в Чехия по трудов договор за две години. Възнамерявам след това да се върна в България. Как мога после да докажа пред българския си работодател трудови...