Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 5, 7 - 13 февруари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 7 - 13 февруари 2011 г.
Законодателство

Актуални моменти в новия Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Законът за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (обн. ДВ, бр. 98 от 2010 г.) ще бъде в сила от 1 януари 2011 г. до 1 юли 2011 г. Законът е приет с цел привеждане в съответствие на вътрешното законодателство с Решение С-2/09 от...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. В момента условията, при които се допуска установяването на трудов стаж по съдебен ред, са уредени в указ от 23.12.1961 г., изменен за ...

Въпроси и отговори

Корекция на данъчен кредит

Фирма, регистрирана по ДДС, с основна дейност - отдаване под наем на недвижими имоти, през м. 06.2010 г. извършва освободена доставка по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (продажба на стара сграда, заведена като основно средство във фирмата). Сградата е построе...

Пренасяне на данъчна загуба - продължение от бр. 4

(Продължение от бр. 4) 8. Пренасяне на данъчни загуби при прекратяване или с обявяване в несъстоятелност При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му, ДЗЛ изпълнява задълженията си по общия ред на зак...

Преобразуване на ЕООД в ЕАД

Дружество “Х” АД притежава 100% (5000 лв.) от капитала на “У” ЕООД, което е в процес на преобразуване, чрез промяна на правната форма по чл. 264н от ТЗ и увеличаване на капитала на “У” ЕАД, по реда на чл.197 от ТЗ до (1 000 000 лв.). Съгласно сключен...

В пресата за вас

Деклариране по ЗМДТ на недвижим имот, собственост на физическо лице - ЕТ, който е внесен в имуществото на предприятието му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Как се декларира по реда на ЗМДТ недвижим имот, собственост на физическо лице - ЕТ, който е внесен в имуществото на предприятието му? При регистрацията на физическото лице като ЕТ не възниква ...

Здравно осигуряване за времето на неплатен отпуск

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Лице, назначено на трудов договор по чл. 114 от КТ, желае да ползва неплатен отпуск за продължителен период от време - три месеца, по в...

Нова Национална класификация на професиите и длъжностите

Утвърдена е нова Национална класификация на професиите и длъжностите със заповед на министъра на труда и социалната политика. Тя e в сила от 1 януари 2011 г. Общо 5100 са позициите в списъка. Добавени са 250 нови професии, а 130 са отпаднали. Възник...

Отчитане на дивиденти

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., илюстрира отчитането на дивидентите според КРМСФО 17 чрез пример. Пример: На 30.05.2010 г. общото събрание на акционерите на “В” АД е гласувало да се предостави дивидент на всеки от...

Предаване на документацията на ликвидирано предприятие

В бр. 11/12 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на въпроса, кога и къде ликвидаторът на търговско дружество трябва да предаде документацията на ликвидираното предприятие? Съгласно чл. 38, ал. 1 от ДОПК, счетоводната и търговската ин...

Предоставяне за безвъзмездно временно ползване на ДМА

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. Предоставихме наше имущество за безвъзмездно временно ползване на нефинансово предприятие. Ползвателят желае да направи подобрение ...

Примери за тристранни операции

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, дава примери за тристранни операции. Пример 1.: Нека “А” ООД е българско предприятие, регистрирано по ЗДДС лице. То доставя стоки чрез посредник “Б” от Италия на п...

Установяване на трудов стаж, придобит в друга държава - членка на ЕС

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда въпроса: Отивам да работя в Чехия по трудов договор за две години. Възнамерявам след това да се върна в България. Как мога после да докажа пред българския си работодател трудови...