Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 4, 31 ян. - 6 фев. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 31 ян. - 6 фев. 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 2/2011

Отговорите са подготвени от Елка Димитрова - Директор Дирекция “Политика на пазара на труда” Въпрос: Според НКПД за длъжност 4122-2009 има изискване за образователно и квалифакационно ниво 2 - завършен Х клас. Имам ли право да изискам за заемането на тази длъжност с този код, о...

Въпроси и отговори

Oсигуряване при осъществяване на дейност на различни основания

Лице осъществява дейност на различни основания - като ЕТ и собственик на ЕООД. В ЕТ и в ЕООД има назначени работници. Осигурява се авансово като самоосигуряващо се лице през ЕООД на избран доход под максималния. 1. Необходимо ли е да се осигурява авансово и в ЕТ? 2. В случай че и...

Документиране на предоставени антикварни книги

С какъв документ се документират получените от физическо лице авторски и антикварни книги, които са стока за юридическо лице?     Физическите лица, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон, могат да предоставят на юридически лица свои движими вещи посредст¬вом ...

Обезщетения след повторно прекратяване на трудов договор на възстановен служител

Наш служител беше уволнен поради съкращаване в щата през 2007 г. Съдът отмени заповедта за уволнение и служителят беше възстановен на работа след около 3 години. Поради заболяване и невъзможност да изпълнява работата, на която беше възстановен от съда, на основание експертно реше...

Право на данъчен кредит

Фирма придобива имот - апартамент. Тя има дейност -обучение на кадри, и ще го ползва за настаняване на обучаващите се, а и за свои служители, защото някои от служителите на фирмата са от други населени места. Има ли право на данъчен кредит за тази покупка и за последващите разход...

В пресата за вас

Безсрочни инструменти според Наредба 8 на БНБ от 2006 г.

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира безсрочни инструменти според Наредба 8 на БНБ от 2006 г. Съгласно новата разпоредба на чл. 3а от Наредба № 8 на БНБ от 2006 г., в капитала от първи ред може да се включват и безсрочни инструменти, които...

Необходимост от специална данъчна уредба, свързана с тристранните операции

В бр. 10 от 2010 г. на списание “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира необходимостта от специална данъчна уредба, свързана с тристранните операции. Съществуват два основни принципа на облагане с данък добавена стойност, валидни за страните - членки на Европейския съюз. А) ...

Основание за унищожаване на сделка

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира основанието за унищожаване на сделка. Като юридически факт основанието за унищожаване на сделка се състои от няколко елемента: - погрешна представа относно действителността (заблуждение) и с...

Справочник

Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии От 01.01.2011 г. влиза в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) - обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък - данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни дог...

Държавен вестник, бр. 8 - 9/2011 г.

ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за Българската агенция по безопасност на храните; 2. Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола ...

НАП няма да регистрира нови трудови договори, които се подават след срока

От началото на годината при подаване на уведомленията за сключени трудови договори в НАП, информационната система следи автоматично за спазването на 3-дневния срок от сключването на договора. След този срок, те се приемат от приходната агенция само ако има влязло в сила предписан...