Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 2, 17 - 23 януари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 17 - 23 януари 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговорите са подготвени от Елка Димитрова - Директор дирекция “Политика на пазара на труда” Въпрос: Докога е срокът за подаване на допълнително споразумение при промяна на наименованието на длъжността по НКПД от 2011 г. Ако е променен само кодът, т...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, който е обнародван в “Държавен вестник”, бр. 94, от 30 ноември 2010 г., са направени промени в закона, които са свързани с хармонизация на националното с европейското да...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на надстроена стара сграда

Строително дружество закупува УПИ с площ от 400 м2, с построена в него едноетажна сграда, с разгърната застроена площ (РЗП) от 90 м2, построена през 1980 г. Дружеството надстроява върху сградата още един етаж с РЗП в размер на 110 м2и има възможност ...

Отчитане на инвестиционни имоти – 2011 г. - продължение от бр. 1

(Продължение от бр. 1)     Метод на справедливата стойност     След първоначалното признаване инвестиционните имоти се оценяват по тяхната справедлива стойност, като справедливата стойност на инвестиционния имот трябва да отразява условията на паза...

Подготовка и провеждане на обществени поръчки – въпроси и отговори

Въпрос: Как се изчислява стойността на поръчката, когато нейният предмет представлява финансова услуга под формата на банков кредит? Отговор: Съгласно чл. 16, ал. 2, т. 6 от ЗОП и с оглед на съществуващата към момента практика - стойността на поръчк...

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - продължание от бр. 1

(Продължание от бр. 1) Други промени в Наредбата Освен посочените досега като основни промени, а именно въвеждането на дистанционна връзка и използването на контролната лента на електронен носител, в Наредбата са направени и някои други промени. Тез...

В пресата за вас

Не се възстановява ДДС, начислен за продажби, стойността на които не е заплатена от получателя им

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпорс: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби, за клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановява...

Непарични активи, държани за разпределение към собствениците

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира непаричните активи, държани за разпределение към собствениците. Възможно е непаричните дивиденти да са във вид на имоти, машини и съоръжения или д...

Обявени са 3 процедури за подбор на проекти по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

    В бр. 2 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за проекти по Оперативна програма “Развитие на конкуренто¬способността на бъл¬гарската икономика”.     1. Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатс...

Промени в Наредба 8 на БНБ от 2006 г.

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира промените в Наредба 8 на БНБ от 2006 г. Направени са промени в уредбата на капиталовите изисквания при секюритизация. Съгласно чл. 42 от Наредбата, рисковите тегла на секюр...

Справочник

Държавен вестник, бр. 1 – 4/2011 г.

ДВ, бр. 1 от 04.01.2011 г.     Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.     Президентът на републиката подписа Указ № 1 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Изборен кодекс, приет от XLI Н...