Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 2, 17 - 23 януари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 17 - 23 януари 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговорите са подготвени от Елка Димитрова - Директор дирекция “Политика на пазара на труда” Въпрос: Докога е срокът за подаване на допълнително споразумение при промяна на наименованието на длъжността по НКПД от 2011 г. Ако е променен само кодът, трябва ли да се подава допълнит...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, който е обнародван в “Държавен вестник”, бр. 94, от 30 ноември 2010 г., са направени промени в закона, които са свързани с хармонизация на националното с европейското данъчно законодателство и с въве...

Въпроси и отговори

ДДС при продажба на надстроена стара сграда

Строително дружество закупува УПИ с площ от 400 м2, с построена в него едноетажна сграда, с разгърната застроена площ (РЗП) от 90 м2, построена през 1980 г. Дружеството надстроява върху сградата още един етаж с РЗП в размер на 110 м2и има възможност да продаде имота на физическо ...

Отчитане на инвестиционни имоти – 2011 г. - продължение от бр. 1

(Продължение от бр. 1)     Метод на справедливата стойност     След първоначалното признаване инвестиционните имоти се оценяват по тяхната справедлива стойност, като справедливата стойност на инвестиционния имот трябва да отразява условията на пазара към датата на баланса.    ...

Подготовка и провеждане на обществени поръчки – въпроси и отговори

Въпрос: Как се изчислява стойността на поръчката, когато нейният предмет представлява финансова услуга под формата на банков кредит? Отговор: Съгласно чл. 16, ал. 2, т. 6 от ЗОП и с оглед на съществуващата към момента практика - стойността на поръчката в този случай не е еквивал...

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - продължание от бр. 1

(Продължание от бр. 1) Други промени в Наредбата Освен посочените досега като основни промени, а именно въвеждането на дистанционна връзка и използването на контролната лента на електронен носител, в Наредбата са направени и някои други промени. Тези промени касаят нови видове п...

В пресата за вас

Не се възстановява ДДС, начислен за продажби, стойността на които не е заплатена от получателя им

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпорс: Подлежи ли на възстановяване ДДС, начислен при продажби, за клиенти, които не са платили до изтичането на давностния срок? Предвиден ли е нормативен ред за възстановяването на такъв данък, или при т...

Непарични активи, държани за разпределение към собствениците

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира непаричните активи, държани за разпределение към собствениците. Възможно е непаричните дивиденти да са във вид на имоти, машини и съоръжения или други нетекущи активи. Те могат...

Обявени са 3 процедури за подбор на проекти по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

    В бр. 2 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за проекти по Оперативна програма “Развитие на конкуренто¬способността на бъл¬гарската икономика”.     1. Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 “Техно...

Промени в Наредба 8 на БНБ от 2006 г.

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира промените в Наредба 8 на БНБ от 2006 г. Направени са промени в уредбата на капиталовите изисквания при секюритизация. Съгласно чл. 42 от Наредбата, рисковите тегла на секюритизиращи позиции се определят...

Справочник

Държавен вестник, бр. 1 – 4/2011 г.

ДВ, бр. 1 от 04.01.2011 г.     Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.     Президентът на републиката подписа Указ № 1 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Изборен кодекс, приет от XLI Народно събрание на 22.12.2010 ...