Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 1, 10 - 16 януари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 10 - 16 януари 2011 г.
Законодателство

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В брой 49 на “Държавен вестник” е обнародван текстът за изменение и допълнение в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ФУ), в сила от 29.06.2010 г. Основните изменения, които с...

Въпроси и отговори

Определяне на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин

Как се определя данъчната основа за начисляване на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин, съгласно чл. 46, ал. 1 ЗМДТ. Размерът на този данък се изчислява от нотариусите при изповядване на продажбите. Законодателят е посочил в чл. 4...

Осигуряване в случаите, в които лицата работят на повече от едно място

Управител и собственик на ЕООД се осигурява по договор за управление за всички осигурителни случаи, върху сума от 1000 лв. Същото лице е и едноличен търговец, който е самоосигуряващ се и се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост ...

Отчитане на инвестиционни имоти - 2011 г.

Въведение и общи положения Критериите за счетоводното третиране на инвестиционните имоти и изискванията за оповестевяне, свързани с тях, се определят съгласно приложимата счетоводна база по Международен счетоводен стандарт 40, Инвестиционни имоти (МС...

Реквизити на фактурата

Пред нас възникна казус, относно чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството по въпросите за първичните счетоводни документи и по-точно - издаването на фактури за извършена услуга или дейност между две предприятия. Не е ли редно във фактурата да има и д...

Ремонт на нает актив

Извършен е ремонт на ДМА, който е нает. Стойността на целия ремонт е 6000 лв. с ДДС (плаща го наемателят, а по принцип трябва да е за сметка на наемодателя), а месечният наем - 1200 лв. с ДДС. Може ли да се префактурира този ремонт на наемодателя (ка...

Третиране на субсидии и финансирания по ЗДДС

Сдружение с нестопанска цел участва в пилотен проект по професионално обучение, финансиран от ЕС - програма “Леонардо Да Винчи”. Получените от сдружението суми са дарения във вид на парични средства. Нямат характер на насрещна престация от получател ...

В пресата за вас

Има ли право работодателят да изплаща само част от трудовото възнаграждение на работниците

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриалини отношения” в МТСП, разглежда казуса: Има ли право работодателят да не изплати 70% от трудовото възнаграждение на всички работници или служители без н...

Какво ще се случи с фирмите, които не са се пререгистрирали до 01.01.2011 г. Закон за търговския регистър

В бр. 12 от 2010 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Ана Стоилова, главен юрисконсулт, отговаря на въпроса: Какво ще се случи с фирмите, които не са се пререгистрирали до 01.01.2011 г.? През месец ноември 2010 г. на първо четене в Народнот...

Отчитане на непаричните дивиденти

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на непаричните дивиденти според КРМСФО 17. Основните изисквания към отчитането на непаричните дивиденти според КРМСФО 17 са следните: 1) Задължението за дивиден...

Представяне на дългосрочните инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира представянето на дългосрочните инвестиции в асоциирани предприятия. Нека приемем, че величината на собствения капитал се е увеличила (намалила) с 8000 лв. печалба (загуба...

Прекратяване на трудовото правоотношение поради закриване на предприятието

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Връчиха ми предизвестие на основание чл. 326 от КТ, във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ. Имам неизплатени четири месечни възнаграждения. Какво следва да ми се заплати при прекратяване на п...

Тристранна (триъгълна) операция

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира тристранната (триъгълна) операция. Това е една-единствена търговска операция, заменяща система от търговски операции, осъществени между три предприятия, ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 101 - 102/2010 г.

ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. Народното събрание прие:     1. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи;     2. Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република Бълг...

Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ     № РД 07-885/6.12.2010 г.     № ЗЦУ-1693/13.12.2010 г.     На основание чл.10, ал.1, т. 4 и т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 20, ал. 5 от Закона за стат...

Изпит по счетоводство – 2010 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители ВАРИАНТ 3 (Продължение от бр. 48) 83. Съгласно СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, некоригиращо събитие може да бъде: а/ заличаване от търговския регистър на клиент, от ко...