Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 1, 10 - 16 януари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 10 - 16 януари 2011 г.
Законодателство

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В брой 49 на “Държавен вестник” е обнародван текстът за изменение и допълнение в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ФУ), в сила от 29.06.2010 г. Основните изменения, които са направени, са в две насоки: ...

Въпроси и отговори

Определяне на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин

Как се определя данъчната основа за начисляване на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин, съгласно чл. 46, ал. 1 ЗМДТ. Размерът на този данък се изчислява от нотариусите при изповядване на продажбите. Законодателят е посочил в чл. 46, ал. 1 ЗМДТ, че “основа за о...

Осигуряване в случаите, в които лицата работят на повече от едно място

Управител и собственик на ЕООД се осигурява по договор за управление за всички осигурителни случаи, върху сума от 1000 лв. Същото лице е и едноличен търговец, който е самоосигуряващ се и се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (само за пенсия) върху...

Отчитане на инвестиционни имоти - 2011 г.

Въведение и общи положения Критериите за счетоводното третиране на инвестиционните имоти и изискванията за оповестевяне, свързани с тях, се определят съгласно приложимата счетоводна база по Международен счетоводен стандарт 40, Инвестиционни имоти (МСС40) или Счетоводен стандарт 4...

Реквизити на фактурата

Пред нас възникна казус, относно чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството по въпросите за първичните счетоводни документи и по-точно - издаването на фактури за извършена услуга или дейност между две предприятия. Не е ли редно във фактурата да има и длъжностно лице издател на факт...

Ремонт на нает актив

Извършен е ремонт на ДМА, който е нает. Стойността на целия ремонт е 6000 лв. с ДДС (плаща го наемателят, а по принцип трябва да е за сметка на наемодателя), а месечният наем - 1200 лв. с ДДС. Може ли да се префактурира този ремонт на наемодателя (като се отнесе за бъдещи периоди...

Третиране на субсидии и финансирания по ЗДДС

Сдружение с нестопанска цел участва в пилотен проект по професионално обучение, финансиран от ЕС - програма “Леонардо Да Винчи”. Получените от сдружението суми са дарения във вид на парични средства. Нямат характер на насрещна престация от получател по доставката. Предназначени с...

В пресата за вас

Има ли право работодателят да изплаща само част от трудовото възнаграждение на работниците

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриалини отношения” в МТСП, разглежда казуса: Има ли право работодателят да не изплати 70% от трудовото възнаграждение на всички работници или служители без никакво предупреждение, като об...

Какво ще се случи с фирмите, които не са се пререгистрирали до 01.01.2011 г. Закон за търговския регистър

В бр. 12 от 2010 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Ана Стоилова, главен юрисконсулт, отговаря на въпроса: Какво ще се случи с фирмите, които не са се пререгистрирали до 01.01.2011 г.? През месец ноември 2010 г. на първо четене в Народното събрание се одобриха промени...

Отчитане на непаричните дивиденти

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на непаричните дивиденти според КРМСФО 17. Основните изисквания към отчитането на непаричните дивиденти според КРМСФО 17 са следните: 1) Задължението за дивиденти се признава на датата, на к...

Представяне на дългосрочните инвестиции в асоциирани предприятия

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира представянето на дългосрочните инвестиции в асоциирани предприятия. Нека приемем, че величината на собствения капитал се е увеличила (намалила) с 8000 лв. печалба (загуба) и увеличение (намаление) с 2...

Прекратяване на трудовото правоотношение поради закриване на предприятието

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Връчиха ми предизвестие на основание чл. 326 от КТ, във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ. Имам неизплатени четири месечни възнаграждения. Какво следва да ми се заплати при прекратяване на правоотношението след изтичане ...

Тристранна (триъгълна) операция

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира тристранната (триъгълна) операция. Това е една-единствена търговска операция, заменяща система от търговски операции, осъществени между три предприятия, разположени на територията на ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 101 - 102/2010 г.

ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г. Народното събрание прие:     1. Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи;     2. Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България;     3. Закон за ратифиц...

Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ     № РД 07-885/6.12.2010 г.     № ЗЦУ-1693/13.12.2010 г.     На основание чл.10, ал.1, т. 4 и т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката, във връзка с чл.20, ...

Изпит по счетоводство – 2010 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители ВАРИАНТ 3 (Продължение от бр. 48) 83. Съгласно СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, некоригиращо събитие може да бъде: а/ заличаване от търговския регистър на клиент, от когото са останали неудовлетворе...