начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
Законодателство

Нулевата ставка по ДДС при доставка на стока за лице от държава - членка на ЕС, транспортирана от България за трета страна

По силата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, местоизпълнението на доставките на стоки, транспортирани от територията на България до територията на трети страни (територии), е на територията на страната. При това за разлика от доставките от вътрешния ни търгов...

Въпроси и отговори

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ

Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това е генералната клауза, като в други текстове на Кодекса на труда има предвидени и сп...

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. - 1

(Продължение от бр. 47) Промени, в резултат на констатирани не¬съответствия с правото на Общността и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с Решение на Съда на ЕС по дело С-174/06 В Решение № С-174/06 на Европейския съд в Люксембург...

УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Управител учредява право на ползване на ЮЛ, като сградата, която ще се построи, ще е на фирмата. Как счетоводно да заведа правото на ползване? Построяването на сградата ще е с външен изпълнител и в този случай ще мога ли да си ползвам ДДС-то за СМР? ...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на активи и пасиви

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира въз¬мож¬ности за последващо оценяване на активи и пасиви чрез пример. Пример: През месец декември 2007 г. се придобива производствен комплекс за 3...

Грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделка

    В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира унищожаемостта на сделка поради грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделката.     Грешката, отнасяща се до идентичността на предмета на сдел...

Одобрени са 8 нови схеми в сферата на пазара на труда

В бр. 49 от 2010 г. на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация относно схеми в сферата на труда. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират п...

Правно основание за прекратяване на трудов договор

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Длъжността, която заема, се закрива. На същия работник се предлага др...

Предварителни плащания на дивидент в ООД

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото на съдружника (акционера) възниква при наличие на сле...

Резултати от инвентаризирането в БП

ПИСМО ДДС № 20 ОТ 2004 Г. НА МФ В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира анализа на резултатите от инвентаризирането на вземанията и задълженията в БП. В процеса на анализ на резултатите от инвентаризирането ...