Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 27 дек. 2010 г. - 2 ян. 2011 г.
Законодателство

Нулевата ставка по ДДС при доставка на стока за лице от държава - членка на ЕС, транспортирана от България за трета страна

По силата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, местоизпълнението на доставките на стоки, транспортирани от територията на България до територията на трети страни (територии), е на територията на страната. При това за разлика от доставките от вътрешния ни търговски оборот, тези доставки са о...

Въпроси и отговори

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ПО ЧЛ. 60 ОТ КТ

Ползването на неплатен отпуск от работниците (служителите) е много често срещан в практиката случай, уреден като правна възможност в чл. 160 от Кодекса на труда. Това е генералната клауза, като в други текстове на Кодекса на труда има предвидени и специални случаи на неплатени от...

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г. - 1

(Продължение от бр. 47) Промени, в резултат на констатирани не¬съответствия с правото на Общността и привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с Решение на Съда на ЕС по дело С-174/06 В Решение № С-174/06 на Европейския съд в Люксембург Съдът е постановил, че правоо...

УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Управител учредява право на ползване на ЮЛ, като сградата, която ще се построи, ще е на фирмата. Как счетоводно да заведа правото на ползване? Построяването на сградата ще е с външен изпълнител и в този случай ще мога ли да си ползвам ДДС-то за СМР? Зададени са два въпроса: как ...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на активи и пасиви

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира въз¬мож¬ности за последващо оценяване на активи и пасиви чрез пример. Пример: През месец декември 2007 г. се придобива производствен комплекс за 300 000 лв. с полезен срок на г...

Грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделка

    В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира унищожаемостта на сделка поради грешка, отнасяща се до идентичността на предмета на сделката.     Грешката, отнасяща се до идентичността на предмета на сделка, води до нейната унищожаемо...

Одобрени са 8 нови схеми в сферата на пазара на труда

В бр. 49 от 2010 г. на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация относно схеми в сферата на труда. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират през 2011 г. 6 от тях са в подк...

Правно основание за прекратяване на трудов договор

В бр. 12 от 2010 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Работник е с постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Длъжността, която заема, се закрива. На същия работник се предлага друга длъж¬ност, на която е назн...

Предварителни плащания на дивидент в ООД

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира предварителни плащания на дивидент в ООД. Известно е, че по принцип дивидент се изплаща от балансовата печалба, като правото на съдружника (акционера) възниква при наличие на следните предпоставки: а) да е из...

Резултати от инвентаризирането в БП

ПИСМО ДДС № 20 ОТ 2004 Г. НА МФ В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира анализа на резултатите от инвентаризирането на вземанията и задълженията в БП. В процеса на анализ на резултатите от инвентаризирането на вземанията и задълженията е...