Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 47, 20 - 26 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 20 - 26 декември 2010 г.
Законодателство

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от 30 ноември 2010 г. Основните промени са свързани с хармонизацията на българското ДДС законодател...

Въпроси и отговори

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

Консорциум, съставен от едно юридическо и две физически лица, регистриран съгласно ЗЗД и ЗДДС, извършва строителна дейност. Има ли специфични особености на отчетност във формата консорциум в данъчно и осигурително отношение? Гражданските дружества в данъчно и осигурително отнош...

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, ВЪЗЛОЖИЛ УПРАВЛЕНИЕТО СИ НА ПРОКУРИСТ

Едноличен търговец е прехвърлил управлението на търговското си предприятие на прокурист. Той притежава необходимата квалификация и иска да работи в собстваната си фирма като счетоводител и да извършва счетоводни услуги и на други фирми. Управлението на предприятието си е прехвърл...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГА ПО ЗДДС

Българска фирма извършва посредническа услуга между кипърска и българска фирма по правни услуги. Каква сделка е налице, какво е основанието за неначисляване на ДДС и какви други документи се изискват за доказване на услугата? Възможно е българската фирма посредник, която е регис...

КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕООД е с основна дейност транспорт. Управителят, който е шофьор, пребивава повече от времето през годината в ЕО, тъй като осъществява транспорта там (няма трудов договор, а е само осигуряващ се). Полагат ли му се дневни пари, съгласно Наредбата за командировки в чужбина, и облага...

ПОЛАГАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Общото правило на чл. 143, ал. 2 от Кодекса на труда е, че извънредният труд (този, който се полага извън установеното за работника или служителя работно време) е забранен. Веднага обаче чл. 144 на Кодекса на труда допуска, като изключение, полагането му в отделни, но изчерпателн...

ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС

При покупка на стоки от онлайн магазин ни е издадена фактура от фирма с адрес Великобритания, но същата няма ДДС номер. Това ВОП ли е и трябва ли да се състави протокол по чл. 84 от ЗДДС, след като фирмата не е регистрирана? За да е налице ВОП на стоки, в общия случай трябва кум...

В пресата за вас

Инвестиции в асоциираното предприятие

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., посочва как по счетоводно-отчетен път може да се представи прилагането на метода на собствения капитал, ако имаше изискване инвестицията в асоциираното предприятие да се представя в индивидуалния финансов отчет...

Последващо оценяване на финансовите активи и пасиви

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последващото оценяване на финансовите активи и пасиви. Последващото оценяване на финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, се изв...

Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Търговско и корпоративно право” проф. Камелия Касабова коментира правото на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. Специалната уредба на ЗППЦК дава право на акционера на преобразуващо се публично АД да ис...

Участие на клон на търговец в гражданско дружество

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира участието на клон на търговец в гражданско дружество. Анализът на правния статут на клона и възможността той да извършва сделки, идва, за да покаже, че клонът встъпва самостоятелно в ...