Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 47, 20 - 26 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 20 - 26 декември 2010 г.
Законодателство

ПРОМЕНИ В ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 Г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените от промените, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който е обнародван в бр. 94 на “Държавен вестник” от 30 ноември 2010 г. Основните промени са свързани с хармонизацията ...

Въпроси и отговори

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

Консорциум, съставен от едно юридическо и две физически лица, регистриран съгласно ЗЗД и ЗДДС, извършва строителна дейност. Има ли специфични особености на отчетност във формата консорциум в данъчно и осигурително отношение? Гражданските дружества ...

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, ВЪЗЛОЖИЛ УПРАВЛЕНИЕТО СИ НА ПРОКУРИСТ

Едноличен търговец е прехвърлил управлението на търговското си предприятие на прокурист. Той притежава необходимата квалификация и иска да работи в собстваната си фирма като счетоводител и да извършва счетоводни услуги и на други фирми. Управлението ...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГА ПО ЗДДС

Българска фирма извършва посредническа услуга между кипърска и българска фирма по правни услуги. Каква сделка е налице, какво е основанието за неначисляване на ДДС и какви други документи се изискват за доказване на услугата? Възможно е българската ...

КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ЕООД е с основна дейност транспорт. Управителят, който е шофьор, пребивава повече от времето през годината в ЕО, тъй като осъществява транспорта там (няма трудов договор, а е само осигуряващ се). Полагат ли му се дневни пари, съгласно Наредбата за ко...

ПОЛАГАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД Е ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Общото правило на чл. 143, ал. 2 от Кодекса на труда е, че извънредният труд (този, който се полага извън установеното за работника или служителя работно време) е забранен. Веднага обаче чл. 144 на Кодекса на труда допуска, като изключение, полаганет...

ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС

При покупка на стоки от онлайн магазин ни е издадена фактура от фирма с адрес Великобритания, но същата няма ДДС номер. Това ВОП ли е и трябва ли да се състави протокол по чл. 84 от ЗДДС, след като фирмата не е регистрирана? За да е налице ВОП на ст...

В пресата за вас

Инвестиции в асоциираното предприятие

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., посочва как по счетоводно-отчетен път може да се представи прилагането на метода на собствения капитал, ако имаше изискване инвестицията в асоциираното предприятие да се представя ...

Последващо оценяване на финансовите активи и пасиви

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последващото оценяване на финансовите активи и пасиви. Последващото оценяване на финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в ...

Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Търговско и корпоративно право” проф. Камелия Касабова коментира правото на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. Специалната уредба на ЗППЦК дава право на акционера на прео...

Участие на клон на търговец в гражданско дружество

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира участието на клон на търговец в гражданско дружество. Анализът на правния статут на клона и възможността той да извършва сделки, идва, за да покаже, че к...