Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 46, 13 - 19 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 13 - 19 декември 2010 г.
Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО

Общото събрание на дружество е взело решение за прекратяване на дейността. За целта на 29.01.2010 г. е внесено заявление в Агенцията по вписванията. Във връзка с взетото решение за прекратяване на дейността на дружеството са поставени следните въпрос...

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

С развитието на свободното пазарно стопанство се увеличават, разширяват и усложняват икономическите групи. На тази основа въпросите за консолидирането на финансовите отчети стават все по-актуални, Подобрява се разбирането на същността и мястото на ко...

МАЛКИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВOТО

С параграф 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се приеха някои изменения и допълнения на Закона за счетоводството. Най-същественото от тях е, че малките предпри...

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ ОТ ДАП И САП

Машина за производство е консервирана на 31.12.2009 г., тъй като няма да се използва през 2010 г., поради намаляване обема от работа. През ноември 2010 г. имаме клиент за покупка на машината и тя ще бъде продадена с фактура. При отписване от ДАП и СА...

ПОКУПКА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

При покупка на търговско предприятие са направени разходи за придобиване на дълготрайни активи. Данъчно признат разход ли е това? Покупката на предприятието при купувача се осчетоводява по действителната цена на придобиване на активите, равна на пла...

ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ

Дружество, регистрирано по ЗДДС, с форма на управление ЕООД, притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Дружеството притежава няколко лизингови МПС-та, с които извършва основна дейност (други дейности не се извършват) - охрана на и...

В пресата за вас

Възможности за последващи оценки на активите и пасивите в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира възможности за последващи оценки на активите и пасивите в чуждестранна валута. Активите и пасивите в чуждестранна валута са в налични парични средства, във вземания и в з...

Възстановяване на извършени разходи във връза с оказана спешна медицинска помощ в чужбина

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, дават отговор на въпроса: Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на...

Лица, извършили нарушение по смисъла на ЗАДС

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, главен юрисконсулт на Митница Югозападна, посочва лицата, извършили нарушение по смисъла на ЗАДС. По смисъла на ЗАДС отнети в полза на държавата са стоките - предмет на нарушения, извършени о...

Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Търговско и корпоративно право” проф. Камелия Касабова коментира правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. Правото на акционер да напусне обикновено АД и да иска акц...

Просрочени вземания и задължения

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира просрочените вземания и задължения в БП. На основание на уточнените салда на вземанията и задълженията към 31 декември на отчетната година, е необходимо да се направи пр...

Сделки и събития, свързани с материални запаси

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда темата за данъчното приключване на 2010 г. и в частност сделките и събитията, свързани с материални запаси. За закупените през годината стоки и материали трябва да се провери...