начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 46, 13 - 19 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 13 - 19 декември 2010 г.
Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО

Общото събрание на дружество е взело решение за прекратяване на дейността. За целта на 29.01.2010 г. е внесено заявление в Агенцията по вписванията. Във връзка с взетото решение за прекратяване на дейността на дружеството са поставени следните въпрос...

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

С развитието на свободното пазарно стопанство се увеличават, разширяват и усложняват икономическите групи. На тази основа въпросите за консолидирането на финансовите отчети стават все по-актуални, Подобрява се разбирането на същността и мястото на ко...

МАЛКИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВOТО

С параграф 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се приеха някои изменения и допълнения на Закона за счетоводството. Най-същественото от тях е, че малките предпри...

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ ОТ ДАП И САП

Машина за производство е консервирана на 31.12.2009 г., тъй като няма да се използва през 2010 г., поради намаляване обема от работа. През ноември 2010 г. имаме клиент за покупка на машината и тя ще бъде продадена с фактура. При отписване от ДАП и СА...

ПОКУПКА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

При покупка на търговско предприятие са направени разходи за придобиване на дълготрайни активи. Данъчно признат разход ли е това? Покупката на предприятието при купувача се осчетоводява по действителната цена на придобиване на активите, равна на пла...

ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ

Дружество, регистрирано по ЗДДС, с форма на управление ЕООД, притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Дружеството притежава няколко лизингови МПС-та, с които извършва основна дейност (други дейности не се извършват) - охрана на и...

В пресата за вас

Възможности за последващи оценки на активите и пасивите в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира възможности за последващи оценки на активите и пасивите в чуждестранна валута. Активите и пасивите в чуждестранна валута са в налични парични средства, във вземания и в з...

Възстановяване на извършени разходи във връза с оказана спешна медицинска помощ в чужбина

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, дават отговор на въпроса: Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на...

Лица, извършили нарушение по смисъла на ЗАДС

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, главен юрисконсулт на Митница Югозападна, посочва лицата, извършили нарушение по смисъла на ЗАДС. По смисъла на ЗАДС отнети в полза на държавата са стоките - предмет на нарушения, извършени о...

Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Търговско и корпоративно право” проф. Камелия Касабова коментира правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. Правото на акционер да напусне обикновено АД и да иска акц...

Просрочени вземания и задължения

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира просрочените вземания и задължения в БП. На основание на уточнените салда на вземанията и задълженията към 31 декември на отчетната година, е необходимо да се направи пр...

Сделки и събития, свързани с материални запаси

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда темата за данъчното приключване на 2010 г. и в частност сделките и събитията, свързани с материални запаси. За закупените през годината стоки и материали трябва да се провери...