Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 46, 13 - 19 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 13 - 19 декември 2010 г.
Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО

Общото събрание на дружество е взело решение за прекратяване на дейността. За целта на 29.01.2010 г. е внесено заявление в Агенцията по вписванията. Във връзка с взетото решение за прекратяване на дейността на дружеството са поставени следните въпроси: 1. Месец януари 2010 г. е п...

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

С развитието на свободното пазарно стопанство се увеличават, разширяват и усложняват икономическите групи. На тази основа въпросите за консолидирането на финансовите отчети стават все по-актуални, Подобрява се разбирането на същността и мястото на консолидираните отчети в управле...

МАЛКИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВOТО

С параграф 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се приеха някои изменения и допълнения на Закона за счетоводството. Най-същественото от тях е, че малките предприятия по смисъла на чл. 26, ал....

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ ОТ ДАП И САП

Машина за производство е консервирана на 31.12.2009 г., тъй като няма да се използва през 2010 г., поради намаляване обема от работа. През ноември 2010 г. имаме клиент за покупка на машината и тя ще бъде продадена с фактура. При отписване от ДАП и САП какви счетоводни операции е ...

ПОКУПКА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

При покупка на търговско предприятие са направени разходи за придобиване на дълготрайни активи. Данъчно признат разход ли е това? Покупката на предприятието при купувача се осчетоводява по действителната цена на придобиване на активите, равна на платеното (дължимото) по сделката...

ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ

Дружество, регистрирано по ЗДДС, с форма на управление ЕООД, притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Дружеството притежава няколко лизингови МПС-та, с които извършва основна дейност (други дейности не се извършват) - охрана на имущество на физически или юрид...

В пресата за вас

Възможности за последващи оценки на активите и пасивите в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира възможности за последващи оценки на активите и пасивите в чуждестранна валута. Активите и пасивите в чуждестранна валута са в налични парични средства, във вземания и в задължения. Те са обект на посл...

Възстановяване на извършени разходи във връза с оказана спешна медицинска помощ в чужбина

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, дават отговор на въпроса: Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи възстановяване на извършените от тях разходи въ...

Лица, извършили нарушение по смисъла на ЗАДС

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Ана Стоилова, главен юрисконсулт на Митница Югозападна, посочва лицата, извършили нарушение по смисъла на ЗАДС. По смисъла на ЗАДС отнети в полза на държавата са стоките - предмет на нарушения, извършени от лица по чл. 108а, 114а, чл. ...

Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Търговско и корпоративно право” проф. Камелия Касабова коментира правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му. Правото на акционер да напусне обикновено АД и да иска акциите му да бъдат изкупени възн...

Просрочени вземания и задължения

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира просрочените вземания и задължения в БП. На основание на уточнените салда на вземанията и задълженията към 31 декември на отчетната година, е необходимо да се направи преглед на просрочията. Просроче...

Сделки и събития, свързани с материални запаси

В бр. 11 от 2010 г. на списание “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда темата за данъчното приключване на 2010 г. и в частност сделките и събитията, свързани с материални запаси. За закупените през годината стоки и материали трябва да се провери правилно ли сме формирали отч...