Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 44, 29 ноември - 5 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 29 ноември - 5 декември 2010 г.
Въпроси и отговори

ВОП, ЗА КОЕТО ФАКТУРАТА Е ПРЕДСТАВЕНА СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ

Счетоводител съм на фирма, регистрирана по ЗДДС, която има ВОП от Гърция от началото на тази година. Освен това от месец май тази година подава и Интрастат декларация. Скоро получих фактура от гръцки доставчик с дата 31.07.2010 г., която не е включена в ДДС дневниците и Интрастат...

Етапи на годишното счетоводно приключване

Създаването на годишния счетоводен отчет е процес, в който се проявяват както степента на квалификация на счетоводния персонал, така и организаторските възможности на съставителя на отчета. Етапите на годишното счетоводно приключване биха могли да бъдат формулирани по следния на...

ЗАГУБА НА ПРОДУКЦИЯ

Фирма ЕООД земеделски производител, регистрирана по ЗДДС. Констатирани са унищожения на земеделска продукция с оформен констативен протокол от органите на фонд “Земеделие”. Загубите в процентно съотношение са описани и като причина за унищожението на цели блокове, засети със слън...

ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Фирмата, в която работя, е установила сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 от КТ за длъжността “охранител - автопатрул”. Продължителността на една смяна за тях е 12 часа. Може ли на този служител да се разреши едночасова почивка за времето на смяната? Работн...

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА.

Във фирмата има служителка, която е ползвала неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г., на основание чл. 167, ал. 4, т. 1 от КТ - 12 месеца. През това време детето е посещавало детска градина. След това е ползвала неплатен отпуск на основание чл. 160 от КТ - 30 дни. Връчено є...

ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА РАБОТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ

Работя като минен инженер. Поради производствена необходимост на предприятието, със заповед на директора, на основание чл. 120, ал. 1 от Кодекса на труда, бях преместен на друг обект, в същото населено място, на работническа длъжност. Законна ли е тази заповед, след като не е съо...

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ АВТОМАТИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ

Фирмата е ЕООД. Дейността е автомивка на самообслужване, т.е. всеки клиент пуска в монетно устройство на съответната автоклетка (а те са 3 бр .) толкова пъти по 1 лев, колкото прецени, че са необходими, за да си измие автомобила. Т.е. преди да започне да мие авомобила, никой не м...

ТРЕТИРАНЕ НА КАПАРО ПРИ ОТКАЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Фирма сключва предварителен договор за покупка на складово помещение, плаща 10% капаро съгласно договора. Впоследствие фирмата купувач се отказва от договора и губи платената сума. Загубеното капаро е осчетоводено в с/ка Други разходи. С тази сума следва ли да бъде преобразуван ф...

В пресата за вас

Доказване на стаж на служителки, придружавали своите съпрузи по време на дългосрочната им командировка в чужбина

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Как следва да бъдат издадени документите за трудов и осигурителен стаж на наши служителки, назначени по трудов договор, за периода, през който са придружавали своите съпрузи по време на дългосрочната им командировка ...

Лечение в чужбина на здравноосигурени лица

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, посочват какво трябва да знаят здравноосигурените лица, планиращи лечение в чужбина. Здравноосигурените граждани от една държава...

Отчитане на разходите за придобиване и ремонт на активи по стопански начин

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на разходите за придобиване и ремонт на активи по стопански начин. Както останалите предприятия, така и предприятията от публичния сектор (бюджетните предприятия), могат да извършват текущ ...

Оформяне на осигурителен стаж по втори трудов договор

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда казуса: Служител работи в две фирми на два трудови договора - един основен и един втори допълнителен. И по двата договора е осигуряван на база 300 лв., над минималния осигурител...

Последващо оценяване на биологични активи

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример последващото оценяване на биологични активи. Пример: Нека приемем, че в предприятието има дълготрайни биологични активи (основно краве стадо) с оценка за 240 000 л...

Резултати от ликвидацията

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, дипломиран експерт-счетоводител, посочва какви може да са резултатите от ликвидацията на търговско дружество. Финансов резултат - печалба или загуба от ликвидацията, който се определя главно от разходите по ликвидацията,...

Счетоводен аспект на прага на същественост

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводния аспект на въпроса за прага на същественост. Счетоводният аспект на въпроса за прага изисква обяснения, поради това, че в практиката се наложиха в някаква степен...

Счетоводни записвания при инвентаризация в БП

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва счетоводните записвания при инвентаризация в БП. На базата на инвентаризационните книжа се съставят следните счетоводни записвания: а) За отразяване на установените излишъци по справедливи (пазарни) це...