Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 45, 6 - 12 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 6 - 12 декември 2010 г.
Законодателство

ПРАВНА УРЕДБА НА ОТПУСКИТЕ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ СЛЕД ПОСТАНОВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА КС ПО КД № 15 ОТ 2010 Г.

В “Държавен вестник” бр. 58 от 30.07.2010 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон са направени съществени промени в уредбата на начина и реда за ползване на платения годишен отпуск от работника или сл...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ФАКТУРИРАНЕ НА ВЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА СЪДРУЖНИЦИ КЪМ КОНСОРЦИУМ

Две български юридически лица са съдружници в консорциум (ДЗЗД) с дялово участие 50:50, който е създаден с цел участие в търг по ЗОП и изпълнение на поръчката при нейното спечелване. При учредяването си консорциумът няма собствено имущество и няма д...

ДДС ПРИ ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Юридическо лице - регистрирано по ДДС, две ЕТ - нерегистрирани по ДДС, и физическо лице учредяват строителна фирма, регистрирана по ДДС, право на строеж за построяване на жилищна сграда. Страните по този договор взаимно си учредяват и разпределят пра...

ОТПУСК И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПРИ ЛИПСА НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

Наша работничка е назначена на трудов договор от 01.05.2010 година. Досега няма трудов стаж. В момента е бременна с термин на раждане 30.12.2010 г. От 15.11.2010 г. ни представя болничен лист за бременност и раждане. От времето на назначаването є дос...

ПЛАЩАНИЯТА ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Гражданско дружество, регистрирано по чл. 357 от ЗЗД, развива стопанска дейност, чрез отдаване под наем на сграда, собственост не на дружеството, а на собствениците на гражданското дружество. Нямаме регистрация по ЗДДС. Разходите за комунални услуги ...

В пресата за вас

Инвентаризиране на задбалансово отчитаните активи в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира инвентаризирането на задбалансово отчитаните активи в бюджетните предприятия. При инвентаризиране на дълготрайните материални и нематериални активи следва да се направи...

Отчитане на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти, за текущ ремонт на ДМА и за основен ремонт на обектите по стопански начин

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти, за текущ ремонт на ДМА и на инфраструктурните обекти, и за основен ремонт на об...

Правен статут на клона на търговско предприятие

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира темата за правния статут на клона на търговско предприятие. Клонът е отделна, самостоятелно обособена част от търговското предприятие. Той притежава собствено ...

Счетоводно и данъчно третиране на счетоводни грешки

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното и данъчното третиране на счетоводни грешки. Темата за счетоводното отчитане и данъчното третиране на грешките винаги е акту...