Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 45, 6 - 12 декември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 6 - 12 декември 2010 г.
Законодателство

ПРАВНА УРЕДБА НА ОТПУСКИТЕ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ СЛЕД ПОСТАНОВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА КС ПО КД № 15 ОТ 2010 Г.

В “Държавен вестник” бр. 58 от 30.07.2010 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон са направени съществени промени в уредбата на начина и реда за ползване на платения годишен отпуск от работника или служителя. Уредбата на отлагане ...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ФАКТУРИРАНЕ НА ВЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА СЪДРУЖНИЦИ КЪМ КОНСОРЦИУМ

Две български юридически лица са съдружници в консорциум (ДЗЗД) с дялово участие 50:50, който е създаден с цел участие в търг по ЗОП и изпълнение на поръчката при нейното спечелване. При учредяването си консорциумът няма собствено имущество и няма да наема персонал за изпълнение...

ДДС ПРИ ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Юридическо лице - регистрирано по ДДС, две ЕТ - нерегистрирани по ДДС, и физическо лице учредяват строителна фирма, регистрирана по ДДС, право на строеж за построяване на жилищна сграда. Страните по този договор взаимно си учредяват и разпределят правото на строеж за самостоятелн...

ОТПУСК И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПРИ ЛИПСА НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

Наша работничка е назначена на трудов договор от 01.05.2010 година. Досега няма трудов стаж. В момента е бременна с термин на раждане 30.12.2010 г. От 15.11.2010 г. ни представя болничен лист за бременност и раждане. От времето на назначаването є досега редовно са є начислявани и...

ПЛАЩАНИЯТА ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Гражданско дружество, регистрирано по чл. 357 от ЗЗД, развива стопанска дейност, чрез отдаване под наем на сграда, собственост не на дружеството, а на собствениците на гражданското дружество. Нямаме регистрация по ЗДДС. Разходите за комунални услуги се отчитат в гражданското друж...

В пресата за вас

Инвентаризиране на задбалансово отчитаните активи в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира инвентаризирането на задбалансово отчитаните активи в бюджетните предприятия. При инвентаризиране на дълготрайните материални и нематериални активи следва да се направи анализ за пълнотата на прехвъ...

Отчитане на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти, за текущ ремонт на ДМА и за основен ремонт на обектите по стопански начин

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти, за текущ ремонт на ДМА и на инфраструктурните обекти, и за основен ремонт на обектите по стопански начин. Общ...

Правен статут на клона на търговско предприятие

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира темата за правния статут на клона на търговско предприятие. Клонът е отделна, самостоятелно обособена част от търговското предприятие. Той притежава собствено седалище и предмет на дейност,...

Счетоводно и данъчно третиране на счетоводни грешки

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното и данъчното третиране на счетоводни грешки. Темата за счетоводното отчитане и данъчното третиране на грешките винаги е актуална, но в периода на годишнот...