Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 42, 15 - 21 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 15 - 21 ноември 2010 г.
Законодателство

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКА НА СТОКИ, ПРЕВОЗВАНИ ДО МЯСТО ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

В рамките на международната търговия освобождаването от данък върху добавената стойност на сделките за износ извън Общността, приравнените сделки и международния транспорт, предвидено в член 15 от Шеста директива/чл.146 и чл. 147 от Директива 2006/112/ЕС, има за цел да се спази п...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТИ ДОХОДИ ОТ НАЕМ

Фирмата сключва договор за наем на помещение, като наемодателят е лице, което не е навършило 18 (осемнадесет) години. В договора като негов представител е посочена майка му. Възникват следните въпроси: 1. В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ кое ЕГН трябва да посочим - на непълнолетнот...

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ

През м. март 2010 г. на общо събрание на съдружниците на ООД “Х” беше взето решение за разпределяне на дивиденти и същите бяха обложени с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. Поради липсата на парични средства, дивидентите няма да бъдат изплатени до края на година...

ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПО ИНТРАСТАТ

Получаваме стоки от фирма, регистрирана в страна-членка на ЕС (Унгария). В транспортния документ е описано, че стоките пътуват от фирмата доставчик - Унгария, до нашата фирма(регистрирана по ДДС) получател в България. Фактурите за тези стоки получаваме от представителството на фи...

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕНСИОНЕР - СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Собственик на ЕТ и ЕООД си подава документите за пенсиониране. След пенсионирането му продължават да действат и двете фирми. Какви осигуровки дължи като пенсионер? Вероятно във въпроса става дума за осигуряване след пенсионирането на едноличен търговец, който едновременно с това...

ОФОРМЯНЕ НА РАБОТЕН ДЕН С ПРЕТЪРПЯНО ПТП

На 21.10.2010 наш служител тръгва да изпълнява трудовите си задължения, а именно да снабдява наши търговски обекти със стоки с фирмен бус, но 500 (петстотин) метра, след като е напуснал нашите складови помещения, претърпява ПТП. При пристигане на органите на КАТ се установява, че...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие от работника или служителя е уредено в нашето законодателство сравнително прецизно и не създава особени проблеми в практиката (чл. 326 от Кодекса на труда). Необходимо е обаче този механизъм на прекратяване на трудовото пр...

СЛИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДВЕ ДРУЖЕСТВА

Какви са счетоводните записвания при вливане на ООД в ЕООД? Кое дружество и в какви срокове подава декларация при вливането? Правилно ли ще е записването 304 - ЕООД/304 - ООД, или 304/499 в счетоводството на ЕООД-то и 498/304 в ООД - то, и така всички останали сметки? Има ли друг...

В пресата за вас

Данъчно облекчение за млади семейства.

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Младо семейство е сключило през 2010 г. договор за ипотечен кредит за 18 500 евро. Част от сумата (15 000 евро) ще бъде използвана за покупка на жилище, а останалата сума (3500 евро) - за ремонта му. Ще има ли право ...

Документиране на натуралния рабат, предоставен след възникването на данъчното събитие на доставката, с която е свързан

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намерят отговори на следните въпроси: 1. Как и с какви документи трябва да се оформят “бонусите”, които са в стока? 2. Ако се дължи ДДС, коя е данъчната основа, признава ли се за разход и за чия сметка е той? Приемаме, че става въп...

Издаване на еднократен Ad-hoc ЕОRI номер

В бр. 45 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери отговор на въпроса, какво може да направите, ако извършвате търговска операция и трябва да подадете митническа декларация, за която се изисква идентификационен номер, но към момента нямате такъв. С цел опростяване на дейнос...

Компенсации за обезценка или загуба на отделни ДМА

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда темата за компенсациите за обезценка или загуба на отделни ДМА. Възможно е даден дълго¬траен материален актив да бъде обезценен вследствие на повреда или да бъде загубен, унищожен и т....

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по стопански начин от БП

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разглежда отчитането на разходите за придобиване на активи в бюджетните предприятия. За това отчитане са предвидени две сметки: 6501 Придобиване на дъл¬готрайни материални активи по стопански начин и 6502 Прид...

Програма “Помощ при пенсиониране”

Основна цел на Националната програма “Помощ за пенсиониране” е осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Об...

Третиране доходите на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда данъчното третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители. Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр....