Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 42, 15 - 21 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 15 - 21 ноември 2010 г.
Законодателство

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКА НА СТОКИ, ПРЕВОЗВАНИ ДО МЯСТО ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА

В рамките на международната търговия освобождаването от данък върху добавената стойност на сделките за износ извън Общността, приравнените сделки и международния транспорт, предвидено в член 15 от Шеста директива/чл.146 и чл. 147 от Директива 2006/11...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТИ ДОХОДИ ОТ НАЕМ

Фирмата сключва договор за наем на помещение, като наемодателят е лице, което не е навършило 18 (осемнадесет) години. В договора като негов представител е посочена майка му. Възникват следните въпроси: 1. В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ кое ЕГН трябва...

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ

През м. март 2010 г. на общо събрание на съдружниците на ООД “Х” беше взето решение за разпределяне на дивиденти и същите бяха обложени с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. Поради липсата на парични средства, дивидентите няма да бъд...

ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПО ИНТРАСТАТ

Получаваме стоки от фирма, регистрирана в страна-членка на ЕС (Унгария). В транспортния документ е описано, че стоките пътуват от фирмата доставчик - Унгария, до нашата фирма(регистрирана по ДДС) получател в България. Фактурите за тези стоки получава...

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕНСИОНЕР - СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Собственик на ЕТ и ЕООД си подава документите за пенсиониране. След пенсионирането му продължават да действат и двете фирми. Какви осигуровки дължи като пенсионер? Вероятно във въпроса става дума за осигуряване след пенсионирането на едноличен търго...

ОФОРМЯНЕ НА РАБОТЕН ДЕН С ПРЕТЪРПЯНО ПТП

На 21.10.2010 наш служител тръгва да изпълнява трудовите си задължения, а именно да снабдява наши търговски обекти със стоки с фирмен бус, но 500 (петстотин) метра, след като е напуснал нашите складови помещения, претърпява ПТП. При пристигане на орг...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие от работника или служителя е уредено в нашето законодателство сравнително прецизно и не създава особени проблеми в практиката (чл. 326 от Кодекса на труда). Необходимо е обаче този механизъм н...

СЛИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДВЕ ДРУЖЕСТВА

Какви са счетоводните записвания при вливане на ООД в ЕООД? Кое дружество и в какви срокове подава декларация при вливането? Правилно ли ще е записването 304 - ЕООД/304 - ООД, или 304/499 в счетоводството на ЕООД-то и 498/304 в ООД - то, и така всичк...

В пресата за вас

Данъчно облекчение за млади семейства.

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Младо семейство е сключило през 2010 г. договор за ипотечен кредит за 18 500 евро. Част от сумата (15 000 евро) ще бъде използвана за покупка на жилище, а останалата сума (3500 евро) - з...

Документиране на натуралния рабат, предоставен след възникването на данъчното събитие на доставката, с която е свързан

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” може да се намерят отговори на следните въпроси: 1. Как и с какви документи трябва да се оформят “бонусите”, които са в стока? 2. Ако се дължи ДДС, коя е данъчната основа, признава ли се за разход и за чия сметка...

Издаване на еднократен Ad-hoc ЕОRI номер

В бр. 45 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери отговор на въпроса, какво може да направите, ако извършвате търговска операция и трябва да подадете митническа декларация, за която се изисква идентификационен номер, но към момента нямате такъ...

Компенсации за обезценка или загуба на отделни ДМА

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда темата за компенсациите за обезценка или загуба на отделни ДМА. Възможно е даден дълго¬траен материален актив да бъде обезценен вследствие на повреда или ...

Отчитане на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по стопански начин от БП

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разглежда отчитането на разходите за придобиване на активи в бюджетните предприятия. За това отчитане са предвидени две сметки: 6501 Придобиване на дъл¬готрайни материални активи ...

Програма “Помощ при пенсиониране”

Основна цел на Националната програма “Помощ за пенсиониране” е осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия за о...

Третиране доходите на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда данъчното третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители. Със Закона за изменение и доп...