начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 41, 8 - 14 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 8 - 14 ноември 2010 г.
Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА

През април 2010 г. получаваме аванс от наш партньор в Чехия за доставка на стоки. На 16.06.2010 г. получаваме доплащане по договора. На 23.06.2010 г. издаваме фактура за доставка на част от стоките и на тази дата започва транспортът им. Коя е датата ...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЦЕСИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

На фирмата ни предстои да сключи договор за цесия, според която тя ще изкупи дълг на друго данъчно задължено лице. В резултат на разликата в стойността на изкупувания дълг и неговата стойност за фирмата ще е налице приход. Тя е регистрирана по ЗДДС и...

ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Как се отчитат операциите по изкупуването и преработката на селскостопанска продукция, закупена от други предприятия, в предприятие с основна дейност производство и преработка на такава продукция? По какъв начин се отчитат ценовите разлики при търгов...

ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Дружество ООД има управител външно лице. Съдружниците решават да изберат от тях управител. Избраният съдружник за управител е пенсионер. Какви осигуровки дължи, след като е пенсионер? Същият няма договор за управление и контрол. Отношенията между др...

ПАРИЧНИ СУМИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО

В училището ни предстои раздаване на парични средства за облекло по една минимална работна заплата. В тази връзка възникна следният въпрос: Съгласно ДДС 23 от 27.12.2004 г. т. 10, изплащането на работното облекло става по § 02-05. Трябва ли да изиска...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ИНИЦИАТИВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Предприятието ни имаше сключен срочен трудов договор за срок от една година с майка на малко дете. След като поработи три месеца, майката пожела да ползва полагаемия є се неплатен отпуск до навършване на двегодишна възраст на детето (на основание чл....

Прекратяване на трудов договор

Въпрос: Налага се да съкратя служителка от фирмата ми, която ще навърши 60 години на 27.07.2011 г. До момента има 38 години трудов стаж. Въпросът ми е кой начин на освобождаване от работа няма да й навреди при определяне на пенсията й - прекратяване ...

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ КРАЖБА НА НАЛИЧНИ СРЕДСТВА

Обран е фирмен магазин, като щетите са следните: Стоки в парично изражение по доставни цени 3140,03 лв. Оборотни средства в размер на 1404,00 лв. Съставен е протокол от полицията, за установяване на фактите и е заведено дело срещу неизвестен извършит...

ТРЕТИРАНЕ НА ДЕМЮРЕЙДЖ УСЛУГИТЕ

При възникване на демюрейдж при транспорт на стоки, внасяни от държава извън ЕС, трябва ли да се начислява ДДС, или не? И съответно трябва ли да бъде довнесено мито и ДДС в митницата? В много случаи размерът на демюрейджа става ясен доста време след ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доставка на чертежи, свързани с недвижим имот

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Строителна фирма продава на физическо лице - американски поданик, чертежи (ВиК, електро, архитектурни и т.н.) за сумата от 10 000 долара, която ще постъпи по банков път. Фирмата е регистриран...

Начислените разходи по МСС 37

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира начислените разходи по МСС 37. При разграничаване на провизиите от другите пасиви в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, е даден пример, където п...

Организирано столово хранене на служители и работници с различни условия на труд

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Емил Мирославов, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда казуса: Две трети от персонала на фирмата (200 души) отговарят на условията по Наредба № 1...

Особености в текущото отчитане на другите бюджетни и стопански операции в БП

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особеностите в текущото отчитане на другите бю¬джетни и стопански операции в БП. Като съществена особеност тук следва да бъде посочено прилагането на Сметкоплан на бюджет...

Отчитане на разходите за основен ремонт на ДМА по стопански начин в БП

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на разходите за основен ремонт на ДМА по стопански начин в БП. В бюджетните предприятия под “основен ремонт” се подразбира тази дейност, с която се извършва н...

Разсрочване на задълженията към ДОО

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Георги Зафиров, началник на отдел “Контрол по разходите на ДОО” в ЦУ на НОИ, разглежда процедурата за разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване. Разсрочването на задълженията по разход...

Счетоводно отчитане на извънредните приходи и разходи

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на извънредните приходи и разходи. Счетоводните записвания при отчитането на извънредните приходи и разходи са след...