Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 41, 8 - 14 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 8 - 14 ноември 2010 г.
Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА

През април 2010 г. получаваме аванс от наш партньор в Чехия за доставка на стоки. На 16.06.2010 г. получаваме доплащане по договора. На 23.06.2010 г. издаваме фактура за доставка на част от стоките и на тази дата започва транспортът им. Коя е датата на данъчното събитие? В кой ме...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЦЕСИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

На фирмата ни предстои да сключи договор за цесия, според която тя ще изкупи дълг на друго данъчно задължено лице. В резултат на разликата в стойността на изкупувания дълг и неговата стойност за фирмата ще е налице приход. Тя е регистрирана по ЗДДС и въпросът ни е дали следва да...

ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Как се отчитат операциите по изкупуването и преработката на селскостопанска продукция, закупена от други предприятия, в предприятие с основна дейност производство и преработка на такава продукция? По какъв начин се отчитат ценовите разлики при търговията със стоки? Суровините и ...

ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Дружество ООД има управител външно лице. Съдружниците решават да изберат от тях управител. Избраният съдружник за управител е пенсионер. Какви осигуровки дължи, след като е пенсионер? Същият няма договор за управление и контрол. Отношенията между дружеството и неговия управител ...

ПАРИЧНИ СУМИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО

В училището ни предстои раздаване на парични средства за облекло по една минимална работна заплата. В тази връзка възникна следният въпрос: Съгласно ДДС 23 от 27.12.2004 г. т. 10, изплащането на работното облекло става по § 02-05. Трябва ли да изискаме да се представят фактури и ...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ИНИЦИАТИВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Предприятието ни имаше сключен срочен трудов договор за срок от една година с майка на малко дете. След като поработи три месеца, майката пожела да ползва полагаемия є се неплатен отпуск до навършване на двегодишна възраст на детето (на основание чл. 165 от КТ). Отпускът беше раз...

Прекратяване на трудов договор

Въпрос: Налага се да съкратя служителка от фирмата ми, която ще навърши 60 години на 27.07.2011 г. До момента има 38 години трудов стаж. Въпросът ми е кой начин на освобождаване от работа няма да й навреди при определяне на пенсията й - прекратяване на трудовия й договор по взаим...

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ КРАЖБА НА НАЛИЧНИ СРЕДСТВА

Обран е фирмен магазин, като щетите са следните: Стоки в парично изражение по доставни цени 3140,03 лв. Оборотни средства в размер на 1404,00 лв. Съставен е протокол от полицията, за установяване на фактите и е заведено дело срещу неизвестен извършител. От ситуацията възниква сле...

ТРЕТИРАНЕ НА ДЕМЮРЕЙДЖ УСЛУГИТЕ

При възникване на демюрейдж при транспорт на стоки, внасяни от държава извън ЕС, трябва ли да се начислява ДДС, или не? И съответно трябва ли да бъде довнесено мито и ДДС в митницата? В много случаи размерът на демюрейджа става ясен доста време след оформянето и извършването на в...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доставка на чертежи, свързани с недвижим имот

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Строителна фирма продава на физическо лице - американски поданик, чертежи (ВиК, електро, архитектурни и т.н.) за сумата от 10 000 долара, която ще постъпи по банков път. Фирмата е регистрирана по ДДС. Следва ли тя да начи...

Начислените разходи по МСС 37

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира начислените разходи по МСС 37. При разграничаване на провизиите от другите пасиви в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, е даден пример, където провизиите са разграничени, осв...

Организирано столово хранене на служители и работници с различни условия на труд

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Емил Мирославов, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда казуса: Две трети от персонала на фирмата (200 души) отговарят на условията по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определя...

Особености в текущото отчитане на другите бюджетни и стопански операции в БП

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особеностите в текущото отчитане на другите бю¬джетни и стопански операции в БП. Като съществена особеност тук следва да бъде посочено прилагането на Сметкоплан на бюджетните предприятия, утвърден от ...

Отчитане на разходите за основен ремонт на ДМА по стопански начин в БП

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на разходите за основен ремонт на ДМА по стопански начин в БП. В бюджетните предприятия под “основен ремонт” се подразбира тази дейност, с която се извършва някакво подобрение на дълготрай...

Разсрочване на задълженията към ДОО

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Георги Зафиров, началник на отдел “Контрол по разходите на ДОО” в ЦУ на НОИ, разглежда процедурата за разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване. Разсрочването на задълженията по разходите към държавното обществено ...

Счетоводно отчитане на извънредните приходи и разходи

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на извънредните приходи и разходи. Счетоводните записвания при отчитането на извънредните приходи и разходи са следните: - при отписване на актив...