Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 37, 11 - 17 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 11 - 17 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 19/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - началник отдел “Условия на труд” Въпрос: Колко е максималната температура за работно място с постоянно ползване на компютърни екрани? Къде и как мога да прочета текста, обус¬лавящ тези норми? Отговор: Температурата на въздуха е еле...

ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет и първа, раздел I, чл. 158-165 на закона. То се изразява в следното: 1. Корпоративен данък се дължи към датата на вп...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЗДДС

Компания се занимава с предоставянето на бизнес услуги и в тази връзка членува в частна международна организация със седалище в САЩ. Членството предоставя възможност за достъп до семинари и обучения, а също и за представяне на услуги от компанията сред другите членове на организа...

ДДС ПРИ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ЗА ОФШОРНА ФИРМА

Наша транспортна фирма, регистрирана по ДДС, притежава кораб за превоз на стоки по р. Дунав, с който извършва транспорт от България до Румъния. Поръчител на транспорта е офшорна фирма, регистрирана в офшорна зона. Следва ли да се начисли ДДС във фактурата, която се издава на офшо...

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Във фирмата ни работят няколко служители със срочни трудови договори. Съгласно чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда, срочните трудови договори се прекратяват с изтичане на уговорения срок. Необходимо ли е при прекратяване на срочен трудов договор да се издава заповед за прекратяване...

ОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС.

Фирма, притежаваща риболовен кораб, регистрирана по ДДС, има предмет на дейност улов на риба в Черно море. Има регистриран касов апарат. Продажбата на едро и дребно на уловената риба се осъществява от самия кораб, без друг стационарен търговски обект. Счита ли се за облагаема дос...

ОБЛАГАНЕ ПО ЗДДФЛ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПОЛУЧЕНА ПО МЯРКА 112 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Подлежи ли на облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ безвъзмездната финансова помощ, получена от физическо лице по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони? Безвъзмездната финансова помощ (субсидията), която се предоставя при условията и по реда на Наредба № 9 от ...

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Фирма, българско юридическо лице - ООД, е със съдружници двама чужди граждани - английски поданици, и двамата не пребивават в България повече от 183 дни годишно. Фирмата - регистрирана по ДДС, има сключен договор с контрагент от Англия - регистриран по ДДС, и предмет на договора ...

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКА ЗА СВОБОДНА ЗОНА

Фирма, регистрирана по ЗДДС, изнася стока за нерегистрирано лице. Договорено е стоката да се предостави на купувача в свободна зона Пловдив. Облагаема ли е доставката, извършвана от българската фирма, при тези обстоятелства? Приложима ли е към нея нулева данъчна ставка, или следв...

РАЗХОДИ ПО ИЗНОС НА СТОКИ

Как счетоводно отразявате разходите по износа на стоки: в конкретния случай - разход от митнически агент и транспортни разходи? В разходна сметка гр. 60 - разходи по продажба или в корекция на отчетната стойност на стоката? Отчетната стойност на стоките се формира в съответствие...

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА

Работещите в почивна станция (която е извън населено място и обслужва случайни туристи и почиващи) готвачи, сервитьори, камериерки и друг помощен и административен персонал, имат ли право да ползват безплатна храна по силата на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на услов...

В пресата за вас

Деклариране и облагане на доходи от наем

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, гл. експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: През 2010 г. българско предприятие - дружество с ограничена отговорност, наема апартамент за офис, който е собственост на чуждестранно физическо лице - местно, за данъчни...

Изисквания за оповестяванията в новия МСС 24

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Даниела Дурина, д.е.с., коментира изискванията за оповестявания в новия МСС 24. Изискванията за оповестявания са разделени на две части - за всички предприятия и за свързани с правителството предприятия: 1. Изисквания за оповестяване къ...

Непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 28 от ЗКПО

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда темата за непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 28 от ЗКПО. Една от променените от началото на 2010 г. разпоредби на Закона за ...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишина възраст от майка, чиято длъжност е съкратена

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: Съпругата ми в момента е в майчинствo, което изтича след два месеца. През времето на отпуска длъжността є във фирмата е съкратена. Моля да ...

Получени приходи и извършени разходи, свързани с регламентираната дейност на бюджетното предприятие

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира получените приходи и извършените разходи, свързани с регламентираната дейност на бюджетното предприятие. Сметките от група 12 Изменение на нетните активи за периода, произтичащи от дейността, отразяв...

Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира предявяването на вземанията в производството по несъстоятелност. В производството по несъстоятелност подлежат на предявяване всички вземания, независимо от момента, към който същите са възни...

Промени в ЗНФО, свързани с отношенията одитор (одиторско предприятие) - клиент

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира промените в ЗНФО, свързани с отношенията одитор (одиторско предприятие) - клиент. Новите моменти, свързани с отношенията одитор - клиент, са следните: 1. Редът за избор на одитор - отменена е ал. 5 от чл. 9,...

Работа по граждански договор при отпуск за бременност и раждане

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Работя на постоянен трудов договор, в същото време работя и по два граждански договора - единият е тригодишен. През месец ноември излизам в отпуск по бременност и майчинст...

Разширяват се професионалните направления, по които се предоставят ваучери за обучение

В бр. 40 от 2010 г. на сп. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с професионалните направления, по които се предоставят ваучери за обучение. Министерският съвет прие промени в Постановлението за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение н...