Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 37, 11 - 17 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 11 - 17 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 19/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - началник отдел “Условия на труд” Въпрос: Колко е максималната температура за работно място с постоянно ползване на компютърни екрани? Къде и как мога да прочета текста, обус¬лавящ тези норми? Отговор: ...

ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет и първа, раздел I, чл. 158-165 на закона. То се изразява в следното: 1. Корпоративен д...

Въпроси и отговори

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЗДДС

Компания се занимава с предоставянето на бизнес услуги и в тази връзка членува в частна международна организация със седалище в САЩ. Членството предоставя възможност за достъп до семинари и обучения, а също и за представяне на услуги от компанията ср...

ДДС ПРИ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ЗА ОФШОРНА ФИРМА

Наша транспортна фирма, регистрирана по ДДС, притежава кораб за превоз на стоки по р. Дунав, с който извършва транспорт от България до Румъния. Поръчител на транспорта е офшорна фирма, регистрирана в офшорна зона. Следва ли да се начисли ДДС във факт...

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Във фирмата ни работят няколко служители със срочни трудови договори. Съгласно чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда, срочните трудови договори се прекратяват с изтичане на уговорения срок. Необходимо ли е при прекратяване на срочен трудов договор да се ...

ОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС.

Фирма, притежаваща риболовен кораб, регистрирана по ДДС, има предмет на дейност улов на риба в Черно море. Има регистриран касов апарат. Продажбата на едро и дребно на уловената риба се осъществява от самия кораб, без друг стационарен търговски обект...

ОБЛАГАНЕ ПО ЗДДФЛ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПОЛУЧЕНА ПО МЯРКА 112 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Подлежи ли на облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ безвъзмездната финансова помощ, получена от физическо лице по мярка 112 от Програмата за развитие на селските райони? Безвъзмездната финансова помощ (субсидията), която се предоставя при условият...

ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Фирма, българско юридическо лице - ООД, е със съдружници двама чужди граждани - английски поданици, и двамата не пребивават в България повече от 183 дни годишно. Фирмата - регистрирана по ДДС, има сключен договор с контрагент от Англия - регистриран ...

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКА ЗА СВОБОДНА ЗОНА

Фирма, регистрирана по ЗДДС, изнася стока за нерегистрирано лице. Договорено е стоката да се предостави на купувача в свободна зона Пловдив. Облагаема ли е доставката, извършвана от българската фирма, при тези обстоятелства? Приложима ли е към нея ну...

РАЗХОДИ ПО ИЗНОС НА СТОКИ

Как счетоводно отразявате разходите по износа на стоки: в конкретния случай - разход от митнически агент и транспортни разходи? В разходна сметка гр. 60 - разходи по продажба или в корекция на отчетната стойност на стоката? Отчетната стойност на сто...

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА

Работещите в почивна станция (която е извън населено място и обслужва случайни туристи и почиващи) готвачи, сервитьори, камериерки и друг помощен и административен персонал, имат ли право да ползват безплатна храна по силата на Наредба № 11 от 21.12....

В пресата за вас

Деклариране и облагане на доходи от наем

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, гл. експерт в НАП, дава отговор на следния въпрос: През 2010 г. българско предприятие - дружество с ограничена отговорност, наема апартамент за офис, който е собственост на чуждестранно физич...

Изисквания за оповестяванията в новия МСС 24

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Даниела Дурина, д.е.с., коментира изискванията за оповестявания в новия МСС 24. Изискванията за оповестявания са разделени на две части - за всички предприятия и за свързани с правителството предприятия: 1....

Непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 28 от ЗКПО

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда темата за непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 28 от ЗКПО. Една от променените от началото на 20...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишина възраст от майка, чиято длъжност е съкратена

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: Съпругата ми в момента е в майчинствo, което изтича след два месеца. През времето на отпуска длъжността є във...

Получени приходи и извършени разходи, свързани с регламентираната дейност на бюджетното предприятие

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира получените приходи и извършените разходи, свързани с регламентираната дейност на бюджетното предприятие. Сметките от група 12 Изменение на нетните активи за периода, про...

Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира предявяването на вземанията в производството по несъстоятелност. В производството по несъстоятелност подлежат на предявяване всички вземания, независимо от моме...

Промени в ЗНФО, свързани с отношенията одитор (одиторско предприятие) - клиент

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира промените в ЗНФО, свързани с отношенията одитор (одиторско предприятие) - клиент. Новите моменти, свързани с отношенията одитор - клиент, са следните: 1. Редът за избор на одито...

Работа по граждански договор при отпуск за бременност и раждане

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Работя на постоянен трудов договор, в същото време работя и по два граждански договора - единият е тригодишен. През месец ноември излизам в о...

Разширяват се професионалните направления, по които се предоставят ваучери за обучение

В бр. 40 от 2010 г. на сп. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с професионалните направления, по които се предоставят ваучери за обучение. Министерският съвет прие промени в Постановлението за определяне на условията и реда за предост...