начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 36, 4 - 10 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 4 - 10 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 18/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - началник отдел “Условия на труд” Въпрос: Задължително ли е провеждане на ежедневен инструктаж за търговски представители, които ежедневно управляват служебен автомобил? Отговор: В чл. 15, ал. 1 на Наре...

Проблеми, свързани с третиране по ЗДДС на тарифните такси, събирани от Държавните горски стопанства по Закона за горите

Държавните горски стопанства са упълномощени да събират и превеждат на държавата в лицето на Изпълнителната агенция по горите тарифни такси, на основание чл. 15, б. “г”, ал. 1; чл. 36, ал. 3; чл. 53, ал. 3 от Закона за горите. Управлението на държав...

Въпроси и отговори

В ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ НЕ СЕ ВКЛЮЧВА ПЛАНИНАТА АТОН В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Фирмата ми извършва вътреобщностна доставка на стоки за фирма в Атон - Република Гърция. Фирмата получател има издаден VAT номер в Гърция. С какви документи следва да се оформи тази доставка? В конкретния случай не е налице вътреобщностна доставка п...

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДДС ПРИ БРАКУВАНЕ НА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

Целта на настоящия материал е да даде разяснения за практическото приложение на разпоредбите на ЗДДС по отношение данъчното третиране на нереализиран тираж от лица, осъществяващи издателска дейност, в частност - издаване на вестници и списания. Ще се...

ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ, ИЗПОЛЗВАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

Твърде често при практическото прилагане на ЗДДС се поставя въпросът - разходите за поддръжка, ремонт, подобрения и експлоатация на лек автомобил, който се използва при производството на стоки и извършването на услуги, т.е. при осъществяване на дей¬н...

ЗАМЕСТВАНЕТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ РЕАЛНО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРЯ

Преди няколко месеца наш работник се разболя и излезе в отпуск по болест. На негово място назначихме заместник по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. След като отпускът по болест на болния работник приключи, той поиска веднага да си вземе платения годишен от...

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЗАКУПЕН ОТ ФИРМАТА АПАРТАМЕНТ, ИЗПОЛЗВАН ЗА ОФИС ПОМЕЩЕНИЕ

Как следва да се осчетоводи закупен от фирмата апартамент за офис помещение, с издаден нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, като се има предвид следното: покупна цена (по акт) - 261 555,90 лв.; данъчна оценка - 85 295,25 лв.; осчетово...

ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И НАЧЕТИ

Осъдихме наш бивш служител за това, че открадна материали - собственост на фирмата. Стойността на тези материали и изчезването им не е осчетоводено по никакаъв начин като някакъв разчет. Сега човекът започва да ни превежда всеки месец по сметката сум...

ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Случаят е следният - строим актив за някаква сума. След завършването му ще получим 50% от стойността му от държавата. Въпросът ми е каква част от субсидията да признавам за приход - начислената всеки месец амортизация или 50% от начислената месечна а...

ПЛАТЕН ОТПУСК ПРИ НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

Имаме служителка на допълнителен трудов договор (2-часов работен ден) с месечно възнаграждение 200,00 лв., която в момента е в майчинство. 1. Колко дни платен отпуск є се полагат за една календарна година? 2. За един ден отпуск какво възнаграждение щ...

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Търговско дружество се състои от трима съдружници. Има капитал 6000 лв., разпределен на три дяла по 2000 лв. През март 2010 г. единият съдружник напусна дружеството, като прехвърли дяловете си по равно на другите двама (по 1000 лв на всеки). Съгласно...

ПРИДОБИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ, ПОЛУЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Фирмата ни има сключен договор за лизинг на автомобил с опция за придобиване след изтичане на срока на лизинга. Непосредствено преди края на срока на лизинга искаме да продадем автомобила. Лизингодателят е съгласен да прехвърли собствеността направо ...

РАЗХОДИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЧУЖБИНА

Фирма има закупен ДМА от САЩ, който периодично се нуждае от техническо обслужване от специалисти от завода-производител. По договор фирмата трабва да поеме плащането на транспортните разходи, нощувки и храна на специалста. Може ли направените разходи...

В пресата за вас

Елементи на осигурителния доход при определяне размера на пенсията

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Ваня Никова, гл. експерт в ЦУ на НОИ, разглежда казуса: На всички работници в дружеството при прекратяване на трудовите им договори поради намаляване обема на работата, съгласно заповед на управителя, към норм...

Намаляване на капитала чрез изкупуване на собствени акции

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира намаляването на капитала чрез изкупуване на собствени акции. Когато намалението на капитала става по пътя на изкупуване на собствени акции, ...

Облагане с ДДС на доставките на програмни продукти, различни от стандартен софтуер

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: ООД, регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, извършва доставка на нестандартен софтуер на лице, установено в държава извън ЕС. Какъв е редът за облагане и документиране на те...

Облагат ли се по ЗДДФЛ получени суми от земеделски производител за възстановен акциз и застрахователно обезщетение

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Регистриран земеделски производител - физическо лице (ФЛ), получава ефективно по банковата си сметка през 2010 г. суми за: - възстановен акциз за 2009 г. от...

Особености при отписването на нематериалните дълготрайни активи в бюджетно предприятие

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отписване на нематериалните дълготрайни активи в бюджетно предприятие. Съгласно СС 38, нематериалните активи са установими нефинансови ресурси, придобити и контролиран...

Отчитане на договорите за финансов лизинг в БП, когато се предоставя правото на ползване на сгради

В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира особеностите при отчитането на договорите за финансов лизинг в БП, когато се предоставя правото на ползване на сгради. При отчитане на договорите за финансов лизинг тр...

Право на данъчен кредит за авансова фактура преди регистрацията

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., разглежда казуса: Преди да се регистрираме по ЗДДС, ни е издадена фактура за извършено от нас авансово плащане за доставка на материали. Имаме ли право на данъчен кредит по тази ав...

Седалище по управление на дружеството

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова, юрист, коментира седалището по управление на дружеството, съгласно законодателството на ЕС. С правно значение е седалището по управление на дружеството (siege reel, siege ef...

Стопански операции при отписване на нетекущи активи, държани за продажба

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., посочва примерни стопански операции при отписване на нетекущи активи, държани за продажба. По-характерните стопански операции и счетоводните им статии могат да бъдат (посочванит...