Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 35, 27 септември - 3 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 27 септември - 3 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 17/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Служител придобива първоначален 8-месечен стаж на 19.12.2010 г., преди който не може да ползва отпуск. Има право да ползва платен годишен отпуск за 201...

ДДС ПРИ НАЕМАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Най-често наеманите селскостопанските машини (комбайни, трактори, сеялки и др.п.) са движими вещи и на пръв поглед може да се прецени, че местоизпълнението на услугите за тяхното предоставяне за временно ползване следва да се определя по общ ред, т.е...

Въпроси и отговори

Бракуване на дма

Трябва да се бракува товарен автомобил, закупен на старо и заведен като ДМА. Закупен е през 2007 г., но амортизации се начисляват от 2008 (не се е използвал). Предаден е на фирма, която изкупува скрап. Как да процедирам? По така зададения въпрос не ...

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УСЛОВИЯТА ЗА ДОСТАВКА, ПРИ КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРИ ВОТ, И ДАТАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ

Ние сме българска фирма, регистрирана по ЗДДС, която извършва покупки на стоки от Германия, договорени по различни условия на доставка. Срещаме затруднения при определяне на данъчното събитие за доставките, които получаваме. Молим да дадете становище...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОСТАВКИ С ПЕРИОДИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Дружество извършва доставка по ЗДДС, изразяваща се в превозване на материали. Договорено е заплащането на доставката на 15 и 30 число на съответния месец. На посочените дати дружеството документира извършването на доставките с издаване на фактура. Въ...

ДОГОВОР ПРИ РАБОТА НА ДВУЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

Може ли да се сключи трудов договор по чл. 70 от КТ за 2 ч. работа на ден? Ако може, ще се признава ли отработеното време за трудов стаж? Как ще се изчислява тогава трудовият стаж на работника? Ако не е подходящ чл. 70 за такъв ТД, то кой член от КТ ...

ОБЛАГАНЕ ПРОДАЖБАТА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ И СМР ПО ЗДДС И ПО ЗДДФЛ

Физическо лице заменя 70% от правото си на строеж срещу ангажимент за извършване на СМР на 600 кв. метра РЗП от фирма строител. Земята, за която е прехвърлено правото на строеж, е придобита от лицето по наследство. Преди изграждане на сградата в груб...

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА РЕШЕНИЕТО, ИЗДАДЕНО ОТ ТЕЛК ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗДДФЛ

Физическо лице - едноличен търговец, е с 65 на сто намалена работоспособност. Лицето ще може ли да ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност в пълен размер (7920 лв.), при положение че през септември 2010 година изтича срокът на валиднос...

В пресата за вас

Данъчен аспект на прага на същественост

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира данъчния аспект на прага на същественост. Прагът на съществеността за признаване на дълготрайни активи беше определен в ЗКПО за първи път за финансовата 2003 г., в раз...

Лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставка

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Трябва да издадем фактура за неустойка, тъй като не са изпълнени договорни задължения. Необходимо ли е да начислим във фактурата ДДС? Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа на доста...

Необходими документи и право на обезщетение за бременност и раждане

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Аз съм в майчинство и 410-ят ден ми изтича на 06.10.2010 г. Смятам да се върна на работа и да прехвърля майчинството на майка ми, която в мом...

Отчитане на печалбите и загубите от текущата година

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на печалбите и загубите от текущата година. Балансовата печалба/загуба представлява разлика между счетоводната печалба и начислен...

Пенсиониране на управител на ЕООД и съдружник в ООД

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, дава отговор на следните въпроси: 1. Управител и собственик на наша фирма - ЕООД, е придобил право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл...

Преместването на седалището на дружество от една държава - членка на ЕС, в друга държава

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова, юрист, коментира промяната на седалището на дружество от една държава - членка на Европейския съюз, в друга държава. Преместването на седалището на дружество от една държава...

Придобиване на външно създадени нематериални активи от БП

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда придобиване на външ¬но създадени нематериални активи от БП. При придобиването им външно създадените нематериални активи се оценяват по цена на...

Проверка за наличието на активи и пасиви в предприятието след започването на ликвидация

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, д.е.с., коментира проверката за наличието на активи и пасиви в предприятието след започването на ликвидация. Едно от първите неща, които трябва да се извършат в предприятието след обявяване ...