Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 35, 27 септември - 3 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 27 септември - 3 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 17/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Служител придобива първоначален 8-месечен стаж на 19.12.2010 г., преди който не може да ползва отпуск. Има право да ползва платен годишен отпуск за 2010 г. - 26 дни. Само 10 дни мог...

ДДС ПРИ НАЕМАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Най-често наеманите селскостопанските машини (комбайни, трактори, сеялки и др.п.) са движими вещи и на пръв поглед може да се прецени, че местоизпълнението на услугите за тяхното предоставяне за временно ползване следва да се определя по общ ред, т.е. по реда на чл. 21, ал. 1, 2 ...

Въпроси и отговори

Бракуване на дма

Трябва да се бракува товарен автомобил, закупен на старо и заведен като ДМА. Закупен е през 2007 г., но амортизации се начисляват от 2008 (не се е използвал). Предаден е на фирма, която изкупува скрап. Как да процедирам? По така зададения въпрос не е посочено на каква база се ос...

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УСЛОВИЯТА ЗА ДОСТАВКА, ПРИ КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРИ ВОТ, И ДАТАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ

Ние сме българска фирма, регистрирана по ЗДДС, която извършва покупки на стоки от Германия, договорени по различни условия на доставка. Срещаме затруднения при определяне на данъчното събитие за доставките, които получаваме. Молим да дадете становище кога възникват данъчните съби...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДОСТАВКИ С ПЕРИОДИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Дружество извършва доставка по ЗДДС, изразяваща се в превозване на материали. Договорено е заплащането на доставката на 15 и 30 число на съответния месец. На посочените дати дружеството документира извършването на доставките с издаване на фактура. Във връзка с това се поставят сл...

ДОГОВОР ПРИ РАБОТА НА ДВУЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

Може ли да се сключи трудов договор по чл. 70 от КТ за 2 ч. работа на ден? Ако може, ще се признава ли отработеното време за трудов стаж? Как ще се изчислява тогава трудовият стаж на работника? Ако не е подходящ чл. 70 за такъв ТД, то кой член от КТ да се използва? Разпоредбата ...

ОБЛАГАНЕ ПРОДАЖБАТА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ И СМР ПО ЗДДС И ПО ЗДДФЛ

Физическо лице заменя 70% от правото си на строеж срещу ангажимент за извършване на СМР на 600 кв. метра РЗП от фирма строител. Земята, за която е прехвърлено правото на строеж, е придобита от лицето по наследство. Преди изграждане на сградата в груб строеж лицето продава останал...

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА РЕШЕНИЕТО, ИЗДАДЕНО ОТ ТЕЛК ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗДДФЛ

Физическо лице - едноличен търговец, е с 65 на сто намалена работоспособност. Лицето ще може ли да ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност в пълен размер (7920 лв.), при положение че през септември 2010 година изтича срокът на валидност на решението, издадено от ко...

В пресата за вас

Данъчен аспект на прага на същественост

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира данъчния аспект на прага на същественост. Прагът на съществеността за признаване на дълготрайни активи беше определен в ЗКПО за първи път за финансовата 2003 г., в размер на 500 лв. За 2002 г. този...

Лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставка

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: Трябва да издадем фактура за неустойка, тъй като не са изпълнени договорни задължения. Необходимо ли е да начислим във фактурата ДДС? Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа на доставка е равна на възнаграждениет...

Необходими документи и право на обезщетение за бременност и раждане

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: Аз съм в майчинство и 410-ят ден ми изтича на 06.10.2010 г. Смятам да се върна на работа и да прехвърля майчинството на майка ми, която в момента работи и е на трудов дого...

Отчитане на печалбите и загубите от текущата година

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на печалбите и загубите от текущата година. Балансовата печалба/загуба представлява разлика между счетоводната печалба и начислените данъци върху нея. Финансов...

Пенсиониране на управител на ЕООД и съдружник в ООД

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, дава отговор на следните въпроси: 1. Управител и собственик на наша фирма - ЕООД, е придобил право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68, ал. 1-3 от КСО към 25.06...

Преместването на седалището на дружество от една държава - членка на ЕС, в друга държава

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова, юрист, коментира промяната на седалището на дружество от една държава - членка на Европейския съюз, в друга държава. Преместването на седалището на дружество от една държава - членка на Европейския съюз,...

Придобиване на външно създадени нематериални активи от БП

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда придобиване на външ¬но създадени нематериални активи от БП. При придобиването им външно създадените нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва по...

Проверка за наличието на активи и пасиви в предприятието след започването на ликвидация

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, д.е.с., коментира проверката за наличието на активи и пасиви в предприятието след започването на ликвидация. Едно от първите неща, които трябва да се извършат в предприятието след обявяване на заличаването или прекратява...