Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 34, 20 - 26 септември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 20 - 26 септември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 16/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: По време на отпуск за отглеждане на дете до 2 години имам ли право да работя по втори трудов договор при друг работодател, без да ми бъде спряно обезщет...

ДДС ПРИ БОНУСИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ДОСТАВЧИКА

В търговската практика не са рядкост случаите, при които участниците в сделки за покупко-продажба на стоки се договарят при изпълнение на определени условия да бъдат направени известни отстъпки в стойността на доставките им. Като условие за прилагане...

Промяна на работодателя поради закупуване на дружеството

Въпрос: При изкупуване на една фирма от друга какво правим с персонала. Новият работодател не желае да поеме персонола на стария работодател.Той не открива дейност. При това положение работниците трябва да бъдет освободени от работа, но във фирмата и...

Въпроси и отговори

Амортизационни норми

Въпрос: Голяма част от амортизационните норми в ДАПл и САПл са максимално допустимите, съгласно ЗКПО. Понастоящем Ръководството желае да ги коригира в посока на намаление, с оглед отразяване на реалния срок за използването им. Част от тези ДМА са сгр...

Особености на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия - 1

(Продължение от бр. 33) Съществени особености има при отчитане на преоценките на активи и на пасиви. В бюджетните предприятия последователно се прилага приходният, а не капиталовият подход при такова отчитане. Всички възходящи оценки на активи се о...

Препродажба на стока, местоизпълнението на която е извън територията на България и на Общността

Въпрос: Купуваме стока от Китай, която е предназначена за наш клиент от Беларус, и се разтоварва директно там. При това китайският доставчик фактурира стоката на наше име, а ние, от своя страна, издаваме фактура за продажба от наше име на фирмата от ...

Продажба на прилежащ терен

Въпрос: Фирмата ни закупи земя (УПИ) и ще започва строителство (ще строят апартаменти - 6 бр.). Управителя иска да продаде апартаментите преди акт 14, тоест да продаде право на строеж, за да не начислява ДДС на сделката. Оценителят на ОПС спомена,че ...

Първични счетоводни документи

Въпрос: Закупени са материали в строителна фирма и практиката е те да се използват директно на съответния обект. Какъв е документът, с който се удостоверява и който трябва да има при мен, че материалите са вложени директно в определен обект? Отговор...

В пресата за вас

Заличаване на предприятия, които не са пререгистрирани в ТР в законоустановен срок

В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Финанси и право` Катя Драгийска, д.е.с., коментира зааличаването на предприятия, които не са пререгистрирани в ТР в законоустановен срок. Съгласно чл. 4 на Закона за търговския регистър, в търговския регистър се вписват тър...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар

В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Труд и право` Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: Колко дни отпуск при временна неработоспособност мога да ползвам с болничен лист, издаден от личния лекар? От май 2010 г. е в сила нова Наредба за медицинската експертиза...

Изисквания и контрол, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

В бр. 36 от 2010 г. на в. `Инфобизнес` Антоний Странджев, зам.-директор на Агенция ДМитници`, разглежда специфичните изисквания и контрол, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки. Съгласно чл. 103а, ал. 1 от...

Непризнати приходи за данъчни цели

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. `Експерт` Иван Дочев, д.е.с., коментира непризнатите приходи за данъчно цели. Текстът на чл. 27 от ЗКПО, който урежда непризнаването на приходи за данъчни цели, при пръв прочит изглежда, че се отнася за нещо, което не се п...

Облагане на доход от наем, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост

В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Счетоводство+` Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Представлява ли наемът, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост, облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ за физическите лица - притежат...

Отчитане на допълнителните резерви

В бр. 5 от 2010 г. на сп. `Счетоводство+` ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на допълнителните резерви. За разлика от всички останали капиталови резерви, чието формиране и използване е определено със съответни нормативни актове, то...

Подизпълнителят е заинтересовано лице, оторизирано да оспорва решенията на възложителя

В бр. 8 от 2010 г. на сп. 'Труд и право' Десислава Емилова, юрисконсулт, разглежда казуса: Възможно ли е жалба срещу някое от решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка да бъде подадена от подизпълнител на участник в тази...

Производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава - членка на ЕС

Регламент (ЕО) щ 1346/2000 В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Търговско и конкурентно право` Нели Маданска, юрист, коментира производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава-членка на ЕС. Специфично е положението при производств...

Третиране на спонсорство под формата на стоки и услуги

В бр. 7 от 2010 г. на сп. `Финанси и право` Теодоси Георгиев, д.е.с., разглежда казуса: Нашето дружество е сключило договор за спонсорство. Всеки месец ние закупуваме материали, които после с протокол предаваме по въпросния договор. Как се третира по...