Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 34, 20 - 26 септември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 20 - 26 септември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 16/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: По време на отпуск за отглеждане на дете до 2 години имам ли право да работя по втори трудов договор при друг работодател, без да ми бъде спряно обезщетението за отглеждане на детето...

ДДС ПРИ БОНУСИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ДОСТАВЧИКА

В търговската практика не са рядкост случаите, при които участниците в сделки за покупко-продажба на стоки се договарят при изпълнение на определени условия да бъдат направени известни отстъпки в стойността на доставките им. Като условие за прилагането на отстъпките най-често се ...

Промяна на работодателя поради закупуване на дружеството

Въпрос: При изкупуване на една фирма от друга какво правим с персонала. Новият работодател не желае да поеме персонола на стария работодател.Той не открива дейност. При това положение работниците трябва да бъдет освободени от работа, но във фирмата има и майки. Какво да правим с ...

Въпроси и отговори

Амортизационни норми

Въпрос: Голяма част от амортизационните норми в ДАПл и САПл са максимално допустимите, съгласно ЗКПО. Понастоящем Ръководството желае да ги коригира в посока на намаление, с оглед отразяване на реалния срок за използването им. Част от тези ДМА са сгради. Каква причина да изровя з...

Особености на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия - 1

(Продължение от бр. 33) Съществени особености има при отчитане на преоценките на активи и на пасиви. В бюджетните предприятия последователно се прилага приходният, а не капиталовият подход при такова отчитане. Всички възходящи оценки на активи се отразяват като извънреден прихо...

Препродажба на стока, местоизпълнението на която е извън територията на България и на Общността

Въпрос: Купуваме стока от Китай, която е предназначена за наш клиент от Беларус, и се разтоварва директно там. При това китайският доставчик фактурира стоката на наше име, а ние, от своя страна, издаваме фактура за продажба от наше име на фирмата от Беларус. Моля за становище отн...

Продажба на прилежащ терен

Въпрос: Фирмата ни закупи земя (УПИ) и ще започва строителство (ще строят апартаменти - 6 бр.). Управителя иска да продаде апартаментите преди акт 14, тоест да продаде право на строеж, за да не начислява ДДС на сделката. Оценителят на ОПС спомена,че цената му ще е около 80% от ст...

Първични счетоводни документи

Въпрос: Закупени са материали в строителна фирма и практиката е те да се използват директно на съответния обект. Какъв е документът, с който се удостоверява и който трябва да има при мен, че материалите са вложени директно в определен обект? Отговор: За да бъде спазен принципа н...

В пресата за вас

Заличаване на предприятия, които не са пререгистрирани в ТР в законоустановен срок

В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Финанси и право` Катя Драгийска, д.е.с., коментира зааличаването на предприятия, които не са пререгистрирани в ТР в законоустановен срок. Съгласно чл. 4 на Закона за търговския регистър, в търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар

В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Труд и право` Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: Колко дни отпуск при временна неработоспособност мога да ползвам с болничен лист, издаден от личния лекар? От май 2010 г. е в сила нова Наредба за медицинската експертиза. Най-съществени промени с нов...

Изисквания и контрол, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

В бр. 36 от 2010 г. на в. `Инфобизнес` Антоний Странджев, зам.-директор на Агенция ДМитници`, разглежда специфичните изисквания и контрол, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки. Съгласно чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчнит...

Непризнати приходи за данъчни цели

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. `Експерт` Иван Дочев, д.е.с., коментира непризнатите приходи за данъчно цели. Текстът на чл. 27 от ЗКПО, който урежда непризнаването на приходи за данъчни цели, при пръв прочит изглежда, че се отнася за нещо, което не се признава на предприятията. Всъщ...

Облагане на доход от наем, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост

В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Счетоводство+` Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Представлява ли наемът, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост, облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ за физическите лица - притежатели на собствеността и какви с...

Отчитане на допълнителните резерви

В бр. 5 от 2010 г. на сп. `Счетоводство+` ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на допълнителните резерви. За разлика от всички останали капиталови резерви, чието формиране и използване е определено със съответни нормативни актове, то допълнителните резерви се Съз...

Подизпълнителят е заинтересовано лице, оторизирано да оспорва решенията на възложителя

В бр. 8 от 2010 г. на сп. 'Труд и право' Десислава Емилова, юрисконсулт, разглежда казуса: Възможно ли е жалба срещу някое от решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка да бъде подадена от подизпълнител на участник в тази процедура? Разпоредбата на ч...

Производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава - членка на ЕС

Регламент (ЕО) щ 1346/2000 В бр. 8 от 2010 г. на сп. `Търговско и конкурентно право` Нели Маданска, юрист, коментира производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава-членка на ЕС. Специфично е положението при производства по несъстоятелност, по които...

Третиране на спонсорство под формата на стоки и услуги

В бр. 7 от 2010 г. на сп. `Финанси и право` Теодоси Георгиев, д.е.с., разглежда казуса: Нашето дружество е сключило договор за спонсорство. Всеки месец ние закупуваме материали, които после с протокол предаваме по въпросния договор. Как се третира по ЗДДС това спонсорство? Имаме ...