начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 33, 13 - 19 септември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 13 - 19 септември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 15/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Имам 54% инвалидност. Платеният ми отпуск е 36 работни дни. Полага ли ми се допълнителен платен отпуск? Отговор: Съгласно чл. 155, ал. 5 от КТ, няк...

ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТУРОПЕРАТОР

Последните години настъпиха съществени промени при данъчното третиране по ЗДДС на доставките с туристически услуги. За дейността, която лицата извършват в качеството си на туроператор, следва да прилагат специалния режим, установен в глава шестнадесе...

Въпроси и отговори

БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Имаме остатъчна наличност на различни стоки - баници, напитки, закуски. От началото на годината е спряна продажба на тези стоки поради прехвърляне на обекта за продажба на друг собственик. Разбирате, че тази стока вече е залежала. Как трябва да се ос...

ВНАСЯНЕ НА ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Лице - управител на фирма (ООД), е подало заявление в НАП (ОКД5) за прекратяване на дейност, за да може да се пенсионира. След излизане на решението за пенсия лицето ще продължи да управлява фирмата и да внася само здравни осигуровки. Кой трябва да в...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВУРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Зъботехническа лаборатория, регистрирана в районния център по здравеопазване, изработва зъбни протези. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения, самостоятелните медико-технически лаборатории са лечебни заведения за извънболнична п...

ДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Така повелява и Кодексът на труда - чл. 242. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, т.е. при изпълнение от негова страна на уговореното с трудовия догово...

ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА УСЛУГА ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Лице извършва счетоводна услуга на фирма. Сключило е граждански договор, хонорара за извършената услуга получава по банков път. Лицето работи вкъщи със свой компютър и консумативи. В договора няма определено работно време и работно място. Предвид тов...

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ, КОИТО НЕ СЕ ТРАНСПОРТИРАТ

Транспортна фирма извършва транспорт на стоки в Европейския съюз. Заредила е бензин в Словения и е получила фактура от Шел Ардия ООД, в която е отразена сделка за 3287.33 лв., ДДС 657,50 лв. и обща сума 3944,83 лв. Във фактурата пише, че сумата следв...

ОСОБЕНОСТИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условията на пазарна икономика различията в правилата за организация и осъществяване на счетоводството между отделните отрасли на реалния сектор на икономиката у нас - промишленост, строителство, транспорт, съобщения, селско стопанство и търговия, ...

РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА УВОЛНЕНИЕ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Желая да прекратя трудовите договори на двама мои работници, като им предложа обезщетение. Моля да ми разясните какво представлява прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение. Правната уредба на прекратяването ...

В пресата за вас

Авансово облагане и документиране на доходи от наем

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Какъв е редът за авансово облагане и документиране на доходите от наем, като се има предвид, че платецът на доходите е предприятие, а получателят им ...

Възмезден ли е договорът за строителна услуга, ако строителят започне изпълнението й, преди да му бъде учредено право на строеж

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Възмезден ли е договорът за строителна услуга, ако строителят започне изпълнението є, преди да му бъде учредено право на строеж? Предварителният договор, с койт...

Нови моменти в Международен счетоводен стандарт 24 Оповестяване на свързани лица

МСС 24 ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Даниела Дурина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира новите моменти в МСС 24. Международен счетоводен стандарт 24 Оповестяване на свързани лица е стандарт, който...

Отчитане на капитала при създаване на бюджетно предприятие

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на капитала, определен с нормативен акт при съз¬даването на бюджетното предприятие. Чрез използване на основната група сметки 10 Разп...

Признаване на трудов и осигурителен стаж за времето на изплащане на компенсации на заетите в секторите “Индустрия” и “Услуги”, работещи на непълно работно време

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Смела Нинева, началник на отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: Работих три месеца на непълно работно време - 4 часа, и за останалите часове получавах компенсации по ПМС № 44...

Производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира производството по несъстоятелност по реда на Търговския закон. Както при всички системи за колективно принудително изпълнение върху имуществот...

Седалище на търговското дружество

ТЗ, РЕГЛАМЕНТ 44/2001 НА СЪВЕТА В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова разяснява понятието “седалище” на търговско дружество. Под “седалище” на търговското дружество се разбира населеното място, където се намира...

Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя и да не разпространява поверителни за него сведения

В бр. 8 на сп. “Труд и право” Мариана Василева, главен експерт в администрацията на Министерски съвет, дава отговор на въпроса: Какви са правата на работодателя, в случаите когато негов работник злоупотребява с доверието му и разпространява поверител...

Увеличаване на записания капитал

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаването на записания капитал. Увеличаването на записания капитал може да бъде предизвикано от различни обстоятелства. С изключение на случаите, когато това е н...