Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 33, 13 - 19 септември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 13 - 19 септември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 15/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Имам 54% инвалидност. Платеният ми отпуск е 36 работни дни. Полага ли ми се допълнителен платен отпуск? Отговор: Съгласно чл. 155, ал. 5 от КТ, няк...

ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТУРОПЕРАТОР

Последните години настъпиха съществени промени при данъчното третиране по ЗДДС на доставките с туристически услуги. За дейността, която лицата извършват в качеството си на туроператор, следва да прилагат специалния режим, установен в глава шестнадесе...

Въпроси и отговори

БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Имаме остатъчна наличност на различни стоки - баници, напитки, закуски. От началото на годината е спряна продажба на тези стоки поради прехвърляне на обекта за продажба на друг собственик. Разбирате, че тази стока вече е залежала. Как трябва да се ос...

ВНАСЯНЕ НА ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Лице - управител на фирма (ООД), е подало заявление в НАП (ОКД5) за прекратяване на дейност, за да може да се пенсионира. След излизане на решението за пенсия лицето ще продължи да управлява фирмата и да внася само здравни осигуровки. Кой трябва да в...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВУРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Зъботехническа лаборатория, регистрирана в районния център по здравеопазване, изработва зъбни протези. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения, самостоятелните медико-технически лаборатории са лечебни заведения за извънболнична п...

ДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Така повелява и Кодексът на труда - чл. 242. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, т.е. при изпълнение от негова страна на уговореното с трудовия догово...

ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА УСЛУГА ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Лице извършва счетоводна услуга на фирма. Сключило е граждански договор, хонорара за извършената услуга получава по банков път. Лицето работи вкъщи със свой компютър и консумативи. В договора няма определено работно време и работно място. Предвид тов...

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ, КОИТО НЕ СЕ ТРАНСПОРТИРАТ

Транспортна фирма извършва транспорт на стоки в Европейския съюз. Заредила е бензин в Словения и е получила фактура от Шел Ардия ООД, в която е отразена сделка за 3287.33 лв., ДДС 657,50 лв. и обща сума 3944,83 лв. Във фактурата пише, че сумата следв...

ОСОБЕНОСТИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условията на пазарна икономика различията в правилата за организация и осъществяване на счетоводството между отделните отрасли на реалния сектор на икономиката у нас - промишленост, строителство, транспорт, съобщения, селско стопанство и търговия, ...

РАБОТОДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА УВОЛНЕНИЕ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Желая да прекратя трудовите договори на двама мои работници, като им предложа обезщетение. Моля да ми разясните какво представлява прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение. Правната уредба на прекратяването ...

В пресата за вас

Авансово облагане и документиране на доходи от наем

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Какъв е редът за авансово облагане и документиране на доходите от наем, като се има предвид, че платецът на доходите е предприятие, а получателят им ...

Възмезден ли е договорът за строителна услуга, ако строителят започне изпълнението й, преди да му бъде учредено право на строеж

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Възмезден ли е договорът за строителна услуга, ако строителят започне изпълнението є, преди да му бъде учредено право на строеж? Предварителният договор, с койт...

Нови моменти в Международен счетоводен стандарт 24 Оповестяване на свързани лица

МСС 24 ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Даниела Дурина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира новите моменти в МСС 24. Международен счетоводен стандарт 24 Оповестяване на свързани лица е стандарт, който...

Отчитане на капитала при създаване на бюджетно предприятие

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на капитала, определен с нормативен акт при съз¬даването на бюджетното предприятие. Чрез използване на основната група сметки 10 Разп...

Признаване на трудов и осигурителен стаж за времето на изплащане на компенсации на заетите в секторите “Индустрия” и “Услуги”, работещи на непълно работно време

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Смела Нинева, началник на отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: Работих три месеца на непълно работно време - 4 часа, и за останалите часове получавах компенсации по ПМС № 44...

Производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира производството по несъстоятелност по реда на Търговския закон. Както при всички системи за колективно принудително изпълнение върху имуществот...

Седалище на търговското дружество

ТЗ, РЕГЛАМЕНТ 44/2001 НА СЪВЕТА В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова разяснява понятието “седалище” на търговско дружество. Под “седалище” на търговското дружество се разбира населеното място, където се намира...

Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя и да не разпространява поверителни за него сведения

В бр. 8 на сп. “Труд и право” Мариана Василева, главен експерт в администрацията на Министерски съвет, дава отговор на въпроса: Какви са правата на работодателя, в случаите когато негов работник злоупотребява с доверието му и разпространява поверител...

Увеличаване на записания капитал

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира увеличаването на записания капитал. Увеличаването на записания капитал може да бъде предизвикано от различни обстоятелства. С изключение на случаите, когато това е н...